DTC's Derbyauktion 2017

DTC's Derbyauktion har været afhold i forbindelse med Charlottenlunds Derby-weekend siden 1997.

AUKTIONSBETINGELSER gældende for DTCs DERBYAUKTION

på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm - Lørdag den 26. august 2017

§ 1
DTCs Derbyauktion, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter heste uanset nationalitet (kun lande der er optaget i UET), som er født 2016 (for danskfødte hestes vedkommende E-årgangen).

§ 2
DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte.
Kun heste uden betydende veterinære anmærkninger vil kunne sælges på DTC’s Derbyauktion.
DTC kan desuden mod et senere fastsat anmeldelsesgebyr medtage op til 5 danskfødte heste (født 2012 eller senere), der anmeldes efter anmeldelsesfristens udløb.
Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen.
DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen.

§ 3
Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når den sker på auktionsholders anmeldelsesblanket og er egenhændigt underskrevet af hestens ejer.
Anmeldelsesgebyr udgør: DTCs Derbyauktion 26.august 2017 - kr. 2.500 + moms i alt kr. 3.125

Desuden opkræves anmelder indskud til Auktionsløb 2018 på kr. 500.
Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via central afregning fra DTC.
Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt.
Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde.

Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ.

Billederne skal være DTC i hænde senest den mandag 19.juni og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen. Røntgenbillederne må højst være 3 måneder gamle. Udtalelsen fra dyrlæge skal ske på blanketten fra SEGES HEST, som er benævnt ”Supplerende handelsundersøgelse”
Hvis de foreskrevne røntgenbilleder samt udtalelse fra dyrlæge ikke er modtaget i DTC senest den 1.juli, kan hesten slettes fra auktionen.
Hestepas og dyrlægeattest/sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Dyrlægeattest/sundhedsattest, der højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom.
For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer.
Hestene skal være basisvaccineret, hvilket vil sige, at de er vaccineret to gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT HESTEPAS SAMMEN MED DYRLÆGEATTEST/SUNDHEDSATTEST SKAL AFLEVERES I AUKTIONSSEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDAGEN – SKER DETTE IKKE, VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN.

§ 4
Anmeldelsesfristen til auktionen udløber fredag den 19.maj. Anmeldelsesblanket sendes til Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (tlf. 39 96 20 20). For sent anmeldte heste vil ikke komme med på auktionen.

§5                                                         
De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York.
Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. 

§ 6
Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom).
Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere 15.000 kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder.

§ 7
På DTCs Derbyauktion er mindstepris på kr. 10.000 (+ moms)
Auktionarius fastsætter størrelse af overbud.
Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende.
Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge.

§ 8
Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende.
Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger.

§ 9

Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget.

§ 10

Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste.
Betalingen for det købte + 6 % auktionssalær + moms + indskud til Auktionsløb (kr.500) betales af køber, når faktura modtages fra DTC.
Erlægges betalingen ikke i henhold til gældende betalingsbetingelser, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens § 5.
Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller DTC.
Hesten livsforsikres i kreditperioden (maksimalt 14 dage efter hammerslag) for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr. 125.000), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes til højst 0,8 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned.
Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder.
Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen.
Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning.
For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ønsker heste solgt uden moms på budsummen, gælder særlige krav for dokumentation.                                                                                 

§ 11
Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelserfor auktioneneller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud.

§ 12
Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk.
Senest onsdag den onsdag den 30.august 2017 skal købers navn være opgivet til DTC.

§ 13
Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. 25.000 og derover:
Ved salg: 6 % + moms.
Ved tilbagekøb: Ved bud på kr. 25.000 og derover: 5 % + moms af den samlede budsum dog maksimalt kr. 10.000 + moms.

§ 14
Indskud til Auktionsløb 2018 (afvikling på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse med Aalborgs Store Pris) for heste, der har været optaget i auktionskatalog til enten Opdrætterforeningens auktion i Aalborg eller DTC’s Derbyauktion, er obligatorisk for såvel anmelder/sælger og køber og udgør:

  • Ved optagelse i auktionskatalog: Anmelder/sælger betaler kr.500
  • Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside: Anmelder/sælger betaler kr.500
  • Ved tilbagekøb: Anmelder/sælger betaler kr.500
  • Ved salg: Køber betaler kr.500

Yderligere indskud til Auktionsløb 2018:

  • Indskud 1.februar 2018: Ejer betaler kr.500
  • Indskud ved startmelding: Ejer betaler kr.1.500

§ 15
Et hvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte over for sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende.
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting.

§ 16
Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar.

§ 17
Tillægskonditioner forbeholdes.

DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

Lindhardt Jensen (formand)

 

Her kan du downloade Auktionsbetingelserne (pdf)

Anmeldelsesblanket (pdf)

 

Læs mere om de foregående auktionener på www.dtc-auktion.dk