Licensbestemmelser

(gældende fra 1.januar 2017)

 

Der findes følgende licenstyper:

A1-licens, professionel trænerlicens(køre, træne og startmelde)

A3 -licens, professionelt trænerlicens(træne og startmelde)

B1-licens, amatørlicens(køre, træne og startmelde)

B3 -licens, amatørlicens(træne og startmelde)

C1 -licens, jockeylicens (køre, træne og startmelde)

M-licens, montélicens(ride, træne og startmelde)

 

Almindelige bestemmelser

DTC bevilliger alle licenser. For at have dansk licens kræves, at licensindehaveren har dansk folkeregister adresse. Ønsker man at anvende en udenlandsk licens for at oprette filial i Danmark, kræves, at det kan dokumenteres, at man har folkeregister adresse og gyldig licens i det det land, hvor licensen er udstedt.

Med mindre andet senere er anført kan licensindehavere med kørelicens deltage i anerkendte løb fra og med det fyldte 16.år.

Ansøgning om licens (og fornyelse af licens) skal være ledsaget af lægeerklæring (samme som til kørekort), hvoraf skal fremgå den almene sundhedstilstand, specielt vedrørende syn, hørelse, hjertefunktion og lemmers brug.

Der kan i særlige tilfælde stilles yderligere krav til lægeerklæringens indhold, ligesom der kan forlanges attest udstedt af en af DTC anvist læge.

DTC gennemgår løbende alle licenser for at kontrollere, om betingelserne for opretholdelse af licens fortsat er opfyldt og kan i den forbindelse forlange/indhente yderligere oplysninger.

Blanket til ansøgning kan rekvireres hos DTC eller de lokale travselskaber.

DTC kan knytte særlige betingelser til licensudstedelsen.

Forsikringer

Enhver A-træner skal være optaget i en kollektiv ansvars- og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Indehaver af A-licens, som har ansat staldpersonale, er ansvarlig for, at der er tegnet en ansvars- og lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dette.

Enhver amatør (B1 og M-licens), der starter i anerkendte løb, skal være deltager i den af Forenede Danske Travamatører tegnede og til enhver tid gældende heltids-, ulykkes- og invalideforsikring (se M-licens).

Førstegangsansøgere om kørelicens (B1 og C1-licens) samt Montélicens (M-licens)

Alle, der søger om køre/ridelicens første gang,skal:

- Udfylde og indsende ansøgningsblanket.

- Gennemgå en uddannelsesomgang ved et uddannelsesudvalg og/eller personer, der er godkendt som undervisere af DTC og i samråd med den lokale bane. Desuden skal der vedlægges en erklæring fra den eller de, som har forestået uddannelsen, hvoraf det fremgår, at ansøgeren skønnes egnet til deltagelse i løb.

- Vedlægge lægeattest (samme som til kørekort), der højst må være tre år gammel (hvis lægeattest er ældre end seks måneder, skal den ledsages af en tro og love-erklæring), hvoraf skal fremgå den almene sundhedstilstand, specielt vedrørende syn, hørelse, hjertefunktion og lemmers brug.

- Bestå en licensprøve (teori og praktik).

En uddannelsesomgang kan tidligst indledes i det år, hvor ansøgeren fylder 16 år.

En uddannelsesomgang og prøve skal omfatte:

Forspænding, start i såvel volte- som autostart og kørsel eller ridning samt overhøring i løbs-, sæson- og særbestemmelser m.m.

I startprøverne kan kun deltage heste, som er start-berettigede i henhold til løbsbestemmelser og prøve-løbsbestemmelser (med mindre dispensation gives).

Uddannelsen skal forestås af et uddannelsesudvalg/personer, der er godkendt af DTC i samråd med en lokal bane.

Anmeldelse til en uddannelsesomgang skal gøres til den aktuelle banes sekretariat.

Bedømmelsen ved prøverne foretages af en repræsentant for DTC samt en person udpeget af det lokale selskab.

Når uddannelsesomgangen er bestået gives midlertidig tilladelse til at køre eller ride.

Endelig licens udstedes tidligst efter, at der er gennemført fem løb uden nævneværdig påtale.

Hvis en person, der har erhvervet licens, ikke deltager i løb inden for det kalenderår, hvor licensprøven er bestået, eller det følgende kalenderår, kan DTC stille krav til enten fornyet prøve eller deltagelse i et nærmere bestemt antal rutineløb, inden deltagelse i anerkendte løb kan ske.

Ansøgning om fornyelse af licens

Ansøgning om licens indsendes til DTC i henhold til bekendtgørelse herom i TravKalenderen/ Væddeløbs-bladet/www.trav.dk.

DTC behandler ansøgningen og beslutter, om licens skal bevilges. DTC kan, forinden licens bevilges, indhente supplerende oplysninger om ansøgeren. Herunder eksempelvis lægeattest (se under ”Førstegangsansøge-re”).

Har en ansøger om A1-B1-C1- eller M-licens ikke deltaget i anerkendte travløb siden udgangen af 2011, skal ansøgeren bestå ny licensprøve (teori) og

- fuldføre to rutineløb i godkendt tid (se krav til godkendelse i prøveløb) og uden anmærkninger, hvis ansøger har kørt/redet 25 løb eller der over

- fuldføre fire rutineløb i godkendt tid (se krav til godkendelse i prøveløb) og uden anmærkninger, hvis ansøger har kørt/redet færre end 25 løb.

før licens kan bevilges. DTC kan beslutte, at en ansøger skal følge en uddannelsesomgang, inden teoretisk og praktisk licensprøve aflægges.

Inddragelse samt skærpede betingelser for tildeling af licens

DTC kan med omgående virkning (midlertidig eller permanent) inddrage en licens. Årsagen kan eksempelvis være:

- tilsidesættelse af hensynet til dyrenes trivsel og velfærd

- afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende trænings-forhold og veterinære forhold (behandlingsjournal).

- at have optrådt til skade for travsportens anseelse

- at have gjort sig skyldig i en handling, der må betragtes som særlig vanærende og belastende for udøvelse af virke i travsporten

- ikke fyldestgørende forpligtelser (omfatter såvel økonomiske som administrative forhold) over for travselskaber, DTC eller leverandører.

For indehavere af A-licens kan det yderligere være:

- ikke fyldestgørende forpligtelser over for stat og kommune

- konkurs i virksomheden.

En inddraget licens kan kun generhverves ved en ny ansøgning.

DTC kan til enhver tid nægte at udstede licens eller ændre bevillingen til et kortere tidsrum end det bevilgede samt vedføje skærpende betingelser, der skal være overholdt, for at udstedelse/fornyelse kan finde sted (eksempelvis krav om økonomisk sikkerhedsstillelse ved tildeling/fornyelse af A-licens).

En dommerkomité kan, hvis løbsdeltagelsen ikke findes tilfredsstillende, henvise licensindehaveren til et antal godkendte rutine- eller prøveløb eller inddrage licensen.

Opstaldningspladser, Træningslister og Behandlings-journaler

Et af DTC nedsat udvalg skal have mulighed for at besigtige og godkende opstaldningssteder, hvis dette fordres.

DTC kan endvidere forlange liste over de opstaldede heste udleveret.

DTC kan kræve, at indehavere af A-licenser giver meddelelse, når heste går i og/eller ud af træning.

Liste indeholdende heste, som licensindehavere har i træning, publiceres på DTCs hjemmeside, www.trav.dk.

For alle licensindehavere gælder, at de med virkning fra 1.marts 2014 er forpligtet til at føre en Behandlingsjournal, hvor enhver veterinær behandling af heste i deres varetægt er registreret.

 

Vilkår for professionel trænerlicens

A-licens

A1-licens giver indehaveren, der skal være momsregistreret eller ansat i en momsregistreret væddeløbs-virksomhed, ret til at træne, startmelde og køre egne og andres heste.

A3-licens giver indehaveren, der skal være momsregistreret eller ansat i en momsregistreret vædde-løbsvirksomhed, ret til at træne og startmelde egne og andres heste samt deltage i løb uden totalisator.

Nye licensindehavere (A1/A3) vil blive tildelt en foreløbig licens, der vil gælde i en afgrænset periode (to hele kalenderår plus det år, hvor licens tildeles).

For indehavere af A-licenser gælder, at DTC på et hvert tidspunkt kan begære en kopi af licensindehavers momsregnskab udleveret. Desuden skal DTC have mulighed for via licensindehavers regnskab at se dokumentation for aktiviteterne.

En person, som har A-licens eller tilsvarende licens i et andet land, kan åbne filial i Danmark, hvis vedkommende har haft licens i sit hjemland i mindst et år.

En tilladelse til at drive filial udstedes for 12 måneder, hvorefter licensindehaveren skal løse dansk licens eller nedlægge sin filial.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammen-hæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.

En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

Ansøgning om licens

For at A-licens skal kunne bevilges første gang, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

- ansøgeren skal tidligere have haft kørelicens (gælder ikke for A3-licens).

- ansøgeren skal være fyldt mindst 18 år.

- ansøgeren skal have gennemgået og bestået eksamen svarende til det pensum, som gennemgås i Grundkursus i Hestekundskab og Trænerkursus, som foreskrevet af DTC.

- en ansøger om A1-licens skal have haft B1 og/eller C1-licens i de seneste tre år. Ved særlige forhold som eksempelvis længerevarende studieophold i udlandet kan der dispenseres fra kravet om licens i de seneste tre år.

A1-licens kan endvidere udstedes til en person, der har haft A3-licens. Personen skal have bestået prøve bestående af forspænding, start i såvel volte- som autostart og kørsel eller ridning samt overhøring i løbs-, sæson- og særbestemmelser m.m.

- en ansøger om A3-licens skal have haft B1, B3 eller C1- licens de seneste tre år

- ansøgningen skal være anbefalet af et lokalt travselskab.

Ansøgningen prøves af DTC efter samråd med det lokale travselskab, hvor den pågældende person skal have sin licens knyttet til.

DTC kan desuden bevilge A1 eller A3-licens til personer, der har gennemgået et uddannelsesforløb i udlandet, som kan sidestilles med det her i landet krævede, og som samtidig opfylder krav, der kan sidestilles med de krævede for opnåelse af A1 eller A3-licens.

Endvidere kan bevilges A1 eller A3-licens til personer, der i mindst to år har drevet trænervirksomhed i et land, hvis centralforbund har gensidig anerkendelse med Danmark.

Deponering af licens

Ophører en trænervirksomhed skal indehaverens licens straks deponeres i DTC.

Er en licens deponeret i en periode på over tre år, kan DTC kræve, at ansøgeren skal bestå trænereksamen på ny.

A-trænet hest

Ansvaret for træning af en sådan hest påhviler træneren, der har hesten i sin daglige varetægt.

En A-licensindehaver skal altid være opført som den ansvarlige for heste, der er i den pågældendes varetægt.

 

Vilkår for amatørlicens

B1-licens

Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste.

For personer, der har ansættelse i en stald/stutteri (uden at have C1-licens), kan for en af DTC nærmere bestemt periode gives B1-licens. Dette kræver, at personen dels opfylder kravene for erhvervelse af B1-licens og dels indsender ansøgning sammen med en erklæring underskrevet af arbejdsgiver vedrørende sine ansættelsesforhold til DTC. DTC tager ved udløbet af en periode stilling til, hvorvidt der kan gives licens for en yderligere periode.

Hvis en person er i besiddelse af en M-licens (montelicens), kan en B1-licens udstedes, hvis et travprøveløb bestås, og prøveløbskravet er opfyldt.

Licensen giver ret til at træne, startmelde og køre heste, som helt eller delvis ejes af licensindehaveren, nærmeste pårørende.

Licensindehaveren kan have højst fem delejede heste i sin træning inden for samme kalenderår.

Licensindehavere kan, med mindre andet er anført, deltage i amatørløb, i kuskematcher, formløb, Puljeløb, Old Horse løb og Uddannelsesløb uanset hestens ejerforhold.

En amatør kan ligeledes køre i løb for professionelle med heste, som helt eller delvis ejes af denne, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.

Endvidere kan en amatør på den bane, hvor vedkommende har sin licens, deltage i ét løb per løbsdag med hest, som ikke er helt eller delvis ejet af denne, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende. Foranstående gælder udelukkende i løb, hvor førstepræmien er højst kr. 7.500.

På Bornholm giver en B1-licens dog ret til at køre alle heste uanset ejerforhold i alle professionelle løb.

En B1-licens ved Bornholms Travbane giver også indehaveren ret til at træne heste, som ikke ejes/delejes af vedkommende eller nærmeste pårørende. Disse heste kan dog udelukkende anmeldes af den pågældende licensindehaver til løb på Bornholms Travbane. Licensindehaveren må højst have tre sådanne heste samtidig og skal aflevere en fortegnelse over disse til det lokale travselskab. Eventuelle forandringer skal umiddelbart meddeles banens sekretariat.

I løb på Nykøbing F. Travbane giver B1 – licens ret til at køre heste uanset ejerforhold i alle professionelle løb, hvor førstepræmien er højst kr. 7.500.

For at kunne deltage i løb for amatører eller amatører/jockeyer må udenlandske amatørlicensindehavere ikke erhvervsmæssigt træne eller køre travheste.

Kuske, der har haft A- og/eller C-licens, kan allerede i året, hvor licens skiftes til B1-licens, deltage i de samme typer af løb som øvrige kuske med B1-licens. Undtaget her fra er dog løb, som er forbeholdt kuske med B1-licens (eksempelvis formløb, amatørløb og lignende). I disse løb gælder, at kuske, der har haft A- og/eller C-licens, i året, hvor licens skiftes til B1-licens, samt i de følgende fem kalenderår kun kan deltage i disse løb med ene-ejede heste eller heste, hvor han/hun er teknisk repræsentant og har været dette i mindst tre måneder.  

Ovennævnte begrænsninger for deltagelse i løb gælder ikke deltagelse i kuskematcher som eksempelvis DM for amatører.

Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige pasning, også selv om denne forestås af nærmeste på-rørende, eller fastansat personale i licensindehaverens trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.

Enhver B1-licensindehaver er pligtig til at være medlem af en forening, der er tilsluttet Forenede Danske Travamatører. En forening tilsluttet FDT kan ikke nægte at optage et medlem eller ekskludere et medlem, som er tildelt licens i henhold til licensreglerne.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister ved-rø-rende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.

En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

B3-licens

B3-licens kan udstedes til navngivne personer, som er ejer/delejer af en i sæsonen startberettiget traver.

Licensen giver ret til at træne og startmelde heste, som helt ejes af licensindehaveren, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.

Licensindehaveren kan endvidere træne og startmelde højst fem delejede heste inden for samme kalenderår.

Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige pasning, også selv om denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licensindehaverens trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.

En B3-licens ved Bornholms Travbane giver også indehaveren ret til at træne heste, som ikke ejes af vedkommende eller nærmeste pårørende. Disse heste kan dog udelukkende anmeldes af den pågældende licensindehaver til løb på Bornholms Travbane.

Licensindehaveren må højst have tre sådanne heste samtidig og skal aflevere en fortegnelse over disse til det lokale travselskab. Eventuelle forandringer skal umiddelbart meddeles banens sekretariat.

Grove forseelser, som normalt medfører udelukkelse for person med kørelicens, f.eks. utilladt medicinering, forkert behandling af hest, optræden i beruset tilstand på staldområdet m.m., kan medføre bøde og/eller anmeldelsesforbud af samtlige trænede heste.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrø-rende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.

En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

 

Vilkår for professionel jockeylicens

C1-licens

Indehaveren skal være ansat hos en person med A-licens, et selskab, der har ansat en person med A-licens eller hos en person med licens i et UET - land, der svarer til A-licens. I sidstnævnte tilfælde er det et krav, at personen med udenlandsk A-licens har en af DTC godkendt filial i Danmark.

Ansøgning om licens indsendes af ansøgerens arbejdsgiver, der er pligtig til at meddele DTC, når ansættelsesforholdet ophører.

Licens bevilges til den bane, hvor ansøgerens arbejdsgiver er tilknyttet. I tilfælde, hvor arbejdsgiver har udenlandsk licens, vil licens blive bevilget til den bane, som geografisk er nærmest arbejdsgivers filial.

Indehaverens væsentlige arbejde skal være arbejde med travheste.

Ved væsentlige arbejde forstås, at personen skal være ansat mindst 20 timer ugentligt udover løbsdagene og oppebære normal betaling herfor.

Licensen giver ret til at træne og startmelde højst fem heste, der ejes af licensindehaveren eller dennes nærmeste pårørende, indenfor et kalenderår.

Licensindehaveren kan køre alle heste, uanset ejerforhold, i jockeyløb, løb for amatører/jockeyer samt professionelle løb med mindre andet er anført.

Licensindehaveren skal have gennemgået og bestået eksamen svarende til det pensum, som gennemgås i Grundkursus i Hestekundskab senest to år efter, at licens udstedes første gang. Denne tidsfrist kan der dispenseres fra i særlige tilfælde.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdigheds-krænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammen-hæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrø-rende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.

En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

 

Vilkår for montélicens

M-licens

Hvis ansøgeren er i besiddelse af en A1-, B1- eller C1-licens, udstedes Montélicens efter bestået Monté-prøveløb, hvor prøveløbskravet skal opfyldes (Se Fælles-regler for Prøveløb).

Ansøgere, der ikke er besiddelse af én af de ovennævnte licenser, skal forinden licens udstedes gennemgå en uddannelsesomgang og bestå en teoriprøve samt uden anmærkning have gennemført et Montéprøveløb, hvor tidskravet opfyldes (Se Førstegangsansøgere af kørelicens samt Montélicens).

En Montélicens giver indehaveren ret til at træne og startmelde heste, som helt ejes af licensindehaveren, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.

Licensindehaveren kan desuden have højst fem del-ejede heste i sin træning inden for samme kalenderår.

Licensen giver endvidere ret til at ride heste i løb uanset ejerforhold. Dog gælder §36 i Løbsbestemmelser altid.

Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige pasning, også selv om denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licensindehaverens trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.

Enhver indehaver af M-licens, der starter i anerkendte løb, skal være deltager i den af Forenede Danske Travamatører tegnede og til enhver tid gældende heltids-, ulykkes- og invalideforsikring.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammen-hæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.

En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.