Registreringsbestemmelser

Stambogsbestemmelser - (pr. 1/1-2019)

Regler for opdrætterkvalifikation og opdrætterpræmier

  • Opdrætterkvalifikation

Opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som på tidspunktet for hestens fødsel, var ejer af hestens moder. Undtagelse herfra kan dog ske, hvis ejer af hestens moder på tidspunktet for hestens fødsel skriftligt frasiger sig opdrætterrettigheden. Dette skal ske senest på tidspunktet for hestens registrering i DTC’s Fødselsregister.
En hests fødselsanmeldelse skal klart tilkendegive moderens ejerforhold: Person, flerhed af personer, stutteri med angivelse af ejer/ejere eller i øvrigt en juridisk person med angivelse af tegningsberettiget.
Opdrætteren skal i disse tilfælde være statsborger i et nordisk eller et EU-land eller have fast bopæl i et nordisk eller et EU-land.

  • Opdrætterrettigheden

Opdrætterkvalifikationen overgår i tilfælde af død til ægtefælle, børn eller forældre, såfremt der var tale om en fysisk person.
Er der flere arvinger, skal de ved retsgyldigt dokument udnævne en befuldmægtiget repræsentant til at modtage opdrætterpræmier og fordelingen dem i mellem er herefter DTC uvedkommende.
Såfremt en juridisk person (selskab o.l.) ophører med at eksistere (træder i likvidation/erklæres konkurs), mistes rettigheder til opdrætterpræmier.
Opdrætterrettigheder kan efter en hests registrering i DTC’s Fødselsregister på ingen måde gøres til genstand for overdragelse til tredjemand.

  • Opdrætterpræmie

Til fremme af traveravlen udsættes der 15% i opdrætterpræmier til 2-7årige heste (uanset køn). DTC kan tillige vælge ekstraordinært at udsætte opdrætterpræmier i udvalgte løb til 3-14årige heste uanset køn.  Udbetaling finder sted månedsvis bagud. Udbetalingen overføres elektronisk til opdrætterens bankkonto.
Opdrætterpræmier tildeles i henhold til aldersklasse de startberettigede heste, der er tilmeldt Dansk Traverfødselsregister under forudsætning af, at opdrætteren selv er kvalificeret.
Opdrætterpræmierne udbetales af DTC af indvundne præmiebeløb i ordinære løb (inklusive Præmiechancen) på anerkendte danske travbaner, rekordpræmier på anerkendte danske travbaner og pengepræmier udløst i forbindelse med løbsserier, Årets Hest og lignende.
DTC kan beslutte, at der i bestemte løb ikke udbetales opdrætterpræmie.
Under forudsætning af at kravet om opdrætterkvalifikation er opfyldt, udsættes der 5% i opdrætterpræmier til 2-7årige heste (uanset køn), som starter i UET-lande (som gæstehest eller som eksporteret). Der kan maximalt udbetales 50.000 kr. i en hests karriere i opdrætterpræmie af beløb vundet i udenlandske løb. I udlandet.
Disse opdrætterpræmier anvises i maj måned året efter optjeningen.
Udenlandske præmier omregnes efter den af UET fast satte kurs.

Registrering af heste

  • Hesteregistret

Pkt. 1
DTC skal føre register over
- danskfødte varmblodige heste,
- udenlandskfødte varmblodige heste, som importeres,
- udenlandskfødte varmblodige heste, som midlertidigt indføres til Danmark til avls- eller løbsformål,
- udenlandske heste, som uden at indføres til Danmark, har betydning med hensyn til oplysninger om afstamning ved avl eller løb.
Heste, der ikke er berettiget til at starte eller virke i avlen, optages i et særskilt afsnit i Hesteregistret.
Pkt. 2
Hesteregistret skal for hver hest indeholde oplysninger om:
Navn og registreringsnummer, fødselsår og fødselsdag, køn, farve og signalement, frysemærkningsnummer eller mikrochipnummer, evt. tatoveringsnummer, afstamning, ejer, opdrætter, eller landet hvori hesten er opdrættet, blodtypetest eller DNA-test (se pkt. 15 og 16) samt registrerings- / UELN-nummer.
For udenlandske heste, som ikke indføres til Danmark eller indføres midlertidigt, noteres kun oplysninger, som har betydning for registreringen.
Pkt. 3
For hver hest, som optages i Fødsels- eller Importregistret, udfærdiges en registreringsattest samt for danskfødte heste et hestepas, når afstamningskontrol via DNA-test og chipmærkning har fundet sted.
Heste født i land, hvor der ikke udfærdiges hestepas, skal ved import direkte til Danmark have udstedt dansk hestepas.
Pkt. 4
Registreringsattesten skal indeholde samme oplysninger, som findes i hesteregistret.
Pkt. 5
DTC påtager sig intet ansvar for, at de oplysninger, som meddeles ved hestens registrering, er rigtige.
Anmelderen er ansvarlig for de oplysninger, som gives på anmeldelsesblanketten eller på særlig begæring rekvireres af DTC.
Hestens navn
Pkt. 6
Et hestenavn må højst udgøre, hvad der svarer til 20 karakterer (inkl. mellemrum) og skal mindst udgøre to bogstaver. Navnet skal godkendes af DTC, som har ret til at afslå at registrere navne, som f.eks. skønnes upassende eller som kan forveksles med allerede indregistreret navn eller pga. stavemåde.
For hver dansk årgang gælder, at de indregistrerede navne skal begynde med samme bogstav. Bortset fra enkelte undtagelser følger dette system alfabetet. Medmindre en hest er belagt med navneklausul kan navneændring registreres i DTC mod betaling af et nærmere fastsat gebyr (jvf. Sæsonbestemmelserne). Navneskift kan dog ikke foretages på heste, som har været bragt til start i Prøveløb eller i anden start, hvor resultat er registreret i DTC’s datasystem.
En opdrætter kan opnå eneret til anvendelse af et stutterinavn i forbindelse med navngivning af hest.
Denne beskyttelse forudsætter DTC’s godkendelse og sker mod betaling af et fastsat gebyr, som dækker beskyttelse i 5. kalenderår.
En opdrætter kan kun beskytte ét stutterinavn.

  • Hestens nationalitet

Pkt. 7
For at regnes som danskfødt hest skal følgende punkter være opfyldt:
1)
Hestens moder skal være optaget i Dansk Traver Fødselsregister eller i Dansk Travsports Importregister senest ved fødselsårets udløb. Dør moderen under transporten til Danmark, betragtes føllet til trods herfor som indført med moderen. Moderen må ikke være eksporteret ved tidspunktet for afkommets registrering. Føl indført til Danmark inden fødselsårets udløb kan registreres med importøren som opdrætter, hvis erklæring fra gensidig anerkendt Centralforbund bekræfter at føllet ikke er registreret, og at den oprindelige opdrætter frasiger sig opdrætterrettigheden.
2)
Hestens fader skal opfylde betingelserne for at virke i dansk traveravl i henhold til reglement for kåring af hingste.
samt enten 3 a) eller 3 b)
3a)
Hest født i Norden eller i et EU-land skal fremstilles i Danmark for en af DTC udpeget person til chipmærkning, identifikation og DNA-test. Der kan gives dispensation til, at chipmærkning, identifikation og DNA-test foretages uden for Danmark af person udpeget af DTC.
3b)
Hest født i et land udenfor Norden eller EU skal fremstilles i Danmark for en af DTC udpeget person til chipmærkning, identifikation og DNA-test inden fødselsårets udgang.
En hest, som oprindelig er registreret i et andet land, kan ikke optages i det danske fødselsregister.
(undtagelser se pkt. 1)
Pkt. 8
Alle andre heste regnes som indlændere i de respektive lande i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende i det land, hvorfra hesten importeres til Danmark.
Registrering af danske heste
Pkt. 9
Ved begyndelsen af en bedækningssæson udsender DTC de nødvendige bedækningslister & -attester til de respektive hingsteholdere.
Alle bedækkede hopper skal indrapporteres på hingstenes bedækningslister. Når hopperne skønnes færdigbedækket, dog senest 1. oktober i bedækningsåret, indsendes den samlede bedækningslisten til DTC.
Hingsteholderen opbevarer den originale bedækningsattest, indtil hoppen har folet, og hoppeejeren får mod erlæggelse af eventuelle vilkårspenge (følpenge) attesten udleveret til brug ved anmeldelse af føllet til fødselsregisteret.
Skifter en bedækket hoppe ejer før foling, skal den nye ejer underrettes om, hvor og på hvilke betingelser bedækningsattesten udleveres ved levende født føl.
Foreligger der ikke skriftlig aftale herom, er den ejer, som har ladet hoppen føre til hingst, pligtig at betale eventuelle vilkårspenge (følpenge).
Vedr. gebyrbetaling ved anmeldelse henvises til Sæsonbestemmelserne.

Klausuler
Pkt. 10

Navneklausul
En opdrætter kan ved anmeldelse af et føl til fødselsregistret, mod fastsat gebyr, forlange, at der på registreringsattesten anføres, at navneændring ikke må finde sted.
Pkt. 11
Anmeldelsen til fødselsregistret skal være underskrevet af hestens opdrætter og i givet fald af den som ejer hesten på anmeldelsestidspunktet.
Er anmelderen en juridisk person, skal anmeldelsen underskrives af den person, som er tegningsberettiget.
Der må ikke ske forskelsbehandling mellem opdrættere inden for EU.

  • Blodtypebestemmelse & frysemærkning / mikrochipmærkning / avlsforbud

Pkt. 12
For føl født fra og med 1988 kræves, at hesten er frysemærket. For føl født fra og med 2002 kræves, at hesten er mikrochipmærket.
Pkt. 13
Der kan kun registreres et føl pr. år pr. hoppe (undtagen i tilfælde af tvillingefødsel).
I tilfælde af, at der ønskes anvendt ægtransplantation (embryo transfer), skal der med angivelse af hoppens navn samt hvilken hingst, der ønskes anvendt, gives skriftlig meddelelse til DTC, inden behandlingen begyndes.
Pr. hoppe må der kun overføres æg til én mod-tager-hoppe på en bedækningssæson.
Donorhoppen er pålagt eksportforbud fra tidspunktet for ifoling og frem til udløb af føllets fødselsår.
Både donorhoppe og modtagerhoppe betragtes i tilfælde af ægtransplantation (embryo transfer) som værende i fol (se §14 i Løbsbestemmelser).
Det påhviler opdrætteren af et føl, der er resultat af ægtransplantation (embryo transfer), at oplyse dette ved registrering af føllet, ligesom denne oplysning skal fremgå af registreringspapirerne for føllet.
Heste, der tester positiv for anabole steroider, pålægges avlsforbud i mindst 2 år fra tidspunktet for den positive prøve. Inden et nedlagt avlsforbud kan ophæves, skal der aflægges en negativ prøve.
Forklarende anvisning:
Ved avlsforbud for en hest forstås, at der ikke kan registreres afkom efter hesten, hvis det eller disse er undfanget efter tidspunktet for den positive prøve, og inden der foreligger en negativ prøve.
Pkt. 14
DNA-test er tillige obligatoriske for alle hingste og hopper, som benyttes i dansk traveravl.
DNA-test er obligatorisk for føl født fra og med 2005.
Pkt. 15
Såfremt det ved blodtypebestemmelsen/DNA-testning fastslås, at den afstamning, som er angivet på fødselsanmeldelsen, er fejlagtig, kan hesten kun registreres, såfremt særlige forhold foreligger.
Betegnelsen »Ukendt fader« kan først godkendes af DTC efter at særlige undersøgelser er sket i de enkelte tilfælde.
Registrering af importerede varmblodige heste.
Pkt. 16
Alle hingste, vallakker og hopper opdrættet i lande med stambog godkendt af UET kan optages i Dansk Travsports Importregister.
Se i øvrigt Sæsonbestemmelsernes afsnit om tvangspræmiesum.
Pkt. 17
For en udenlandsk hest, der importeres til Danmark, betragtes indførelsen som fuldbyrdet, når den pågældende hest er identificeret og optaget i Dansk Travsports Importregister. Endvidere skal hesten være ind fortoldet i Danmark, hvilket skal dokumenteres overfor DTC.
Ved transportforsinkelser, der skyldes force majeure, bestemmer DTC den gældende indførselsdato.
Ved midlertidig import af såvel løbsheste, som heste til avl, gælder at træner af løbshest/ejer af hest til avl, inden 7 dage fra modtagelse af den pågældende hest, skal give DTC besked om den midlertidige import.
Pkt. 18
Foruden de af myndighederne til enhver tid krævede identitetsbeviser, sundhedsattester og lignende fordres eksportcertifikat udstedt i det land, hvorfra hesten udføres. Certifikater skal være udstedt af pågældende lands centralorganisation for travsport, og eksportcertifikatet skal indeholde oplysninger om hestens navn, fødselsår, lød, køn, aftegn evt. frysemærkningsnummer, mikrochipkode og/eller tatoveringsnummer, afstamning, UELN-nummer og dens bedste i anerkendte løb præsterede rekord samt dens pr. udstedelsesdagen vundne bruttopræmiesum.
Udenlandske heste, som i væddeløbsøjemed midlertidig indføres, og som ikke har startet i Danmark før 2004, skal være opdrættet i lande med stambog godkendt af UET. Centralorganisationen i hestens hjemland skal meddele samme oplysninger som for importerede heste før start kan finde sted. Dispensation kan gives i særlige tilfælde. 
For bedækkede hopper tillige bedækningsattest, udstedt af den pågældende hingsteejer og påtegnet af centralorganisationen.
For hingste, der midlertidigt indføres i bedækningsøjemed henvises til Reglement for fremstilling af hingste.
Pkt. 19
Certifikater indsendes til DTC, hvor de deponeres. Ved registrering påtager DTC sig ikke garanti for en hests identitet, men kun for, at hesten er fundet at være i overensstemmelse med de på hjemlandets certifikat anførte kendetegn.
Opstår der senere tvivl om en hests identitet eller andre ved certifikater og identitetspapirer hjemlede kvalifikationer, må en lovformelig protest nedlægges, og hesten starter/virker da under denne.

Fremstilling af hingste

  • Målsætning for hingsteudvælgelse

§ 1
Hingste, der ønskes anvendt i dansk traveravl og fysisk opstaldes i landet, skal fremstilles for /vurderes af avlskommissionen. 
Avlskommissionen kan dispensere for krav om fysisk fremstilling, hvis en hingst i forbindelse med en avlsvurdering i et UET land har været eksteriørmæssigt bedømt og har minimum 5 årgange i startberettiget alder.
Fremstillingen/vurderingen har til formål at bibeholde og yderligere forbedre kvaliteten og brugbarheden af heste, der anvendes i dansk travsport og at forbedre dansk traveravls internationale status og konkurrenceevne.
Avlskommissionen
§2
Avlskommissionen består af op til syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Avlskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede.
Avlskommissionen skal tilknytte mindst én veterinær konsulent, såfremt intet medlem er veterinær.
Avlskommissionen kan endvidere tilknytte konsulenter efter behov.
Såfremt mindst fire medlemmer måtte udtræde af kommissionen, supplerer kommissionen sig selv.
Avlskommissionens medlemmer samt de tilknyttede konsulenter forpligter sig til med en ”tro og love” erklæring løbende at redegøre for deres engagement i travsporten.
Et medlem kan ikke deltage i vurderingen af en hingst, som medlemmet har interesser i.
§ 3
Avlskommissionen klassificerer hingstene i de forskellige klasser på baggrund af deres egne egenskaber samt deres evt. afkoms egenskaber.
§ 4
Avlskommissionen kan indhente supplerende oplysninger og specialistudtalelser, hvis den finder det nødvendigt for at vurdere en hingst.
§ 5
Avlskommissionen foretager op- og nedrykning af hingste på baggrund af deres afkoms egenskaber.  Op- og nedrykning kan ske, uden at hingsten fremstilles for avlskommissionen.
Avlskommissionen følger løbende hingstenes følprocent og offentliggør denne i Travkalenderen/Hingstekatalog/forbundets hjemmeside én gang årligt.
§ 6
DTC fremsender snarest efter fremstillingen af hingstene avlskommissionens beskrivelse og fremstillingsresultat til anmelderen af hver enkelt hingst.
§ 7
Avlskommissionens beslutninger kan af hingsteejeren appelleres til DTC.
Klagen vil blive behandlet af DTC’s Løbsdomstol, der på baggrund af klagens indhold indhenter specialistudtalelser.
Ved behandlingen af klagesagen har både hingstens ansvarlige anmelder og avlskommissionen ret til at være til stede og motivere sine synspunkter, ligesom begge parter kan medbringe avlsmæssig-, veterinær- og/eller anden ekspertise.
Klagen skal senest en måned efter offentliggørelsen af fremstillingsresultatet være DTC i hænde, bilagt 5.000 kr., til dækning af sagens omkostninger. Beløbet tilbagebetales i tilfælde af medhold.
Løbsdomstolens afgørelser er inappellable.

  • Fremgangsmåde ved fremstilling

§ 8
Ordinær fremstilling af hingste finder sted mindst én gang årligt og publiceres forinden i Travkalenderen og/eller på forbundets hjemmeside med angivelse af anmeldelsesfristen, der udløber 3 uger før kåringen finder sted.
Ordinær Hingstefremstilling afholdes på et af DTC udpeget sted.
§ 9
Gebyret for fremstilling fastsættes af DTC, og dette skal være indbetalt, før hingsten fremstilles.
§ 10
Hingste, der fysisk skal opstaldes i Danmark og anmeldes til fremstilling, skal være registrerede i DTC eller i et andet lands centralorganisation, og denne registrering skal godkendes af DTC.
Ved anmeldelse af en hingst til fremstilling skal anmelderen med en ”tro og love” erklæring opgive navnene på samtlige personer, der er ejere eller lejere af eller anpartshavere i hingsten.
Endvidere skal vedlægges erklæring vedr. blod- og CEM-prøve samt røntgenbeskrivelse.
Denne erklæring skal være avlskommissionen i hænde ved anmeldelsesfristens udløb, dvs. 3 uger før fremstillingsdagen. I modsat fald kan hingsten blive afvist.
Hingste, der er opstaldede i udlandet kan opnå en forhåndsbedømmelse på baggrund af §14, undtaget pkt. C & D, inden den fysiske fremstilling finder sted.
En sådan hingst skal anmeldes til forhåndsbedømmelse senest 8 uger før fremstillingen for avlskommissionen finder sted.
Gebyr for fremstilling skal indbetales inden for-hånds-bedømmelsen.
§ 11
Uden for den ordinære hingstefremstilling kan ejeren af en hingst ansøge DTC om tilladelse til specialfremstilling. Hingsteejeren må i så fald foruden gebyret for fremstillingen betale avlskommissionens rejseudgifter.
I særlige tilfælde kan gives dispensation, så en hingst mod at blive fremvist på førstkommende ordinære fremstilling kan virke i avlen uden fremstilling for avlskommissionen forud for sit virke.
§ 12
En hingst, der skal fremstilles, skal ankomme på fremstillingspladsen i god tid og endvidere fremstilles i god og velplejet stand.
§ 13
På fremstillingspladsen gennemgår hingstene en undersøgelse, der danner baggrund for eksteriørbeskrivelsen og veterinærrapporten. Hver hingst skal ledsages af en eller flere erfarne personer, således at undersøgelsen kan foregå forsvarligt.
Avlskommissionen har ret til at forlange hingsten set for vogn.
§ 14
I vurderingen af en hingst indgår:
A.
Hingstens egne præstationer
1.
For hingste uden eller med et ikke repræsentativt antal startende afkom: Præstationsindex (0-40 point)
2.
Hingste med et repræsentativt antal startende afkom fordelt på mindst tre årgange i startberettiget alder vurderes udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 point).
B.
Hingstens afstamning
1. Far (max. 15 point)
2. Mor/moderlinje (max. 15 point)
C.
Holdbarhed
Veterinær status (0-10 point)
Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)
D. Eksteriør (0-10 point)
Avlskommissionen placerer på denne baggrund hingsten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentliggør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivelsen.
Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avls-kommissionen kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.
Fremstillingsklasser
§ 15
En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14, danner baggrund for den beslutning, som avlskommissionen tager. 
En hingst, der har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:
- Elitehingst
-1.klasse
-2.klasse
En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:
-Kategori A
-Kategori B
-Kategori C
Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste, der har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, ligesom de ældste skal have overstået 5-årssæsonen.
Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære løbspræstationer.
1.klasse: I denne klasse placeres hingste, som har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, og disse afkom har vist gode løbspræstationer, men under det niveau, der kræves for placering i Elitehingst.
I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.
2.klasse: I denne klasse placeres hingste med et mindre antal startberettigede afkom, eller hingste med et repræsentativt antal startberettigede afkom, som ikke berettiger til placering i 1.klasse. I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

Fremstillede hingste uden startende afkom placeres i henhold til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75 point og der over), B (65 – 74 point) eller C (under 65 point).
§ 16
Afkom efter hingste opstaldet i EU, der ikke har været fremstillet for en avlskommission i EU eller på anden vis er berettiget til at virke i offentlig avl i deres hjemland, kan ikke registreres. Dette gælder dog ikke afkom efter hopper, der senest den 1. november året før bedækning er registreret med hingsteejeren som ejer, og i øvrigt opfylder de øvrige krav for registrering.
Hingsteejeren skal endvidere selv anmeldes som opdrætter i h.t. regler for opdrætterkvalifikation.
Udenlandske hingste
§ 17
Udenlandske hingste, der midlertidigt har ophold her i landet i bedækningsøjemed, må ikke benyttes i avlen, før identitetspapirerne er godkendt af DTC.
Hingstene skal endvidere være fremstillet for avlskommissionen.
I særlige tilfælde kan gives dispensation, så en hingst mod at blive fremvist på førstkommende ordinære fremstilling kan virke i avlen uden fremstilling for avlskommissionen forud for sit virke.
Udenlandske hingste
§ 18
Frossen sæd og transportsæd fra hingste opstaldet uden for EU, kan kun importeres og anvendes i dansk travavl efter godkendelse af DTC.
Enhver import af frossen- og kølesæd er underlagt de til enhver tid gældende EU-regler samt gældende regler i UET. Herunder fuldmagt til anvendelse af den aktuelle hingst fra dennes ejer. Denne fuldmagt er gældende for én bedækningssæson og skal indsendes til DTC forud for den pågældende bedækningssæson.
§ 19
Frossen sæd fra en død hingst må kun anvendes i hingstens dødsår og året efter.
En hest, der er avlet med frossen sæd, kan kun registreres, hvis faderen ikke var kastreret ved insemineringen, med mindre DTC efter skriftlig ansøgning fra hingsteejeren, har givet tilladelse til, at frossen sæd, som er taget fra en efterfølgende kastreret hingst, kan anvendes i året efter, at kastrationen er foretaget. 
Forklarende anvisning:
Afsnit vedrørende anvendelse af frossen sæd fra kastreret hingst er gældende fra 1.januar 2018, således at afkom, der er resultat af inseminering med frossen sæd i 2016 og 2017, kan registreres i 2017 og 2018, hvis skriftlig ansøgning er modtaget og tilladelse er givet fra DTC, inden inseminering foretages.
§ 20
DTC kan i særlige tilfælde forlange indsendelse af fryserapport med beskrivelse af sædens kvalitet og anbefalet insemineringsdosis.

  • Registrering af bedækninger

§ 21
Alle hingste, der ønskes offentligt anvendt i dansk traveravl, skal optages på DTC’s hingsteliste.
Der kan maksimalt registreres 150 bedækninger pr. hingst pr. år.
DTC udsteder ved begyndelsen af en bedækningssæson de nødvendige bedækningsattester for de tilmeldte hingste. Hingsteholderen er pligtig til at føre journal over de bedækkede hopper.
Denne journal skal indeholde oplysninger om bedækningsmetode, første og sidste bedækningsdag, samt drægtighedsstatus. Kopi af disse oplysninger skal indsendes til DTC ved bedækningssæsonens afslutning, dog senest 1. oktober.
Gebyr
§ 22
Gebyr til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med optagelse på DTC’s hingsteliste, udstedelse af bedækningsattester og håndtering af data forbundet med bedækninger skal være indbetalt før bedækningssæsonens begyndelse.
Gebyret offentliggøres i Travkalender nr. 1/forbundets hjemmeside (www.trav.dk).