Søg i sportinfo


Trav.dk bliver pt. ikke opdateret!


Grundet problemer med den nuværende hjemmeside, så bliver trav.dk pt. ikke opdateret med ny information.
I stedet henvises der til opdaterede informationer på http://www.danskhv.dk/om-dansk-hestevaeddeloeb/nyt-fra-dtc/

 

Der arbejdes på højtryk for at klargøre en ny og forbedret trav.dk hjemmeside.

 

Venlig hilsen

DTC

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning 2014

Indledning:


Sporten og dens udvikling

 

I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier.
Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit lige under kr.21.000 svarende til en stigning på 2,5 %.
Pr. start var der en tilsvarende forøgelse, og her var indtjeningen gennemsnitlig kr.2.333.

I forhold til 2012 faldt det totale antal starter på danske baner med 2,8% og udgjorde 20.755 starter. Et tal, der i løbet af de kommende år vil falde i takt med at faldet i fødte føl slår igennem.

Glædeligvis er B-årgangen, som blev født i 2013 på samme størrelse som 2012 – årgangen, men ud fra bedækningstallene for 2013 vil 2014-fødselstallet med uændret følprocent falde til 440 – 475 føl.
At kvaliteten på dansk opdræt traditionelt har været og stadig er af bedste mærke, ses ved, at dansk opdrættede heste i 2013 indløb et rekordstort beløb på udenlandske baner, nemlig hele ca. 36 mio.  
I 2012 begyndte koncepten omkring en øget indsats for bredden i vores sport så småt at blive søsat. I den forgangne sæson og i år rulles planerne så ud i større målestok – og det er målet, at en udvidelse skal ske i de kommende år. Formålet med breddesatsningen har været/er, at vore mange amatører, de nye aktører i vor sport og ungdommen skal få langt bedre mulighed for at udøve deres sport på eller tæt på deres hjemmebane, så omkostninger og tidsforbrug minimeres, samtidig med, at man i langt højere grad end tidligere kan deltage i løb samt det sociale liv, der er en så vigtig del af vores sport.
Meldingerne fra vore aktive har i høj grad været meget positive på breddesatsningen, og opbakningen og deltagelsen i løbene har nærmest været overvældende. Ideen med minimale omkostninger, lavere præmier, flere vindere, markant større mulighed for at deltage i løb og et godt socialt miljø har tilsyneladende ramt plet, og er noget, så skal dyrkes og raffineres til den kommende sæson.


Danske mestre
Der har på nuværende tidspunkt været afviklet tre DM-konkurrencer i indeværende sæson, og det har givet følgende vindere:

DM for Travtrænere 2014: Birger Jørgensen
Monte DM 2014: Michelle Mønster på Thunderbolt
DM for amatører 2014: Bjarke Haagensen


Storløbsvinderne  
I 2013 blev der gentagne gange vist utrolig fin sport på storløbsdagene. I de største danske løb fik vi følgende vindere:
 
Dansk Avlsløb for Hingste/Vallakker: Tano Bork kørt af Christian Lindhardt – samme ekvipage blev desuden også Europamester for 3-åringer i november på Bjerke banen foran en anden danskfødt hest, Tumble Dust.
Dansk Avlsløb for Hopper: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård
Dansk Trav Derby: Stand And Deliver kørt af Birger Jørgensen og trænet af Peter Rudbeck
Dansk Hoppe Derby: Sunbeam kørt af Nicolaj Andersen og trænet af Jan Kramer
Dansk Hoppe Kriterium: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård
Dansk Trav Kriterium: Takethem kørt af Knud Mønster og trænet af Steen Juul
Dansk Opdrætningsløb: White Russian kørt af Ole Bender

Copenhagen Cup 2013 Mr.Picolit kørt af Åke Svanstedt
Copenhagen Cup 2014: Caballion kørt af Erik Adielsson
 
DM for Hopper 2013: Ragna Opal kørt af Kasper K. Andersen
Mester skab for Danmark 2013: Open kørt af Jeppe Juel
 
 
DTCs Derbyauktion 2013

Årets derbyauktion havde 53 heste under hammeren mod 67 året før.
Gennemsnitsprisen steg glædeligvis fra kr.40.109 til kr.45.000, hvilket isoleret betragtet var fint.
Men bag tallene gemmer sig det faktum, at færre heste blev solgt (64% mod 69% i 2012) samt at det var en meget stærk top bestående af fem heste, der sikrede fremgangen, idet 5 heste kostede over kr.100.00 (hvoraf én alene kostede 230.000).
Endvidere var priserne for hopperne meget lav med bare kr.21.000 mod kr.35.250 i 2012. Medvirkende årsag til dette var måske også, at kvaliteten nok ikke helt matchede tidligere års.

Selvom der blæser skarpe vinde i ansigtet på sporten så tegner 2014 – udgaven af derbyauktionen til at blive noget helt ekstra bedømt ud fra kvaliteten på de anmeldte heste. DTC har i år valgt at tage alle tilmeldte heste med på auktionen, ligesom vi har sat anmeldelsesgebyret ned med næsten25% og samtidig halveret tilbagekøbsgebyret ved priser over kr.100.000.
Dette er gjort udelukkende for at lette byrderne for opdrætterne, hvorfor det så også er glædeligt, når disse kvitterer ved at anmelde deres fine heste. 


Montésporten

Der er i det forgangne år fortsat blevet satset på montesporten, hvilket kan ses af den vækst, der finder sted. Ved flere af de nyligt afholdte licensprøver var der flittig deltagelse af kommende monteryttere.
De aktive udviser et stort engagement, og dialogen med foreningen er og har hele tiden god.

Ved det nyligt afholdte DM afvikledes foruden finaleløbet også to consolationsløb, og det er dejligt at iagttage den begejstring, som præger rytterne.

At flere og flere også har fået øjnene op for de indtjeningsmuligheder, der ligger i at have en god montehest, har også bevirket, at kvaliteten i løbene er højnet og har nået et godt niveau.


Ponysporten

I strategiarbejdet indgik en satsning på bredde og ungdom som en naturlig del, og i denne og i forrige sæson er der blevet investeret flere midler en nogensinde før. Med de nye, kolde økonomiske vinde vil sportens midler naturligvis blive meget mindre, men at travsporten på sigt skal kunne overleve uden en stadig tilgang af nye unge aktive, er der næppe nogen, der kan tro, så også i fremtiden vil dette område skulle prioriteres i størst mulig udstrækning.
Der foregår allerede i dag et stort arbejde lokalt på ungdomsområdet, og en række baner har i dag et velfungerende ungdomsarbejde, hvor klubberne på banerne i Aalborg og Århus er nået langt i arbejdet. I indeværende sæson er det organiserede arbejde også begyndt på andre baner.


Doping

Et af de områder, som DTC til stadighed bruger mange ressourcer på, er information og bekæmpelse af doping.
For dels at højne kvaliteten på såvel forskning som det daglige arbejde og dels at kunne gøre det inden for de mulige økonomiske rammer, er de skandinaviske lande gået sammen i et endnu tættere samarbejde.
Det indebærer blandt andet en fælles antidopingkomite, hvor eventuelle positive sager vil blive behandlet. Den vil begynde sin funktion i andet halvår.

Der vil i forbindelse med det skandinaviske samarbejde ske en delvis omlægning af den måde, som udvælgelsen af heste til test vil ske på. Fremover vil udvælgelse ske dels på vanlig vis af dommerne men også ved, at der fra centralt hold vælges heste ud, ligesom test uden for konkurrence også vil finde sted.  

I den forgangne sæson har vi heldigvis været forskånet for positive prøver, ligesom Antidoping Danmark i 2013 heller ikke har fundet anledning til bemærkninger i forbindelse med deres besøg på banerne.

 

 

 

Nye strukturer i sporten

Det af DTC og DG ejede Dansk Hestevæddeløb er kommet i drift. Ved siden af den daglige drift på områderne sport & udvikling, økonomi, IT, markedsføring og kommunikation har udfordringerne omkring de politiske forhandlinger vedrørende Tipsnøglen været et af hovedpunkterne.

Men hvorfor nu lave en ekstra organisatorisk knopskydning i en tid, hvor midlerne er knappe?? Mange aktive har undret sig over det, og er det nu en ekstra omkostning, man har tilført sporten? Men det forholder sig sådan, at DTC traditionelt har skullet varetage mange forskelligartede opgaver i én stor organisation. Opgaverne har varieret lige fra registreringer af føl og ejerskifte, DNA test, spørgsmål vedrørende medicinering og dopingkontrol, startpapirer, medvirke til at lave sæsonplaner og proportioner, videreuddannelse af dommere, internationale opgaver ift harmonisering af reglementer til økonomistyring, kommunikation og afholde auktion, osv.
Tiden var nu moden til at ændre organisationen DTC, men ikke kun i DTC, men i dansk hestevæddeløbssport generelt. Og det var bestemt kun positivt, at Dansk Galop også tog ejerskab af DH. Det var en naturlig udvikling, ikke kun i en tid hvor midlerne er knappe, men også i en tid, hvor der stilles større og større krav til en organisation, som i den grad er en del af sports- og underholdningsindustrien. Og de organisationer, der findes på den scene, kæmper alle om publikums og de aktives gunst. Det gør dansk hestevæddeløbssport også.  Og konkurrencen er blevet benhård. Det er netop i det perspektiv, at DH så dagens lys.  DTC skal fremover udelukkende varetage forbundslignede opgaver, mens DH skal drive forretningen for at fastholde og tiltrække nye aktive og publikummer til sporten.
Der er tilknyttet store forhåbninger til, at DH kan samle driftsfunktionerne og dermed optimere på de administrative områder og endvidere give sporten mere synlighed. Som et driftsselskab, er det intentionen, at DH, som sagt, skal have større fokus på, at det økonomiske grundlag for sportens mange aktive forbedres.  Indadtil ved at samle de administrative opgaver, herunder at effektivisere økonomistyring, også på de enkelte baner, og tage initiativer til at reducere omkostningerne generelt for sporten. Udadtil ved at styrke relationerne til den politiske verden, og ved at styrke kommunikationen, ikke kun ud til sportens egne medlemmer, men også udbrede de rigtig mange gode historier, som sporten har at byde på til den brede del af befolkningen.
Det er en stor opgave, og det vil tage tid, før DH for alvor kommer op i fulde omdrejninger.  Selvom snitfladerne mellem DH på den ene side og DTC og Dansk Galop på den anden side ikke helt er krystalklare endnu, så er DH på rette spor. Retningen er for nylig blevet forstærket ved DHs generalforsamling i maj måned, hvor DTC indsatte nye bestyrelsesmedlemmer i skikkelse af tidligere minister Hans Chr. Schmidt, Leif Skov tidligere borgmester i Vejle og nuværende DTC medlem samt Claes Lundéll, tidligere Formand på Jägersro, tidligere næstformand i ATG og mangeårigt medlem af bestyrelsen i det svenske centralforbund. Det er DTCs holdning, at med den nye sammensætning af DHs bestyrelse, knyttes der store forhåbninger til, at DH fremover kommer til at levere varen til gavn for dansk hestevæddeløbssport.   

 

Økonomi
Trods et vanskeligt år med markant fald i indtægter grundet faldende aktiviteter i sporten, er DTC kommet ud med et tilfredsstillende resultat, hvilket blandt andet skyldes kraftig omkostningsfokusering.  DTC årsregnskab udviste et overskud på 34.419 kr. Nærmere information om DTCs økonomi følger under punkt 3.
Indtægtsgrundlaget for DTC har været faldende gennem flere år, og det skyldes primært mindre årgange og færre løb.
Det positive er, at B årgangen landede nogenlunde på samme niveau som A årgangen, så lad os håbe at denne tendens fortsætter, så vi kan få ramme et niveau afstemt efter de vilkår, den samfundsøkonomiske situation tillader. Men vi ved jo alle sammen godt, at sporten mister 30 mio. kr. over de næste 4 år, og så står vi over for nye udfordringer, og vi vil alt andet lige nok komme til at miste aktive, herunder også opdrættere.
Men lad os knytte nogle forventninger til at årgangene er blevet stabiliseret i antal, for det har vist sig, at godt nok fødes der langt færre afkom end for 10 år siden, men til gengæld er der kommet utrolig meget kvalitet ind i de årgange, vi ser i dag, som kan gøre sig gældende på den internationale scene. Det har vi set mange eksempler på i 2013, og det ser ud til at fortsætte. Den store opmærksomhed skal vi udnytte til at forbedre vores indtægtsgrundlag fremover.

 

Spillet
2013 bød desværre på en nedgang i spillet fra 564 mio kr i 2012 til 523 mio kr i 2013. En stor del af faldet kommer fra faldet i lunch-spillet.
Vi står over for en kæmpe udfordring fremadrettet: faldende spil er også lig med faldende indtægter i form af faldende provision til banerne.
Nordisk spil nåede nye højder, og dage med nordisk spil skilte sig markant ud fra andre løbsdage. Derimod er der svigtende interesse for spillet på normale løbsdage, hvor der typisk bliver omsat for 250 – 300.000 kr. Det er en udvikling, som DTC har gjort meget for at få vendt ved at ændre normale løbsdage til løbsdage med fælles nordisk spil. 
Flere og flere fælles nordiske spillepuljer er vejen frem.  På dage med fællesnordisk spil til danske løb stiger omsætningen i Danmark betragteligt via omsætningskanalerne internet, boder og banespil. Puljerne bliver simpelthen langt mere attraktivt for de danske spillere uanset hvor de befinder sig. Og det er til glæde og gavn for alle parter. De fælles nordiske spillepuljer er således et instrument, et redskab til potentielt at generere større indtægter for sporten. For større spillepuljer er attraktive for spillerne, og i sidste ende vil det bidrage til et øget indtægtsgrundlag for banerne. Det er en positiv spiral, der er sat i gang, og skal styrkes de kommende år. I 2013 afviklede vi 67 danske travdage med fælles nordiske spil, men i 2014 bliver dette tal øget til 101 travdage, hvor Norge og Sverige spiller ind til danske puljer. Vi forventer, at det vil give en stigning i spillet fra udlandet til Danmark på 22%.
Som I alle ved, så arbejdes der intens på at skabe et fælles skandinavisk spilleselskab. Den mulighed har politikerne endelig givet os nu, og vi skal alt for at gribe chancen, Vi ved, at både svenskerne og nordmændene gerne vil ”lege” med os. Naturligvis vil de det, for det er et uforløst marked at spille på heste i Danmark. Svenskerne spiller for 10.4 mia. kr., nordmændene for 4 mia. kr. og vi spiller for en ½ mia kr. Det uforløste marked er åbenlyst.
 Men vi skal også finde nye løsninger for at sikre provisionen på banerne. Vi skal følge med tiden via nye elektroniske medier. Politikerne har også åbnet op for, at vi kan finde nye spilleformer. Den mulighed havde vi ikke før. Men vi vil se nye platforme tage form via spil på mobil og i-pad. De nye platforme appellerer i høj grad til unge mennesker, og det har sporten og spillet brug for. Vi skal også gribe den chance for at øge spillet, men de nye platforme giver igen nye udfordringer ude på banerne med hensyn til at sikre baneprovenuet af spillet. Jeg ved, at der ude på de enkelte baner arbejdes på højtryk for at løse den udfordring sammen med Danske Spil.
Udfordringer kommer hele tiden og der er nok af dem. Vi har måske ikke tidligere være gode nok til at løse dem, men det skal vi i fællesskab ændre på fremover. Det bliver en bydende nødvendighed.  
 
HFF
Relationen til HFF har været meget fokuseret på processen om Tipsnøglen. For 1 år siden nedsatte vi en styregruppe bestående af repræsentanter fra HFF, DTC og Dansk Galop og arbejdsgruppe bestående af Nick Elsas fra Dansk Galop og Henrik Friis fra DH, som sidenhen blev suppleret med professionelle lobbyister. Der blev gjort en kæmpe indsats for at bevare provenuet fra udlodningen, men vi må erkende, at vi var oppe imod nogle hårde modstandere fra andre sportsorganisationer med DGI i spidsen. Endvidere bestilte Kulturministeriet en KPMG rapport uden at informere HFF, og uden at konsultere hestesporten. Den bestilte rapport skulle anvise, hvordan hestesporten kunne spare 30 mio kr. Det var en beslutning, der blev taget henover hovedet på hestesporten og HFF, og denne rapport har dannet grundlag for politikernes beslutning. Det er DTCs holdning, at rapporten er fyldt med faktuelle fejl og har meget lav faglig standard.
I kender alle sammen resultat af den politiske proces. I en pressemeddelelse fra HFF hedder det sig:
”Kulturminister Marianne Jelved har sammen med opbakning fra de politiske partier besluttet, at hestevæddeløbssportens del af Danske Spils overskud over de næste fire år skal reduceres med henholdsvis 15, 20, 25, 30 mio kr – en beslutning, der nu fører til drastiske ændringer af dansk hestevæddeløb”.
Nu skal denne politiske beslutning først godkendes i Folketinget til efteråret, men ikke desto mindre er det de barske vilkår fremover, som vi skal forholde os til.
Ved et fællesmøde i Elsass Centret i maj måned, hvor samtlige beslutningstagere fra hestesportens verden var samlet, forelagde HFFs Formand Bent Knie- Andersen forsamlingen et budget for de næste 4 år, som resulterer i 2 bane lukninger af Billund og Nykøbing Falster, samt at galoppen lukkes i Aalborg og Odense og provinsgaloppen samles fremover i Aarhus.
Sporten bad om en måneds time-out med henblik på at præsentere et alternativ til HFFs budgetforlag. DTC, DH og DG har i denne måned arbejdet på at lave et fælles forslag. Der er nu udarbejdet et alternativt budgetforslag, som holder sig inden for rammer af HHF budgettet, og vi afventer nu, at HHF behandler forslaget. Vi kan dog konstatere, at det ikke har været muligt at opnå enighed blandt samtlige 9 baner. Klampenborg og Lunden er gået egne veje, og har hver indsendt egne forslag til HFF, mens DTCs, DHs og DGs alternative budgetforslag støttes af de resterende 7 baner. Så der er desværre ikke fuld opbakning til det alternative budgetforslag blandt banerne.
I den svære situation, som sporten befinder sig i, vil DTC opfordre alle beslutningstagere i sporten, uanset om det er travet eller galoppen, til at stå sammen. I løbet af efteråret skal vi tage stilling til mange facetter, på grund af de politiske besparelser, vi er blevet pålagt. Vi skal have vendt hele butikken for at finde fælles løsninger, så vi kan få vendt den negative stemning til en positiv. Jeg tror på, at sporten har en fremtid, selvom det bliver i en anden form end den, vi har set hidtil. Men det kræver, at vi alle trækker i arbejdstøjet, og intet er helligt, alt er til diskussion med henblik på at finde konstruktive løsninger. DTC vil opfordre til, at vi samles for at blive enig om fælles overordnede retningslinjer for sportens strategi og struktur i fremtiden. Målet er klart men midlerne er mangfoldige. Vi skal blandt andet tage stilling til:
• Har vi den rette organisationsform? Skal den justeres endnu engang?
• Hvordan kan vi understøtte banernes økonomi mere optimalt? Skal vi stille fælles krav til banernes egen indtjening og økonomi. Skal der indføres sanktioner, såfremt kravene ikke overholdes?
• Skal vi indføre mere brugerbetaling? Skal vi harmonisere brugerbetaling og andre gebyrer, så de er ens på alle baner
• Skal vi prioritere unghestesatsning fremover?
• Hvordan skal ungdomsarbejdet struktureres? Hvordan får vi i det hele taget flere unge til at interessere sig for sporten?
• Hvordan får vi generelt flere aktive ind i sporten? Hvordan får vi flere sponsorer på banen?
• Hvor mange løbsdage, skal vi have? Og hvordan skal de fordeles blandt banerne?

Lige nu sætter vi alle vor lid til, at et nyt samarbejde med Danske Spil, HFF og sporten kan resultere i et fælles skandinavisk spilleselskab, og dermed forhåbentligt sikrer et fornuftigt indtjeningsgrundlag for sporten i fremtiden. Lige nu er det HFF og DH, der sammen med Danske Spil, skal finde frem til et kommissorium, der kan danne grundlag for en videre forhandling med svenske ATG og Norsk Rikstoto. Det bliver et langt sejt træk, der forhåbentligt udmønter sig i et positivt resultat for hestevæddeløbssporten i Danmark.
Men vi skal også starte en proces, hvor vi kigger ind i egne rækker. Som jeg sagde tidligere, bliver det bidende nødvendigt, at vi finder fælles løsninger, at vi står sammen for at sikre sportens overlevelse. DTC vil opfordre til, at alle spørgsmål bliver rejst og alle fælles løsninger bliver udmøntet i en egentlig handlingsplan, så vi ved, hvilken vej, vi skal gå. Jeg håber, at I alle, der sidder herinde i dag vil tage imod denne opfordring.

Dansk Travsports Centralforbund • Hestesportens hus • Traverbanevej 10 • 2920 Charlottenlund • Tlf. +45 39 96 20 20 • Fax +45 39 96 20 44 • © DTC