DH Sport meddeler

- Behandling af løbssituationer der er indstillet til vurdering fra banernes Dommerkomite, whistleblower-sager - samt kuske / rytteres anker over domme

Jydsk Væddeløbsbane - 29/12-2023 – 8. løb:

 

Administrationsudvalget under DH Sport har 2/1-2024 truffet afgørelse i en sag som vedrører amatørkusk Anette Uglebjergs animering, samt efterfølgende udtalelse i sejrsinterviewet til Bet25.

 

Administrationsudvalget idømmer Anette Uglebjerg en bøde på 2.000 kr. samt udelukkelse i 4 mdr. (12/1-2024 t.o.m. 11/5-2024) for "Ureglementeret Animering" og 1.000 kr. samt 7 dages udelukkelse (12/5-2024 t.o.m. 18/5-2024) for "Overtrædelse af løbbestemmelserne". Endvidere idømmes Anette Uglebjerg en betinget udelukkelse på 3 måneder (19/5-2024 t.o.m. 18/8-2024), som vil blive effektueret såfremt Anette Uglebjerg overtræder animeringsreglementet de første 3 mdr. efter endt udelukkelse.

 

Bornholm Brands Park - 20/9 - 8. løb:

DTC’s Ankeinstans har d. 26/9-2023 behandlet den af amatørkusk Aisha Nørregaard indsendte klage over dom afsagt på Bornholm Brands Park, d. 20/9-2023, 8. løb. på gebyr 600 kr., samt udelukkelse fra d. 4/10-2023 t.o.m. d. 24/10-2023 for ”Trængning med indflydelse på løbets resultat”.

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (ST, 2 stemmer), Johnny Jørgensen (DTC, 1 stemme) og Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

  • Aisha Nørregaard mener at der ved hendes skifte fra 2. til 3. spor var plads til at køre ud uden af generer nogle af konkurrenterne.
  • Dommerkomiteens  vurdering er at Aisha Nørregaard ikke har plads til at gå fra 2. til 3. spor, og at hun således presser den udvendige konkurrent et spor ud for at få angrebsplads. Uden dette ville Aisha Nørregaard ikke have opnået løbets 3. plads.

I sagen indgik følgende materiale: - Video FastTrack løbsfilm. Aisha Nørregaard’s anke & Dommerkomiteens forklaring. DTC’s Ankeinstans giver ikke Aisha Nørregaard medhold i sin anke og fastholder den idømte straf.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod.

Spar Nord Arena - 19/8 - 6.løb:

DH’s Sports Ankeinstans, bestående af Kim Kabling, Uwe Bredahl, Johnny Jørgensen og Johnny Staf (2 stemmer) har d. 24. august 2023 behandlet en anke fra Pauli Andersen omkring sin bøde og udelukkelse i banens 6. løb, 19. august 2023.

DH’s Sports Ankeinstans har gennemgået løbsfilmen samt Pauli Andersens og dommerkomiteens forklaringer og har afsagt følgende kendelse:
Det er ankeinstansens opfattelse, at Pauli Andersen overtræder forseelse 451 omhandlende ”Ureglementeret korrektion / animering” (skærpet dom for kraftig animering, løftet arm) og den af dommerkomiteen afsagte dom stadfæstes. 

Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

BioCirc Arena (Skive Trav) - 1/8-2023, 9. løb:

DH’s Sports Administrationsudvalg, bestående af Kim Kabling, Uwe Bredahl og Peter Stenå, har d. 4. august 2023 behandlet sag, indstillet fra dommerkomiteen på BioCirc Arena (Skive Trav), vedr. amatørkusk Bøje Laursens anvendelse af pisk i banens 9. løb, 1. august 2023.

DH’s Sports Administrationsudvalg har afsagt følgende sanktion:
Bøje Laursen idømmes – Gebyr på 1.200 kr. samt udelukkelse f.o.m. 15. august 2023 t.o.m. 12. september 2023 for forseelse 451 ”Ureglementeret korrektion / animering” (skærpet dom, for mange slag, for kraftig animering, løftet arm). 

Sanktionen blev enstemmigt vedtaget.

 

Positiv A-prøve på I D Exceptional

I forbindelse med I D Exceptionals start i 8. løb på Biocirc Arena (Skive Trav) søndag 30. april blev der taget en dopingprøve på hesten, som trænes af træner Bo Westergaard.

Analysen af A- prøven har vist, at der er tale om en positiv dopingprøve, da der er påvist butorfanol (beroligende) som er på B-karenstidslisten.

En repræsentant for Dansk Hestevæddeløb har d. 13. juli oplyst Bo Westergaard om fundet af stoffet i I D Exceptional.

Repræsentanter fra DH Sport var ligeledes på uanmeldt staldbesøg hos Bo Westergaard d. 7. juli.

B-prøven sendes nu til analyse på et fransk laboratorium.

Er B-prøven også positiv, fortsætter udredningen vedrørende placering af et eventuelt træneransvar for Bo Westergaard. Når udredningen er udarbejdet, vil det blive sendt til udtalelse hos Skandinavisk Doping Komite.


På vegne af DH Sport, Uwe Bredahl

Spar Nord Arena (Aalborg) fredag 7/7-2023 – løb 6.

 

Administrationsudvalget under DH Sport har i dag truffet afgørelse i en sag som vedrører travtræner Bent Svendsen. Efter afslutningen på fredagens 6. løb i Aalborg blev Bent Svendsen interviewet af Bet25.

Her kom Bent Svendsen med en udtalelse, som, efter §33 i kalender nr. 1, må anses at være til skade for sportens omdømme. Administrationsudvalget har indhentet høringssvar fra Bent Svendsen og efterfølgende vurderet og behandlet sagen.

Administrationsudvalget idømmer Bent Svendsen en bøde på 1.000 kr. samt en betinget udelukkelse på 3 måneder, som træder i kraft, såfremt at Bent Svendsen igen overtræder §33 indenfor de næste 3 måneder.

Samtidig vil administrationsudvalget udarbejde guidelines for anvendelse af §33 i fremtidige sager, som præciserer anvendelsen af paragraffen samt strafudmålingen for overtrædelse af denne. Disse guidelines vil blive udarbejdet hurtigst muligt til godkendelse i DTC og efterfølgende implementering i kalender nr. 1

Spar Nord Arena (Aalborg) - 7/7-2023, 6. løb:

Her blev Joy Me fejlagtigt ikke noteret som 6. på resultatlisten. Kredsen omkring hesten er blevet kompenseret jf. meetings bestemmelserne. Det er ikke muligt at ændre på indløbsrækkefølgen jf. §4 i kalender nr. 1, hvorfor Joy Mes resultat vil være NC G for denne start.

 

Jydsk Væddeløbsbane - 24/6-2023, 6. løb:

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af travtræner Kasper K. Andersen indsendte klage over dom afsagt på Jydsk Væddeløbsbane, d. 24/6-2023, 6. løb. på gebyr 5.800 kr., samt udelukkelse fra d. 8/7-2023 t.o.m. d. 14/7-2023 for at ”Tage flyvende start”.

I DTC’s Ankeinstans deltog: Carsten Banke (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (ST, 2 stemmer), Johnny Jørgensen (DTC, 1 stemme) og Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

  • Kasper K. Andersen mener ikke at han tager flyvende start, men ville kunne accepterer at blive dømt for ”Ej på plads bag startvognen” / ”Ej på plads i starten”
  • Dommerkomiteens  vurdering er at Kasper K. Andersen efter at startvognen slipper feltet kører efter og får spids. Det er dommerkomiteens opfattelse at Kasper K. Andersen bevidst holder sin hest tilbage fra en korrekt tilkørsel til start – og ikke følger startproceduren for autostart – og at denne handling giver en fordel i forhold til de øvrige deltagere.

I sagen indgik følgende materiale: - Video FastTrack løbsfilm. Kasper K. Andersen’s anke & Dommerkomiteens forklaring.

Afgørelse: Efter gennemgang af de respektive partsindlæg og videomaterialet finder DTC’s Ankeinstansen at Kasper K. Andersens bevidst ikke følger regler for autostart, og får tilpasset Hovita’s fart således at den kan følge startvognens acceleration, og dermed ”tager flyvende start”. På den baggrund er DTC’s Ankeinstansen enig i den af JVB’s dommerkomite afsagte dom. DTC’s Ankeinstans giver således ikke Kasper K. Andersen medhold i sin anke og fastholder den idømte straf.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod.

Bornholms Brand Park - 5/6-2023, 9. løb:

DTC's Ankeinstans har i dag behandlet den af Nicole Marsings fremsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 5/6-2023, 9. løb på gebyr 800 kr. samt udelukklese f.o.m. 19/6-2023 t.o.m. 2/7-2023 for Grov trængning. 

Følgende personer deltog i ankeinstansen: Uwe Bredahl (DH Sport) 1 stemme, Johnny Jørgensen (DTCs repræsentant) 1 stemme, Johny Staf (Dommerchef Sverige) 2 stemmer, Kim Kabling (Landsdommer) 1 stemme

Følgende materiale blev gennemgået i forbindelse med ankeinstansen:
Partsindlæg fra Nicole Marsing
Partsindlæg fra dommer Ivar Sommer (Bornholm) med vidneudsagn fra svingdommer
Løbsklip fra både bet25 og dommerkameraer 

Konklusion: Efter gennemgang af de respektive partsindlæg og videomaterialet fra den pågældende situation finder ankeinstansen, at Nicole Marsing rider for tæt ned over den indvendige konkurrent på vej ind i svinget, og dermed forårsager denne ekvipages galop. Ankeinstansen vurderer ligeledes, at der er tale om en grov trængning, og ikke snæver passage, som Nicole anfører i sit partsindlæg. Derfor er ankeinstansen enig i den afsagte dom på Bornholm og Nicole Marsings bøde og udelukkelse står ved magt. Ankeinstansen afsiger denne kendelse med stemmerne 5-0.

 

Charlottenlund - 7/5-2023, 2. løb:

DH’s Sports Administrationsudvalg har d. 10. maj 2023 behandlet sag, indstillet fra dommerkomite på Charlottenlund Travbane, vedr. amatørkusk Søren Kolbergs anvendelse af pisk i banens 2. løb, d. 7. maj 2023.

DH’s Sport Administrationsudvalg har afsagt følgende sanktion:

  • Søren Kolberg idømmes - Gebyr på 2.000 kr. samt udelukkelse f.o.m. 21. maj 2023 t.o.m. 20. maj 2024 for forseelse nr. 462 ”Korrektion / animering med linerne i én hånd”.
  • Efter ovennævnte udelukkelsens udløb vil Søren Kolberg endvidere køre under skærpede licensvilkår. Dette betyder at Søren Kolberg køre under observations vedr. forseelserne nr. 441,451,460,462,470 i de første 15 starter. Finder overtrædelse sted, vil licens blive inddraget umiddelbart, og vil først kunne generhverves efter ny licensundervisnings omgang, samt bestået licensprøve.

Den afsagte dom kan i hht. Løbsbestemmelsernes §68 appelleres til Travsportens Overdomstol.

 

Charlottenlund - 21/1-2023, 9. løb:

DH Sports Administrationsudvalg har idømt amatørkusk Steffen Christiansen gebyr på 1.000 kr. samt udelukkelse i 28 dage, f.o.m. 18/2-2023 t.o.m. 17/3-2023 for forseelse løbsforseelse 540 - "Give eller modtage løbsdirektiver under løbet eller forsøg derpå".

 

Racing Arena Aalborg - 29/12-2022, 6. løb:

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af travtræner Bo Westergaard indsendte klage over dom afsagt på Racing Arena Aalborg, d. 29/12-2022, 6. løb. på gebyr 2.000 kr., samt udelukkelse fra d. 12/1-2023 t.o.m. d. 18/1-2023 for  ”Trængning med indflydelse på løbets resultat”.

I DTC’s Ankeinstans deltog: Carsten Banke (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (ST, 2 stemmer), Jørn Laursen (DTC, 1 stemme) og Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

Bo Westergaard mener ikke at han trænger sig ud, men at det er pgr. Nr. 3 Exclusive Fire / Victor Gentz, der løber ud i banen.

Dommerkomiteens  vurdering er at Bo Westergaard er "lukket inde", men begynder kort før opløbsstrækningen at trække sin hest ud fra indersporet. På opløbsstrækningen søger Bo Westergaard fortsat efter plads til at komme ud, hvilket resulterer i, at Bo Westergaard ad flere omgange skubber/presser til pgr. 3 Exclusive Fire / Victor Gentz. Under samme manøvre begynder Bo Westergaard at køre frem og op mellem Steen Juul og Victor Gentz, selvom der efter dommerkomiteens vurdering, ikke er et helt og frit spor at køre op i. Da Bo Westergaard fortsætter med at køre op, hvor der ej er plads, er det dommerkomiteens opfattelse, at Victor Gentz må korrigere i sin hest, for ikke at blive ramt.

I sagen indgik følgende materiale: - Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm. Bo westergaard’s anke & Dommerkomiteens forklaring. DTC’s Ankeinstans giver travtræner Bo Westergaard medhold i sin anke og annullerer den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser ikke at Bo Westergaard kan straffes for ”Trængning med indflydelse på løbets resultat”, men kunne være straffet for ”Uforsigtig kørsel - køre ind hvor ej er plads”. Det er DTC’s Ankeinstansens opfattelse, at årsagen til at der bliver plads til Bo Westergaards hest mellem den indvendige og den udvendige hest, skyldes at den udvendige hests kusk (Victor Gentz) animerer sin hest, og at hesten derved løber første et halvt spor og siden et helt spor ud.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod.

Racing Arena Aalborg - 25/11-2022, 1. løb:

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af amatørkusk Kurt Larsen indsendte klage over dom afsagt på Racing Arena Aalborg, d. 25/11-2022, 1. løb. på gebyr 800 kr., samt udelukkelse fra d. 9/12-2022 t.o.m. d. 29/12-2022 for ”Grov Trængning”.

I DTC’s Ankeinstans deltog: Henrik Mortensen (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (ST, 2 stemmer), Rene Jensen (DH Sport, 1 stemme) og Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

Kurt Larsen forklare - Jeg kører i 3. spor og bliver der. Gordon Dahl kører i ½ spor og trækker ud mod spor 2, hvor Nicklas kommer frem og kommer i klemme, han trækker til højre mod mig og kører op / ud i mig.

 

Dommerkomiteens  vurdering er at Gordon Dahl ikke foretager en manøvre, der kan forårsage denne episodes karakter, men at det er Kurt Larsen, der har en meget skæv hest, der falder så hurtigt og voldsomt ind over Nicklas Korfitsen, at Nicklas ikke når at få en chance for at tage op i eller korrigere sin hest, hvorfor episoden virker uundgåelig. 

I sagen indgik følgende materiale:
- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm. Kurt Larsens anke & Dommerkomiteens forklaring.

 
DTC’s Ankeinstans giver amatørkusk Kurt Larsen medhold i sin anke og annullerer den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser at alle tre implicerede kusk – Gordon Dahl, Nicklas Korfitsen og Kurt Larsen, har en større eller mindre skyld i løbsepisoden, men at de ikke enkeltvis kan tillægges skylden.
DTC’s Ankeinstans anser dog at den primære årsag til løbsepisoden er at Gordon Dahl ikke klart vælger mellem 1 og 2 spor (belægger mere end 1 spor), hvorved Nicklas Korfitsen i sin vej frem, bliver klemt mellem den indvendige og udvendige hest.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod.

 

Skive Trav - 18/11-2022, 7. løb:

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af amatørkusk Tonny Rasmussen indsendte klage over dom afsagt på Skive Trav, d. 18/11-2022, 7. løb. på gebyr 800 kr., samt udelukkelse fra d. 2/12-2022 t.o.m. d. 23/12-2022 for ”Trængning”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Henrik Mortensen (Landsdommer, 1 stemme), Carsten Banke (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (ST, 2 stemmer), Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

 

Tonny Rasmussen mener han er halvt nede i open stretch, inden den bagved kommende ekvipage (Ellie Said That / Lucas Kirk) kommer indvendigt for ham. Tonny Rasmussen mener ikke at der på noget tidspunkt er et helt spor i open stretch til den bagvedkommende ekvipage.

Dommerkomiteen vurderer, at Lucas Kirk / Ellie Said That kommer først helt ind i sporet og endda får hestens hoved helt op på siden af Tonny Rasmussen, før Tonny Rasmussen søger helt ind mod open stretch. Dommerkomiteen vurderer, at Tonny Rasmussen burde have orienteret sig inden han fortsætter indad i banen, da han ved denne manøvre trænger Lucas Kirk med indvirkning på løbets resultat.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm samt indlæg fra Landsdommer Uffe Møller og partsindlæg fra Tonny Rasmussen.

 
DTC’s Ankeinstans giver amatørkusk Tonny Rasmussen medhold i sin anke og annullerer den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans begrunder sig afgørelse med at det ikke med sikkerhed at kunne vurderer om Tonny Rasmussen er kørt først ned i open stretch, således at der ikke er et helt spor (til både hest og vogn) for den bagvedkommende ekvipage.
DTC’s Ankeinstans anser at det på baggrund af overvågningsfilmens dårlige kvalitet, samt ikke mindst den manglende afmærkning af open stretch, ikke med sikkerhed kan afgøres hvem der har retten til open stretch.

 

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod.

Whistleblower-sag
Nykøbing Falster Trav - 19/5-2022

 

Skyldsspørgsmålet er afdækket i en uvildig advokatundersøgelse, som konkluderer, at Per Damberg har overtrådt af §37 i kalender nr. 1 og løbsforseelse 520  ”Løbsdeltagers/træners spil”.

 

Et administrativt udvalg fra DH Sport har herefter behandlet indstillingen fra advokatundersøgelsen for at finde straffens størrelse, og amatørkusk Per Damberg idømmes derfor et gebyr på 20.000 kr., samt udelukkelse f.o.m. 19/7-2022 t.o.m. 18/7-2023 for overtrædelse af §37 i kalender nr. 1 og løbsforseelse 520 ”Løbsdeltagers / træners spil”.

 

(opdateret 22/9-2022)

- Amatørkusk Per Damberg har valgt at indbringe strafudmålingen til behandling i Dansk Travsports Overdomstol. Per Dambergs udelukkelse er på den baggrund suspenderet indtil Overdomstolen har afsagt sin dom.

- Sagen vil blive behandlet i Travsportsens Overdomstol d. 31/10-2022.

Afgørelse fra DTC's Overdomstol - 3/11-2023

Den af DH Sports Administrationsudvalg idømte straf for overtrædelse af Løbsbestemmelsernes §37 stadfæstes.

Amatørkusk Per Damberg idømmes gebyr på 20.000 kr., samt udelukkelse i 12 mdr. f.o.m. 17. november 2022 t.o.m. 11. november 2023 (Udelukkelsesperiode før anke til DTC's Overdomstol er fra regnet).

- Læs den samlede afgørelsen fra DTCs Overdomstol her (pdf)

 

Jydsk Væddeløbsbane - 2/9-2022, 7. løb:

 

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af amatørkusk Poul Søgaard indsendte klage over dom afsagt på Jydsk Væddeløbsbane, d. 2/9-2022, 7. løb. på gebyr 500 kr., samt udelukkelse fra d. 16/9-2022 t.o.m. d. 6/10-2022 for ”Grov trængning”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Ivar Sommer (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staff (ST, 2 stemmer), Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

 

Poul Søgaard mener ikke at han er skyld i Rich Man’s galop, men derimod at hans sulky bliver påkørt bagfra.

Dommerkomiteen vurderer, at Poul Søgård (der ligger bag den førende) trækker ud i 2 spor i opløbet og kommer derved til at ramme Rich Man på højre forben.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke amatørkusk Poul Søgaard medhold i klagen og fastholder den idømte straf.
DTC’s Ankeinstans anser at amatørkusk Poul Søgaard på et tidligere tidspunkt har den fornødne plads og orienterer sig – men da han senere igangsætter sit skifte af spor, har han ikke den fornødne plads til at skifte Rico Pape fra 1. til 2. spor, og derved forårsager Rich Man’s galop.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 4 for og 1 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

 

Bornholms Brand Park - 30/8-2022, 7. løb:

 

DTC’s Ankeinstans har i dag behandlet den af travtræner John Gommans indsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 30/8-2022, 7. løb. på gebyr 500 kr., samt udelukkelse fra d. 13/9-2022 t.o.m. d. 26/9-2022 for ”Grov trængning”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Uffe Møller (Landsdommer, 1 stemme), Henrik Mortensen (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staff (ST, 2 stemmer), Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

 

Travtræner John Gommans mener ikke hans kørsel kan betegnes som grov trængning, men derimod en uforsigtig kørsel, som sker i stort set alle løb på en lille bane som Bornholm.

 

Dommerkomiteen anser at galoppen for Faithful PD / Mads K. Mogensen skyldes sammenkørslen. Dommerne ser på den reaktion, der er i banebelægningen (grus m.m.). Samtidig er det dommernes vurdering, at det er John Gommans, der forårsager episoden, da han ikke korrigerer sin hest, da den falder ned i banen. Dette understøttes af svingdommerens indberetning. Dommerne ser episoden som en grov trængning, da det bringer en konkurrent til fejl på samme måde, som hvis der var sket en påkørsel af hestens ben. På den baggrund dømmes John Gommans ud fra forseelse 414. Dommerne vurderer samtidig at John Gommans kan beholde sejren, da det ikke med overvejende sandsynlighed kan godtgøre at han ved sin forseelse opnår en bedre placering.  

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke travtræner John Gommans medhold i klagen og fastholder den idømte straf.
DTC’s Ankeinstans anser at travtræner John Gommans kørsel i indgangen til opløbssvinget og i opløbssvinget skaber en kontakt mellem sulkyerne, der er årsag til Faithful PD’s galop.

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

 

Bornholms Brand Park - 26/7-2022, 6. løb: 

 

DTC’s Ankeinstans har d. 28/7-2022 behandlet den af travtræner John Gommans indsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 26/7-2022, 6. løb. på gebyr 800 kr., samt udelukkelse fra d. 9/8-2022 t.o.m. d. 22/8-2022 for ”Trængning m. indflydelse på løbets resultat”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Bent Koch (Landsdommer, 1 stemme), Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

 

Travtræner John Gommans mener ikke hans kørsel har indflydelse på løbets resultat da der ikke er kontakt mellem hans sulky og pgr.nr. 8.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke travtræner John Gommans medhold i klagen og fastholder den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser at travtræner John Gommans på tidspunktet for skiftet fra 1. til 2. spor ikke har frit spor til angreb.
Ved sporskiftet tiltvinger John Gomman sig angrebsplads, som ikke var opnået hvis ikke amatørkusk Ole Møller bag prg. nr. 8 korrigerer sin hest.

Det noteres at Dommerkomiteen på Bornholms Brand Park korrekt ikke har anvendt deklassering, da dette kun kan foretages når begge ekvipager er indplaceret i præmierækken.

 

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 3 for og 0 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

Racing Arena Aalborg - 26/5-2022, 3. løb:

Dommerkomiteen ønsker en vurdering af strafudmåling for amatørkusk Oscar Olesen's drivningsforseelse.

Afgørelse a 27/5-2022:
Oscar Olesen idømmes gebyr på 800 kr. samt fratagelse af licens indtil ny licensprøve er bestået uden anmærkninger.


Racing Arena Aalborg - 25/4-2022, 8. løb:

Dommerkomiteen ønsker vurdering af amatørkusk Oliver Kristoffersen's udtalelser behandlet.

Afgørelse a 4/5-2022:
Oliver Kristoffersen idømmes gebyr på 1.000 kr. samt udelukkelse f.o.m. d. 5/5-2022 t.o.m. d. 15/6-2022 for "Løbsaftaler (510)".

 

Bornholms Brand Park - 16/4-2022, 5. løb:

DTC’s Ankeinstans har d. 21/4-2022 behandlet den af travamatør Michala Haagensen indsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 16/4-2022, 5. løb. på gebyr 500 kr., samt udelukkelse fra 30/4-2022 t.o.m. 13/5-2022 for ”Grov trængning”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Bent Koch (Landsdommer, 1 stemme), Peter Stenå (DTC, 1 stemme), Jonny Staf (Dommerbas ST, 2 stemmer).

 

Travamatør Michala Haagensen mener ikke hendes kørsel med pgr.nr. 1 Jaguar Star forårsager en Grov trængning over for prg.nr. 8 Bet For Me Jersey.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke medhold i klagen og fastholder den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser at travamatør Michala Haagensen ikke har frit spor og påkører prg. nr. 8 Bet for Me Jersey, der bringes til galop. Ved denne forseelse skaber Michala Haagensen sig angrebsplads.

 

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.