Dopingprøver

Inden for dansk travsport, bliver der årligt udtaget et stort antal dopingprøver - Dopingprøven bliver udtaget enten som en stikprøvekontrol, eller som prøver der i forvejen er bestemt, pga. løbets status / præmiesum.

Ud over de prøver, der bliver udtaget i forbindelse med væddeløb, bliver der også taget dopingprøver af heste i træning.
Ved prøver udtaget af heste i træning, vil analysen blive sammenholdt med hestens behandlingsjournal.

En dopingprøve kan udtages som blodprøve, urintest eller håranalyse. 

 

Retningslinjer ved udtagelse af dopingprøver

 

I løbsbestemmelsernes § 42 og dertil hørende Anti-dopingreglement beskrives

 • Dommerkomite, baneveterinær, DH Sport eller person bemyndiget af DH Sport har ret til at træffe beslutning om, at der skal tages dopingprøve.

  • Dopingprøve kan tages i forbindelse med en løbsdag, men også på et andet tidspunkt, som ikke er i forbindelse med en løbsdag.

  • Træner og hesteejer er pligtig til at stille hest til rådighed på det tidspunkt, som er besluttet for prøvetagning, samt ved yderligere undersøgelse, som kan foranlediges heraf.

 • Forholdsregler ved udtagelse af dopingprøve:

  • Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpegede dyrlæge og/eller medhjælper.

  • Ved blodprøve skal det være en dyrlæge.

 

Udtagelse af hest til dopingprøve

 • Hest udtaget til dopingprøve skal umiddelbart efter at den forlader banen ledsages af banens dopingkontrollant.

  • Dopingkontrollanten skal bære tøj der synliggør at det er en af banes officials.

 • Hesten kan seles af og vaskes under direkte opsyn af dopingkontrollanten.

 • Hesten kan trækkes/skridtes under direkte opsyn af dopingkontrollanten.

 • Hesten må ikke indtage nogen form for foder.

 • Hesten kan tilføres vand fra drikkespand under opsyn af dopingkontrollanten.

  • Ansvaret for at drikkespanden er korrekt rengjort for medicin etc. har den for hesten ansvarlige.

 

Udtagning af prøver

 • Banedyrlæge, dopingkontrollant og en repræsentant for den for hesten ansvarlige skal være til stede under hele proceduren.

 • Banedyrlægen, dopingkontrollant eller anden funktionær medvirkende ved udtagning af dopingprøver har tavshedspligt og skal være over 18 år.

 • Det skal tilstræbes, at træner, ejer eller en repræsentant for en af disse er til stede og overværer samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede, og i dette tilfælde kan ejer, træner m.v. ikke senere gøre indsigelse mod procedurerne i forbindelse med prøveudtagningen. Repræsentant for hesten skal være over 16 år

 • Urinprøve skal forsøges.

  • Er urinprøve ikke spontan afsat indenfor 2 timer udtages blodprøve.

 • Hest udtaget til dopingprøve må i dopingstalden ikke tilføres/anvendes nogle former for medicin, salver, kølebandager el.lign.

 • Rygning el.lign., enhver form for fortæring, drikke el.lign. er ikke tilladt i dopingstalden.

 

Identifikation

 • Alle heste udtaget til medicinsk kontrol identificeres i henhold til deres hestepas.

 • Chip nr. eller frysemærke skrives på dopingformularen.

 • I Hestepassets afsnit for Medicinsk kontrol (doping) bekræftes hestens identitet med dato, dyrlægens underskrift og stempel.

 • Der tages billede af hestens behandlingsjournal.

 

Dopingstalden

 • Dopingstalden skal være adskilt og isoleret fra andre stalde på løbsdagen.

 • Dopingstalden skal have mindst 2 bokse med mulighed for opsamling af urin.

 • Dopingboksene skal være rengjorte og med rigelig strøelse (halm, spåner el. lign. velegnet strøelse).

  • Banedyrlægen har ansvaret for at dopingboksene er korrekt rengjorte.

 • I dopingboksene må der ikke være vandkopper eller foderkrybber.

 • Ingen andre heste end heste udtaget til dopingprøve må være i dopingstalden.

 • I dopingstalden skal være skrivebord el. lign til brug ved udfyldelse af formularer, pakning af prøver etc.

 • Skab med lås kræves til opbevaring af udtagne prøver.

 • Banedyrlægen har ansvaret for, at udtagne prøver er i låsebart skab indtil løbsdagens sidste løb, hvorefter banens funktionær har ansvar for opbevaring, pakning og forsendelse af prøverne til laboratorie.

 • Tilstede i dopingstalden må alene være banedyrlæge, dopingkontrollant, repræsentant for ejer og eventuelt funktionær fra arrangerende bane og/eller DH Sport.

 • På løbsdagen må dopingstalden ikke anvendes til andre dyrlægeaktiviteter f.eks. undersøgelse, behandling af heste