Opdræt & opdrætterpræmier

For at stimulerer dansk travavl udbetaler DTC hvert år i underkanten af 5 millioner kr. i opdrætterpræmier !

- I højre spalte finder du statistik over de mest vindende opdrættere

 

Regler for opdrætterkvalifikation

og opdrætterpræmier

Opdrætterkvalifikation

Opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som på tidspunktet for hestens fødsel var ejer af hestens moder. Undtagelse her fra kan dog ske, hvis ejer af hestens moder på tidspunktet for hestens fødsel skriftligt frasiger sig opdrætterrettigheden. Dette skal ske senest på tidspunktet for hestens registrering i DTCs Fødselsregister.

En hests fødselsanmeldelse skal klart tilkendegive moderens ejerforhold: Person, flerhed af personer, stutteri med angivelse af ejer/ejere eller i øvrigt en juridisk person med angivelse af tegningsberettiget.

Opdrætteren skal i disse tilfælde være statsborger i et nordisk eller et EU-land eller have fast bopæl i et nordisk elleret EU-land.

 

Opdrætterrettigheden

Opdrætterkvalifikationen overgår i tilfælde af død til ægtefælle, børn eller forældre, såfremt der var tale om en fysisk person.

Er der flere arvinger, skal de ved retsgyldigt dokument udnævne en befuldmægtiget repræsentant til at modtage opdrætterpræmier og fordelingen dem i mellem er herefter selskaberne uvedkommende.

Såfremt en juridisk person (selskab o.l.) ophører med at eksistere (træder i likvidation/erklæres konkurs), mistes rettigheder til opdrætterpræmier.

Opdrætterrettigheder kan efter en hests registrering i DTCs Fødselsregister ingen sinde gøres til genstand for overdragelse til tredjemand.

Opdrætterpræmie

Til fremme af traveravlen udsættes opdrætterpræmier, der udgør 12.5% til 2-6 årige hingste/vallakker og 20% til 2-6 årige hopper. Udbetaling finder sted månedsvis bagud. Udbetalingen overføres elektronisk til opdrætterens bankkonto.

Opdrætterpræmier tildeles i henhold til aldersklasse alle startberettigede heste, der er tilmeldt Dansk Traverfødselsregister under forudsætning af, at opdrætteren selv er kvalificeret.

Opdrætterpræmierne udbetales af DTC af indvundne præmiebeløb i ordinære løb, rekordpræmier på anerkendte danske travbaner og pengepræmier udløst i forbindelse med løbsserier, Årets Hest og lignende.

DTC kan beslutte, at der i bestemte løb ikke udbetales opdrætterpræmier.

For heste, som udtages og sendes til særlige løb i udlandet, betaler DTC endvidere opdrætterpræmier af de i sådanne løb indvundne pengepræmier. Med mindre den maximaleudbetaling på 50.000 kr. i opdrætterpenge af indtjening i udlandet er nået.

En betingelse herfor er dog, at det kun gælder for løb, hvortil hestene udtages fra hele landet.

Såfremt der resterer en del af de udsatte opdrætterpræmier, udbetales denne med en ligelig procentsats til opdrættere af 2-6 årige danskfødte heste, der vinder præmier i UET-lande, dog maximalt 5%. Der kan maximalt udbetales 50.000 kr. i en hests karriere i opdrætterpræmie af beløb vundet i udenlandske løb. I udlandet optjente opdrætterpræmier på under 500 kr. per hest per år udbetales ikke.

Disse opdrætterpræmier anvises i maj måned året efter optjeningen.

Udenlandske præmier omregnes efter den af UET fastsatte kurs.