Opdræt & opdrætterpræmier

For at stimulerer dansk travavl udbetaler DTC hvert år i underkanten af 5 millioner kr. i opdrætterpræmier !

- I højre spalte finder du statistik over de mest vindende opdrættere

 

Regler for opdrætterkvalifikation

og opdrætterpræmier

Opdrætterkvalifikation

Opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som på tidspunktet for hestens fødsel var ejer af hestens moder. Undtagelse her fra kan dog ske, hvis ejer af hestens moder på tidspunktet for hestens fødsel skriftligt frasiger sig opdrætterrettigheden. Dette skal ske senest på tidspunktet for hestens registrering i DTCs Fødselsregister.

En hests fødselsanmeldelse skal klart tilkendegive moderens ejerforhold: Person, flerhed af personer, stutteri med angivelse af ejer/ejere eller i øvrigt en juridisk person med angivelse af tegningsberettiget.

Opdrætteren skal i disse tilfælde være statsborger i et nordisk eller et EU-land eller have fast bopæl i et nordisk elleret EU-land.

 

Opdrætterrettigheden

Opdrætterkvalifikationen overgår i tilfælde af død til ægtefælle, børn eller forældre, såfremt der var tale om en fysisk person.

Er der flere arvinger, skal de ved retsgyldigt dokument udnævne en befuldmægtiget repræsentant til at modtage opdrætterpræmier og fordelingen dem i mellem er herefter selskaberne uvedkommende.

Såfremt en juridisk person (selskab o.l.) ophører med at eksistere (træder i likvidation/erklæres konkurs), mistes rettigheder til opdrætterpræmier.

Opdrætterrettigheder kan efter en hests registrering i DTCs Fødselsregister ingen sinde gøres til genstand for overdragelse til tredjemand.

Opdrætterpræmie

Til fremme af traveravlen udsættes der 15,00 % i opdrætterpræmier til 2-7 årige heste (uanset køn). DTC kan tillige vælge ekstraordinært at udsætte opdrætterpræmier i udvalgte løb for 8-14 årige heste uanset køn.
Udbetaling af opdrætterpræmier finder sted månedsvis.
Udbetalingen overføres elektronisk til opdrætterens bankkonto.

Opdrætterpræmier tildeles i henhold til aldersklasse alle startberettigede heste, der er tilmeldt Dansk Traverfødselsregister under forudsætning af, at opdrætteren selv er kvalificeret.

Opdrætterpræmierne udbetales af DTC af indvundne præmiebeløb i ordinære løb, rekordpræmier på anerkendte danske travbaner og pengepræmier udløst i forbindelse med løbsserier, Årets Hest og lignende.

DTC kan beslutte, at der i bestemte løb ikke udbetales opdrætterpræmier.

Under forudsætning af at kravet om opdrætterkvalifikation er opfyldt, udsættes der 5 % i opdrætterpræmier til 2-7 årige heste (uanset køn), som starter i UET-lande (som gæstehest eller export). Der kan maximalt udbetales 50.000 kr. i en hests karriere i opdrætterpræmie af beløb vundet i udenlandske løb.

Disse opdrætterpræmier anvises i første kvartal året efter optjeningen.

Udenlandske præmier omregnes efter den af UET fastsatte kurs.