Regler for brug af lægemidler og anden behandling

Behandling og medicinering

§38

Reglerne i denne paragraf er gældende for alle personer, som er angivet i Løbsbestemmelsernes § 1, hvilket betyder, at når en hest bringes til start på en dansk travbane, er det danske regelsæt gældende.

Omfattet af begrebet ”løb” i denne paragraf er alle former trav- og monteløb, som arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer af DTC.

Med ansvarlig anmelder menes person som angivet i § 26 i Løbsbestemmelserne.

Ansvarlig anmelder har alene ansvaret for, at bestemmelserne i DTC’s dopingreglement overholdes.

 

Almene regler for brug af lægemidler og anden behandling

§38.1

En hest, der trænes og/eller deltager i løb i Danmark, må kun behandles med lægemidler, som i følge gældende lovgivning enten må anvendes eller markedsføres i Danmark.

En hest må kun tilføres receptpligtig medicin, hvis veterinæren for den navngivne hest har ordineret dette.

En hest, der har behov for substitutionsbehandling, er ikke at betragte som værende i væddeløbsmæssig stand og må derfor ikke starte i løb (se §30). Med substitutionsbehandling menes behandling, hvor man tilfører kroppen en substans, som den normalt selv producerer, men på grund af sygdom eller andet ikke kan fremstille.

En hest, der er diagnosticeret med en kronisk sygdom, som eksempel en kronisk luftvejssygdom, og i anledning af dette har behov for kontinuerlig behandling/medicinering, anses ikke at være i væddeløbsmæssig stand og må derfor ikke starte i løb (se §30).

For en hest, som er registreret i DTC, eller en hest, som trænes og/eller starter i Danmark, er substanser og behandlingsmetoder, som angivet i en særskilt fortegnelse forbudte og kan medføre, at hesten for en afgrænset tidsperiode eller for altid forbydes at deltage i væddeløb (se Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE andet sted i Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer)

 

Behandling m.m.

§38.2

Ved analyse af prøve materiale (urin, blod, hud, hår med mere) taget fra hest, som tænkes startet i løb eller har startet i løb eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet ikke indeholde substanser, der ikke er kropsegne, eller som ikke kan henføres til naturligt foderindtag. For visse kropsegne og visse foderrelaterede substanser findes grænseværdier, der ikke må overskrides (ved grænseværdi forstås den maksimale koncentration tilladt i en udtaget prøve). For visse substanser anvendes rapporteringsniveauer (rapporterings niveau for en substans er det påviselige niveau, hvor substansen har medicinsk effekt på hestens præstation).

Substanser/behandlinger, som ikke er indeholdt i DTCs Forbuds- og Karenstidsliste i Kalender nr.1 2017 og/eller den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer anvendes på den ansvarlige anmelders eget ansvar.

På en hest, der tænkes startet i løb eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med løb, må der ikke foretages særskilte behandlinger eller særskilte tiltag, som ved løbet eller træningen kan medføre en positiv eller negativ forandring af hestens aktuelle præstationsformåen eller temperament, inkluderende alternative behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser, blistring og elektricitet.

Ved analyse af prøve materiale (urin, blod, hud, hår med mere) taget fra hest, som er i startberettiget alder eller yngre, i anden sammenhæng end løb eller træning, der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet ikke indeholde forbudte substanser eller substanser, som ikke kan henføres til legitime behandlinger, der er anført i hestens behandlingsjournal (se Forbuds- og Karenstidsliste på andet sted i Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer)

Person, som er ansvarlig for en hest, skal være orienteret om, hvad en foretaget behandling eller tiltag betyder med hensyn til hestens ret til at starte i løb og trænes.

Det er alene den ansvarlig anmelders ansvar, at hans hest ikke er blevet tilført lægemidler eller anden kemisk substans, som er i strid med det gældende reglement for medicinering, hvilket betyder, at der identifikation mellem ansvarlig anmelder og behandlende veterinær/person.

Forklarende anvisning:

Med begrebet ”træning som kan sidestilles med løb”, menes sådan træning, som for hestens vedkommende ikke kun har til hensigt at bibeholde normal kondition og rørighed.

På det tidspunkt, hvor en hest tænkes startet i løb eller tænkes trænet på en måde, der kan sidestilles med løb, gælder for visse præparater, visse behandlinger og/eller visse andre tiltag de af DTC fastsatte karenstider.

Disse karenstider findes på en særskilt liste (se Forbuds- og Karenstidsliste" under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” på andet sted i Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer)

Den i Kalender Nr. 1 2017 eller på www.trav.dk/veterinaer senest offentliggjorte ”Forbuds- og Karenstidsliste” gør tidligere lister ugyldige.

Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i Forbuds- og Karenstidsliste angivne karenstider.

 

Ordensregler vid medicinering m.m.

§38.3

Den ansvarlige anmelder (personen, der ved startmeldingens afslutning er registreret som træner af hesten – dette gælder både professionelle og amatører) har ansvaret for alle rutiner vid medicinering af de heste, vedkommende har i træning.

Substans, som påvises vid analyse af prøve materiale, og for hvilken der kræves recept, skal kunne bevidnes af den veterinær, som har ansvaret for behandlingen. Træner skal løbende føre behandlingsjournal i den udstrækning, som DTC foreskriver.

Træner har pligt til på forlangende fra ejer af hest at udlevere behandlingsjournal.

Træner må udelukkende opbevare receptbelagte lægemidler, sprøjter og kanyler, hvis de er udskrevet til en navngiven hest, og ordineret behandlingstid ikke er udløbet. Hestens navn skal af træneren være angivet på emballagen.

Det er ikke tilladt for en træner at opbevare ej tilladte lægemidler, substanser/stoffer eller udrustning. Lægemidler beregnet til profylaktisk (forebyggende) behandling behøver ikke at være udskrevet til specifik hest. Under den ordinerede behandlingstid skal opbevaring ske i aflåst skab eller andet sted, som er under lås. Nøglerne til aflåst skab skal på trænerens ansvar opbevares på betryggende vis. Vid behandlingsperiodens afslutning skal ikke anvendt medicin, sprøjter og kanyler bortskaffes fra stalden i henhold til gældende veterinære forskrifter.

Injektion skal foretages af veterinær eller af en i hvert tilfælde af veterinær instrueret og delegeret person. Nedføring af næsesvælgssonde og/eller infusionsbehandling må udelukkende udføres af veterinær.

Træneren har ansvaret for, at bestemmelserne i §38 overholdes. Det påhviler desuden træneren at skaffe sig viden om og informere sit personale om bestemmelserne i §38 samt om særlige forskrifter i følge §38.

For hest, som er i startberettiget alder eller yngre og ikke er optaget på nogen træners træningsliste, gælder, at hestens ejer eller person, der er registreret som teknisk repræsentant hos DTC, er ansvarlig for, at §38 overholdes.

 

Dopingprøve

§38.4

Dommerkomité, baneveterinær, DTC eller person bemyndiget af DTC har ret til at træffe beslutning om, at der skal tages dopingprøve.

Dopingprøve kan tages i forbindelse med en løbsdag men også på et andet tidspunkt, som ikke er i forbindelse med en sådan.

Træner og hesteejer er pligtig at stille hest til rådighed på det tidspunkt, som er besluttet for prøvetagning samt vid den yderligere undersøgelse, som kan foranlediges heraf.

Forholdsregler ved udtagelse af dopingprøve:

Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpegede dyrlæge og/eller medhjælper. Ved blodprøve skal det være en dyrlæge.

Det skal tilstræbes, at træner, ejer eller en repræsentant for én af disse er til stede og overværer samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede, og i dette tilfælde kan ejer, træner m.v. ikke senere gøre indsigelse mod procedurerne i forbindelse med prøveudtagningen.

 

Forsøg på / og medvirken til regelbrud

§38.5

Forsøg på brud af §38 sidestilles med fuldbyrdet handling. Medvirken til brud på §38 sidestilles med fuldbyrdet handling med mindre, der foreligger særlige grunde

At opfordre til brud på reglerne i §38 sidestilles med uagtsomt brud på regelsættet.

 

Dopingprøve ved dødsfald

§38.6

Dopingprøve skal tages på hest, der på umiddelbart uforklarlig vis dør i forbindelse med løbsdeltagelse.

 

Forældelsesfrist

38.7

Fristen for forældelse ved brud på §38 er 5 år. Fristen regnes fra den dag det strafbare er ophørt. Forældelsen afbrydes, når en sag anmeldes til dømmende myndighed.

Langtidslagrede/nedfrosne dopingprøver har gyldighed i minimum fem år.

 

Karenstider

38.8

Angivne ”Karenstider” (se Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” på andet sted i Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer) ) skal udelukkende betragtes som værende vejledende information i forbindelse med behandling af heste,

Overholdelse af angivne tidsfrister for karenstider er ikke strafbefriende for ansvarlig anmelder, hvis et stof/præparat/substans med karenstid er til stede i hestens dopingprøve ved prøvetagning i forbindelse med løb eller i træning (prøver taget uden for konkurrence). Ved prøvetagning uden for konkurrence er undtaget tilfælde, hvor fundet kan forklares af behandling, som er indført i hestens behandlingsjournal, og hvor hesten ikke har deltaget eller skal deltage i konkurrence inden for opgivet karenstid for det pågældende stof/præparat eller behandlingsmetode.

Det er ej heller strafbefriende, at hesten har været behandlet for skade eller sygdom.

Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE angivne karenstider.

 

Sanktioner for overtrædelse af regler for Behandling og Medicinering

38.9

a) For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanser, præparater og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE” (se Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer), idømmes tab af licens i minimum 48 måneder op til livstid, tiltrædelsesforbud i samme periode samt bøde.

For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanser, præparater og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” (se Kalender nr.1 2017 gældende fra 1.januar 2017 og den i løbet af 2017 løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer), idømmes tab af licens i minimum 24 måneder op til livstid, tiltrædelsesforbud i samme periode samt bøde.

I gentagelsestilfælde vil der være skærpelse af sanktion.

b) For uagtsomt regelbrud kan person idømmes bøder svarende til minimum 10 % af førstepræmien i løbet + 2 % af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 1.000.000. Ud over forannævnte sanktion kan der idømmes udelukkelse.

I tilfælde af, at regelbruddet omfatter stoffer, substanser, præparater og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE” kan der ud over ovennævnte idømmes udelukkelse på minimum seks måneder.

Ved anden gangs forseelse kan person idømmes bøder svarende til minimum 20 % af førstepræmien + 4 % af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 20.000 og maksimum kr. 1.000.000. Ud over forannævnte sanktion kan der idømmes udelukkelse.

Ved tredje gangs forseelse kan person idømmes udelukkelse som ved et forsætligt regelbrud.

c) Ved regelbrud ifølge objektivt anmelderansvar (træneransvar) kan person idømmes bøder svarende til minimum 10 % af førstepræmien i løbet + 1 % af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000. Ud over forannævnte sanktion kan der idømmes udelukkelse.

For afsnittene a), b) og c) gælder, at hvis særlige forhold gør sig gældende, kan sanktionen reduceres eller bortfalde.

Eksempelvis hvis den ansvarlige anmelder kan bevise, at han/hun er uden skyld i regelbruddet samt kan bevise, hvordan den forbudte substans er blevet tilført hesten.

Det regnes som flere regelbrud, hvis det kan fastslås, at anden gangs forseelsen blev begået efter, at vedkommende person er blevet varslet om det første regelbrud.

Ved flere regelbrud eller brug af flere forbudte substanser og/eller metoder skal udelukkelsesperioden skærpes.