Forbuds & karenstidsliste

- gældende fra 1/1-2018

Forbudstidslisten (A-listen) indeholder en liste over stoffer og behandlinger, som er absolut forbudt til heste, som trænes for og/eller starter i løb i Danmark. Ved løb er indbefattet  deltagelse i trav- og monteløb, prøve-/rutine-/fremvisningsløb og andre løb som afholdes på en travbane i Danmark og som arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer af DTC.

Karenstidslisten (B-listen) består af en liste over præparater, som ikke er tilladt ved deltagelse i trav- og monteløb, prøve-/rutine-/fremvisningsløb og andre løb som afholdes på en travbane i Danmark og som arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer af DTC.

Forbuds- og karenstidslisterne er udarbejdet af NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Commitee) i samarbejde med de nordiske landes Centralforbund.
Forbuds- og karenstidslisterne er godkendt af Dansk Travsports Centralforbund (jf. Løbsbestemmelsernes § 38).

Listerne er gældende fra og med den 1. januar 2018 og er gældende indtil en ny liste er godkendt af DTC. Forbuds- og karenstidslisterne opdateres efter behov.
Gældende karenstidsliste findes på DTCs hjemmeside:
http://www.trav.dk/veterinaer/ .

I øvrigt henvises til STs hjemmeside www.travsport.se/artikel/antidopning_&_karenstider.

Behandlingsjournal

Den for hesten ansvarlige er pligtig til at føre udførlig Behandlingsjournal for hver enkelt hest i sin varetægt over alle medicinske behandlinger og andre behandlinger.
Det påhviler træneren og/eller den for hesten ansvarlige person at holde sig orienteret om de behandlinger, hesten modtager, og om de tidsintervaller, der skal overholdes, før hesten må starte i løb. Det er alene den ansvarlige anmelders ansvar, at hans hest i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse ikke er blevet tilført lægemidler eller anden kemisk substans, som er i strid med det gældende reglement for medicinering, hvilket betyder, at der er identifikation mellem ansvarlig anmelder og behandlende veterinær.

Behandlingsjournal for den enkelte hest skal indeholde:
• Ansvarlig træner/person
• Dato for behandling
• Dato for påbegyndt behandlingen
• Dato for afsluttet behandling
• Diagnose/sygdom
• Lægemiddel/behandling
• Mængde af indgivet medicin
• Tilførselsmåde
• Intramuskulær/per oral/ledbehandling/lokal behandling
• Karenstid til start
• Underskrift veterinær
• Underskrift ansvarlig træner/person

Manglende udfyldning af behandlingsjournal er overtrædelse af Løbsbestemmelsernes § 38.
Fra den 1. februar 2017 er det obligatorisk at anvende DTC’s behandlingsjournal.
Behandlingsjournalerne skal nummereres fortløbende med unikke tal.
Behandlingsjournalen skal ledsage hestepasset.

A. FORBUDSLISTE

1. Forbudte substanser
Følgende substanser er forbudt før og i forbindelse med løbsdeltagelse
* Substanser som kan have virkning eller effekt, eller både virkning og effekt på følgende organsystemer:
* Nervesystemet
* Hjerte- og karsystemet
* Respirationssystemet
* Mave- tarmsystemet
* Urinveje
* Reproduktionssystemet
* Muskel- og skeletsystemet
* Blod- og bloddannende organer
* Immunsystemet
* Hormonsystemet

* Endogene hormoner eller tilsvarende syntetiske substanser
* Substanser med maskerende effekt
* Substanser som direkte eller indirekte manipulerer genekspressionen
Påvisning af ovennævnte forbudte substanser viser påvisning af substansen, en metabolit, en isomer af substansen, en isomer af en metabolit eller et pro-drug af substansen.
En påvisning af en videnskabelig indikation på administration eller en eksponering for sådanne substanser er ligeså gyldig som en påvisning af substansen.

2. Genetisk og cellulær manipulation
Modificering af en hests arvelige genom på et hvilket som helst tidspunkt i hestens liv diskvalifiserer hesten fra løbsdeltagelse på livstid.
   Genterapi eller cellulær manipulering af en løbshest må ikke:
* Være til fordel eller ulempe for hestens præstastionsevne
* Påvirke hestens velfærd negativt

3. Forbudte metoder
   Forbudte metoder omfatter, men er ikke begrænset til:
* Løbsdeltagelse med drægtig hoppe efter dag 120 i drægtigheden
* Nervesnit/neurectomi (kirurgisk og/eller kemisk)
* Kryoterapi med smertelindring eller smertefrihed som formål
* Tilbageholde drikkevand op til løbsdeltagelse
* Administration eller reintroduktion af enhver form for homologe, autologe eller heterologe blodceller eller produkter af røde blodlegemer til cirkulationssystemet.
* Undtagelse gælder livstruende behandling.
* Artificiel øgning af oxygenoptagelse og/eller oxygentransport i vævene, som inkluderer, men ikke er begrænset til modifiserede hemoglobinprodukter.
* Alle former for intravaskulær manipulering af blod eller blodkomponenter.

4. Absolut forbudte stoffer og behandlingsformer
Følgende substanser, herunder andre substanser med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt, og deres udløsende/frigørende faktorer er forbudte at anvende til en løbshest på ethvert tidspunkt.
Substanserne er forbudte at opbevare, tilvirke, indføre, udføre, sælge, distribuere, erhverve, sende eller overgive på ethvert tidspunkt:
4.1.  Ikke godkendte substanser. Enhver substans, som ikke fremgår af nedennævnte punkter og som ikke er godkendt af en national eller international lægemiddelmyndighed, må ikke anvendes til en løbshest.
4.2.  Anabole substanser
(a) Anabole androgene steroider
(b) Andre anabole substanser, herunder men ikke begrænset til selektive androgene reseptormodulatorer (SARMs)
(c) Beta-2 stimulatorer med mindre substansen er ordineret af dyrlæge til bronchodilaterende behandling i foreskrevet dosering.
4.3.  Peptidhormoner, vækstfaktorer og lignende substanser
a) Etythropoetinstimulerende midler, herunder men ikke begrænset til erythropoetin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbapoetin alfa, methoxy polyetylenglycol-epoetin beta, peginesatid, hypoxia-inducible factor (HIF-1), stabiliserende og aktiverende gasser som xenon og argon.
b) Tilvæksthormoner/væksthormon-realising faktorer, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), fibroblast growth factor (FGF), hepatocyt growth factor (HGF), mekano growth factor (MGF), platelet derived growth factor (PDGF) og andre vækstfaktorer.
c) Syntetiske proteiner og peptider og syntetiske analoger af endogene proteiner og peptider som ikke er godkendt til human- eller veterinærmedicinsk anvendelse.
4.4.  Hormoner og metabolske modulatorer
a) Aromataseinhibitorer
b) Selektive østrogene receptmodulatorer (SERMs) og andre antiøstrogene substanser
c) Substanser som kan modifisere myostatinfunktion, herunder men ikke begrænset til myostatininhibitorer
d) Insulin
e) Peroxisome proliferator aktiverede receptor ?-agonister (PPAR?), herunder men ikke begrænset til GW 1516
f) AMPK aktivatorer, herunder men ikke begrænset til AICAR (5-aminoimidiazole-4-carboxamide-1-?-D-ribofuranoside)
4.5.  Øvrige behandlinger og substanser som er totalforbudt
* Cobratoxin (og andre toksiner/substanser med lignende struktur og effekt)
* Capsacain
* Sarapin, Saralgyl (pitcher plant extracts)
* Polyacrylamidhydrogel (Arthramid®)
* Cedarolie
* Behandling med stoffer som indeholder arsenik, bly, kviksølv eller krotonolie
* Anvendelse af radioaktive implantater
* GnRH vaccine (Equity®, Improvac®)
* hCG (humant choriontropt hormon) til hingst
* Pergolid (Prascend®)
* Ozon
* Tilførsel av unaturlig høje doser av naturlig forekommende substanser (f.eks. kobolt)

5. Følgende er forbudt på løbsdagen:
Løbsdagen regnes fra kl. 00:00 og til hesten har gennemført sit/sine løb.
* Næsetape
* Akupressur
* Inhalationsbehandling
* Anvendelse af næse-svælgsonde
* Rektal væskebehandling
* Nedkøling med andet end koldt vand, ler eller linimenter uden karenstid
* Anvendelse af massageapparater og andet elektrisk apparatur

B. KARENSTIDSLISTE
* Karenstidene er vejledende minimumsfrister.
* De angivne karenstider bygger på, at et præparat gives i normal dosering. Overskrides den anbefalde dosering, bør karenstiden forlænges.
* Præparater og substanser, hvis aktive stoffer ikke findes på listen, anvendes på den ansvarliges egen risiko.
* Vær opmærksom på, at der altid vil være en karenstid på mindst 96 timer, hvis ikke andet er angivet på præparatet.
* Karenstiderne regnes fra tidspunket for afsluttet behandling og frem til starten på en løbsdag. Hvis en hest eksempelvis behandles en lørdag kl.14.00 med et produkt med en karenstid på 7 døgn, vil den pågældende hest ikke kunne bringes til start den følgende lørdag, hvis løbsdagen begynder kl.13.00, selvom det løb hesten er tiltænkt start i først starter kl.15 – det er starten på løbsdagens første løb, som er afgørende.
* Påvisning af et lægemiddel/substans beskrevet nedenfor i biologisk materiale fra en hest er ikke tilladt selvom lægemidlet/substansen er administreret indenfor den angivne minimums karenstid.


A. Ingen karenstid
* Lokal anvendelse på huden af midler som alene virker beskyttende, desinfiserende, blødgørende, absorberende, adstringerende, tørende eller keratolytiske
* Nedkøling med koldt vand
* Anvendelse af salinske og smørende laksantia (f.eks. glaubersalt)
* Alle desinfektionsmidler f.eks. kloramin, klorhexidin.

B. Minimum 24 timer
* Alkaliserende substanser (eks. bikarbonat og citrater) er forbudt de sidste 24 timer inden løbsdeltagelse

C. Minimum 48 timer
* Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og fodertilskud

D. Minimum 96 timer
* Injektion/infusion, uanset præparat
* Substanser med effekt i nervesystemet
* Substanser med effekt på muskel- og skeletsystemet
* Substanser med muskelrelaxerende effekt
* Antimikrobielle midler og antimykotiske midler
* Undtagen prokainbenzylpenicillin som har mindst 14 døgns karenstid
* Apoteksfremstillede lægemidler
* Humanmedicinske lægemidler uden anden specifik karenstid
* Veterinærmedicinske lægemidler uden indikationer til heste
* Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og fodertilskud
* Homeopatiske lægemidler

E. Minimum 7 døgn
* Slimløsende præparater f.eks. bromhexidin, dembrexin (Sputolysin®) og acetylcystein (Equimucin®)

F. Minimum 14 døgn
* Injektion i led/senskeder/bursa, ledpunktur
* Glukokortikoider (cortisone) med kortvarig effekt og hurtig elimering i hesten.
* Ved injektion i led/senskeder/bursa med glukokortikoider: Mindst 28 dages karenstid.
* Bronkodilatererende (luftrørsudvidende) præparater administreret som inhalation (f.eks. salbutamol, salmeterol, beclometason, budesonid)
* Antiinflammatoriske præparater (f.eks. DMSO, NSAIDs)

G. Minimum 28 døgn
* Glukokortikoider (cortisone) med undtagelse af præparater under punkt F.
* Glukokortikoider som triamcinolon acetonid (Kenalog®), betametason fosfat/betametason acetat(Celston®) og metylprednisolon acetat (Depo-Medrol®) har markedsføringstillatelse til humant anvendelse, men ikke til heste. Dyrlæger har derfor et udvidet ansvar ved anvendelse af disse præparater til heste.
* Anbefalede karenstider efter injektion af disse præparater i led/senskeder/bursa er basert på, at der anvendes doseringer, som er empirisk etablerede som sædvanlige i klinisk praksis i et eller to led. Anvendes højere dosering eller ved injektion i flere led/senskeder/bursa skal karenstiden forlænges væsentlig udover 28 døgn.
* Metylprednisolonacetat (DepoMedrol®) har en langvarig effekt og elimineres langsomt og anbefales ikke til væddeløbsaktive heste. 
* Triamcinolonacetonid og andre depotformuleringer har lang udskillelse efter intramuskulær injektion.
* Eksempler på glukokortikoider til mennesker med protraheret virkning, som kan have væsentlig længere udskillelse hos heste udover 28 døgn:
* Celeston bifas®
* Depomedrol®
* Diprofos®
* Kenalog®
* Lederspan®
* DTC vil fraråde anvendelse af disse præparater til væddeløbsaktive heste.

H. Minimum 1 år
* Hormonpræparater med langtidsvirkning f.eks. for at undertrykke brunstsymptomer.

Karenstidsliste for lægemidler og behandlinger
* Karenstidene er vejledende minimumsfrister.
* De angivne karenstider er ved behandling med et præparat i normal dosering.
* Overskrides den anbefalde dosering bør karenstiden forlænges.

SE KARENSTIDSLISTE (LISTE B)

Karenstider for lægemidler indgivet ved inhalation
Inhalationsbehandling er ikke tilladt på løbsdagen.
* Bronkodilatererende (luftrørsudvidende) lægemiddel
adminstreret ved inhalation (f.eks. salbutamol, salmeterol,
beklometason, budesonid):  14 døgn
* Saltvandsopløsning:  Ikke tilladt på løbsdagen
* Øvrige inhalationsbehandlinger:   Afhænger af lægemiddelets      karenstid

Karenstider for behandlingsmetoder

* Akupunktur:                     96 timer
* Blistring:                          96 timer
* Kiropraktisk behandling:    96 timer
* Laserbehandling:               96 timer
* LED lysbehandling             96 timer
* Naprapatisk behandling:    96 timer
* Osteopatisk behandling:     96 timer
* Ultralydbehandling:           96 timer
* Transkutan nervestimulering (TNS)  96 timer
* Magnetterapi                    96 timer
* Shockwave eller pulsbølgeterapi:   10 døgn
NB! Behandling må kun udføres af dyrlæge
* Intrauterin implantat for brunstudsættelse (” glaskugler”): 0 timer

Karenstider for salver og udvortes produkter
Lokal anvendelse på huden af midler som bare virker beskyttende, desinfiserende, blødgørende, absorberende, adstringerende, tørrende eller keratolyttisk har ingen karenstid.
* Salver og linimenter som indeholder antibakterielle eller antimykotiske midler har en generel karenstid på minimum 96 timer.
* Undtagelse er præparater indeholdende procainbenzylpenicillin, NSAIDs eller glukokortikoider, som har en karenstid på mindst 14 døgn.

Karenstider for foder- og fodertilskud
A. 96 timers karenstid
* Benzocain
* Glukosamin
* Harpagophytum procumbens (djævleklo)
* Heparin
* Koffein (inkl. Guarana)
* Levomentol
* Salicylsyre, diethylamin-, hydroxyethyl- og methylsalicylat

B. 48 timers karenstid
* Aesculus hippocastanum (hestekastanie)
* Agnus castus (munkepeber)
* Echinacea purpurea (rød solhat)
* Hypericum perforatum L. (johannesurt)
* Symphytum officinale L. (valurt)
* Valeriana officinalis (vendelrot)

C. Ingen karenstid
Øvrige substanser/naturpræparater:
* Alfa-casozepin
* Allium sativum (hvidløg)
* Aloe vera (ægte aloe vera)
* Arnica montana (solblom)
* Avocado and Soybean unsaponifiable extracts (ASU)
* Boswelia sp.
* Bipollen (Propolis)
* Calendula sp. (ringblomst)
* Chondroitinsulfat
* Curcuma longa (curcumin, gurkemeje)
* Di-/trimetylglycin (D-/TMG)
* Escin (hestekastanie-ekstrakt)
* Eukalyptus
* Gammaoryzanol, rice bran oil
* Ginko biloba
* Ginseng
* Grønlæbet musling-ekstrakt (GLE)
* Hamamelis (troldhassel)
* Hyaluronsyre (oralt)
* Kamfer
* Kreatin
* L-carnitin
* Melaleuca alternifolia (Tea-Tree olie)
* MSM, metylsulfonylmetan
* Neemolie
* Octacosanol
* Rosa sp. (hyben)
* Schisandra chinensis
* Tryptofan
* Yucca, Yucca schidigera
* Zingiber officinale (ingefær)

Forurening med lægemidler
Generelt skal udvises omhyggelighed således, at heste på medicinsk behandling holdes i egen boks og tildeles lægemidler fra mærkede medicinspande.
Heste på medicinsk behandling kan udskille lægemidler med urin og fæces, hvorved omgivelser kan kontamineres og andre heste kan optage den pågældende medicin.

Grænseværdier for enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser
For enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser findes
grænseværdier. Grænseværdier er den maximale koncentration tilladt i en udtaget prøve. Grænseværdierne er fastsat af EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee).

Grænseværdier for enkelte kropsegne og/eller naturlige substanser

For enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser findes grænseværdier. Grænseværdier er den maksimale koncentration tilladt i en udtaget prøve. Grænseværdierne er fastsat af EHSLC.

Substans / Grænseværdi

Arsenik
* < 0,3 ?g/ml urin
Boldenon
* 0,015 ?g fri og konjugeret boldenon/ml urin fra hingst
Cortisol (hydrokortison)
* < 1,0 ?g/ml urin
Dimethyl sulfoxid (DMSO)
* < 15,0 ?g/ml urin
* < 1,0 ?g/ml plasma
Kobolt
* < 100 ng total kobolt/ml urin
* < 25 ng total (fri och proteinbunden)/ml plasma
Metoxytyramin
* 4 ?g fri och konjugeret 3-metoxytyramin/ml urin
Nandrolone (nor-testosterone)
* østrandiol, mængden af fri og konjugeret 5 alfa -østran-3ß, 17 alfa-diol i relation till mængden af fri og konjugeret 5(10)-østren -3ß, 17 alfa - -diol i urin fra hingst <1
Salicylsyre
* < 750 ?g/ml urin
* < 6,5 ?g/ml plasma
Teobromin
* < 2,0 ?g/ml urin
* < 0,3 ?g/ml plasma
Testosteron
* 0,02 ?g fri och konjugeret testosteron/ml i urin hos vallaker,
* 0,055 ?g fri og konjugeret testosteron/ml i urin fra hopper (ikke føl)
* < 100 pg fri testosteron/ml plasma hos vallaker
Total kuldioxid (TCO2)
* < 36 mmol/l plasma

Kobolt er tilsat vitamin-, mineral- og foderblandinger. Det vil normalt ikke medføre en dopingprøve med værdier over de fastsatte grænseværdier.
Gives et ekstra tilskud af kobolt kan det medføre værdier over de tilladte grænseværdier, og dermed en positiv dopingprøve.

Liste over substanser med vedtaget rapporteringsniveau

Videnskabelige undersøgelser har påvist, at små mængder af visse substanser ikke har medicinsk effekt på en hests præstation. Rapporteringsniveau for en substans er det påviselig niveau, hvor substansen har medicinsk effekt på hestens præstation.
NEMAC og EHSLC har vedtaget rapporteringsniveauer på nedenfor listede substanser. Substanserne kan have rapporteringsniveau for blod (plasma) og urin. Substanser med rapporteringsniveau i både urin og plasma er mærket *. 
* Acepromazin*  
* Altrenogest*
* Atropin
* Betametason  
* Bromhexin/ambroxol  
* Bufotenin     
* Butorphanol*
* Butylscopolamin (N-butylscopolamin) *
* Carprofen*  
* Clenbuterol  
* Dantrolen   
* Dembrexin*  
* Detomidin (som COOH eller OH) *
* Dexametason
* Diclofenac*  
* Dimetyltryptamin (DMT) 
* Dipyrone (som 4-MAA) (=metamizol) *
* Eltenac  
* Etamifyllin  
* Fenylbutazon*  
* Firocoxib*  
* Flunixin*  
* Furosemid*  
* Guaifenisin  
* Hordenin  
* Ibuprofen 
* Ipratropium  
* Kamfer  
* Ketoprofen
* Karprofen*   
* Koffein
* Kokain  
* Lidocain (3-hydroxylidokain) * 
* Meclofenamsyre*
* Meloxicam* 
* Mentol  
* Mepivakain (3-hydroxymepivakain)
* Metylprednisolon
* Morfin (morfinglukoronid) 
* Naproxen  
* Nimesulid  
* Omeprazol
* Oxazepam
* Prednisolon
* Procain  
* Romifidin*
* Salbutamol
* Salicylsyre  
* Scopolamin
* Teobromin
* Teofyllin
* Tiludronsyre
* Triamcinolonacetonid   
* Trimetoprim*   
* Vedaprofen*
* Xylazin (metabolitt/-er)

Coktailreglen

Findes to eller flere substanser i en prøve anvendes ikke rapporteringsniveauer. Dette er for at kontrollere, at der ikke samtidig anvendes flere lægemidler i lavere dosering under rapporteringsniveauerne.
Undtagelser fra coktailreglen er ved samtidig fund af:
* Detomidin, romefidin eller xylazin og butorphanol
* Atropin og skopolamin
* Butylskopolamin og dipyron/metamizol
Rapporteringsniveauer er ikke gældende for prøver udtaget under træning (træningsprøver).

Download "Forbuds & karenstidsliste 2018" i pdf-format