Transport af hest

Krav om autorisation og kursus for at køre med heste

 

Krav om autorisation og kursus for at køre med heste i forbindelse med økonomisk virksomhed. Nye EU-regler for dyretransporter omfatter dog ikke hobby- og fritidsbrug

 

Af landskonsulent Eric Clausen

 

2007 trådte en ny EU-forordning om dyretransporter i kraft. De nye regler indebærer, at mange hestefolk I løbet af 2007 skal på et kursus, hvor de lærer at håndtere dyr i forbindelse med transport.

Hvem er omfattet af de nye regler Forordningen indebærer, at alle der beskæftiger sig med transport af hvirveldyr - i praksis heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ - i forbindelse med økonomisk virksomhed er omfattet og skal autoriseres hos Fødevarestyrelsen og erhverve sig et kompetencebevis.

Kompetencebeviset dokumenterer deltagelse i et flerdageskursus i at transportere dyr på en måde, der tilgodeser dyrenes velfærd. AMU-centrene i Ålborg, Kolding og Slagelse tilbyder 2 dags kurser i transport af heste.  

Uklar definition Det springende punkt i de nye regler er, hvor mange der er nødt til at tage på kursus, for at blive autoriserede hestetransportører.

 

Definitionen af begrebet økonomisk virksomhed er nemlig ikke helt klar. Fødevarestyrelsen lader forstå, at det vil bero på en konkret stillingtagen i hvert enkelt tilfælde og i sidste instans kan ende med at skulle afgøres ved domstolene. Er der tale om en professionel træner, berider, erhvervsmæssig handel eller hingstestation, vil aktiviteten normalt være karakteriseret som økonomisk virksomhed.

 

Som tommelfingerregel for økonomisk virksomhed gælder, at det omfatter: Traditionelle transportvirksomheder, transport af dyr til salg, slagtning og avl. Hertil kommer udstillinger, kåringer, m.m., hvor dyrenes handelsværdi kan blive øget væsentligt, og/eller der kan forventes udbetalt store pengepræmier. Undtaget er derimod hobbybetonet transport, altså typisk privates transport af heste til dyrskue, kåring, udstilling, avlsarrangement, nationale ridestævner eller skovturs- og fritidsbrug. Privat personers transport af privattrænede heste til væddeløb er ok.  Meldingen fra Fødevarestyrelsen er desuden, at privates transport af en enkelt hest til slagtning eller salg som hovedregel anses for hobbybetonet transport og derfor er undtaget fra bestemmelserne for økonomisk virksomhed.

 

Ligeledes blev det slået fast, at private godt kan have tre følhopper, uden at det bliver betragtet som (økonomisk) stutterivirksomhed. Har man derimod 4 følhopper, vil stutteriet som hovedregel anses for økonomisk virksomhed og derfor kræve autorisation. Om du er momsregistreret er i denne sammenhæng ikke afgørende for, om dit hestehold opfattes som økonomisk virksomhed.

 

Endeligt blev det præciseret, at transport til ridestævner kun er omfattet af autorisationsreglerne hvis det er internationale FEI-stævner. Efterfølgende har Fødevarestyrelsen meddelt, at hingste til hingstekåring i Herning, som hovedregel vil blive betragtet som økonomisk virksomhed, hvorimod transport af heste til Herning, der skal deltage i konkurrenceklasser og lignende, der kan sidestilles med nationale konkurrence og show, som hovedregel ikke vil være omfattet. Privatpersoners transport af privattrænede heste til væddeløb anses som hovedregel for hobbybetonet transport, og er således ikke omfattet af regelsættet "Transport i forbindelse med økonomisk virksomhed". Professionelt trænede væddeløbsheste vil være omfattet.

 

Undtagelse fra kravet om autorisation Følgende transporter er undtaget for kravet om autorisation:

 • Dyretransporter, der ikke finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed jvf. ovenfor.
 • Transporter af dyr over en strækning på højst 65 km, regnet fra afgangssted til bestemmelsessted
 • Dyretransporter direkte til eller fra en dyrlægepraksis eller klinik efter samråd med en dyrlæge.
 • Landbrugeres transport af dyr i egne køretøjer såfremt de geografiske forhold nødvendiggør transport til sæsonbestemt græsningsskift, dog højst 50 km fra deres bedrift.

Krav til køretøjernes indretning og krav om strøelse I transportforordningen bliver der stillet krav til transportmidlernes indretning og transportpraksis. Der bliver opstillet en række generelle krav til, at køretøjerne skal være indrettet så dyrene ikke kommer til skade, og dyrenes sikkerhed skal tilgodeses, ligesom der bliver stillet krav til at gulvene skal være skridsikre og gulvenes overflade skal begrænse udslip af gødning og urin. Yderligere er der krav om, at der skal være passende med strøelse i transportmidlet.

 

Fødevarestyrelsen præciserer desuden at der skal lægges særlig vægt på følgende i transportforordningen:

 • Rampehældning. Hældningsgraden på ramper for heste må ikke overstige en vinkel på 20 grader.
 • I transportmidlet skal der være en indvendig længde på mindst mankehøjden x1,5 m. For en hest med stangmål på 1,65 m betyder det altså, at en trailer skal have en indvendig længde på 1,65mx1,5=2,48m.
 • Heste skal transporteres i individuelle båse bortset fra hopper, der må transporteres sammen med deres føl.
 • Dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand og foder.
 • Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter må først og fremmest ikke være glatte og skal være monteret med sidebeskyttelse.

Korte eller lange transporter Transportforordningen skelner endvidere mellem korte og lange transporter. Korte transporter er transporter på højest 8 timers varighed. Lange transporter er transporter, der varer mere end 8 timer.

Man skal være opmærksom på, at forordningen specificerer yderligere krav til bl.a. tagkonstruktion, vandforsyningsanlæg og ventilationssystem, når det drejer sig om lange transporter.

 • Husk de nødvendige dokumenter! Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i transportmidlet medbringes dokumenter der oplyser om følgende:Dyrenes oprindelse og ejer
 • Afgangsdato - og klokkeslæt
 • Planlagt bestemmelsessted
 • Transportens forventede varighed

 

Hvor søger man autorisation?

Man søger autorisation hos den lokale fødevareregion. Der opkræves et gebyr for udstedelse af autorisation på hhv. 2.171,- kr. (transporter under 8 timer) og 3.005,- kr. (transporter over 8 timer).

Lovgivningen

De relevante bekendtgørelser samt transportforordningen og vejledning til denne kan læses eller downloades ved klik på nedenstående link:

 

Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport

 - "Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport"

FVS Skrivbar erklæring ved transport over landegrænser

- https://foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/La230-6853aktiv.pdf