Børnebeskyttelsespolitik

Formål - DTC og Dansk Galop ønsker at sikre, at børn og unge kan udøve deres interesse for hestevæddeløb i rammer, der sikrer dem mod seksuelle overgreb

Regler

Det er lovpligtigt for sportsorganisationer at indhente Børneattester på nye trænere, instruktører og ledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under15 år. En børneattest indeholder oplysninger om én eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser

- Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

- Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

- Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

DTC og Dansk Galop indhenter hvert år i samarbejde med landets væddeløbsbaner og tilknyttede foreninger børneattester hos Rigspolitiets kriminalregister på følgende persongrupper:

- Ansatte på væddeløbsbanerne

- Frivillige der har tilknytning til ungdomsarbejdet på banerne

- Aktive med licenstyper, hvor det kan antages, at de pågældende kan blive inddraget i ungdomsarbejdet. Her tænkes særligt på alle med professionel licens

Kriteriet for indhentning af børneattester er - som hos Dansk Idrætsforbund - at der er tale om personer, som har en direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter.

Sanktioner

Hvis en Børneattest måtte vise, at en person er straffet for sædelighedsforbrydelser, jf. straffelovens §§ 210, 222 – 225, 232 og 235 træffer et udvalg nedsat af DTC og DTC og med deltagelse af repræsentant for DIF beslutning om konsekvenserne herunder om permanent udelukkelse fra hestevæddeløbssporten.

Forebyggelse

Udover at foretage et tjek i Kriminalregisteret er det vigtigt, at alle er opmærksom på blufærdighedskrænkende eller upassende opførsel, som ikke kan betragtes som almindeligt accepteret.

Emnet beskyttelse af børn og unge tages jævnligt op på de møder, DTC, Dansk Galop og banerne afholder, ligesom der sker en information herom på www.trav.dk , www.danskgalop.dk og i de publikationer, som de to hovedorganisationer udgiver.

Desuden har DTC og Dansk Galop tæt kontakt med Danmarks Idrætsforbund om beskyttelse af børn og unge. Dansk Idrætsforbunds pjece ” Det uhørte overgreb” om forebyggelse af seksuelle overgreb er til rådighed for alle aktive og kan desuden læses på DTC’s og Dansk Galops hjemmesider samt bestilles i organisationers sekretariater.

Anmeldelses- og vidnepligt

Alle har pligt til at underrette DTC og Dansk Galop, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at et seksuelt overgreb er sket. Man har ligeledes pligt til at møde op og tale sandt, hvis man bliver bedt herom i forbindelse med afklaringen af en sag.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål eller oplysninger, kan DTC kontaktes på tlf. 88 81 12 00 og Dansk Galop kan kontaktes på tlf. 88 81 12 13.

 

Vedtaget af DTC og DG