Travkalender nr. 1 2023

Nyt indhold i §33 og §67.2

18. september 2023

Opdatering af kalender nr. 1 - gældende fra 1/10-2023

Tilføjelse til §33 i Løbsbestemmelserne

Strafudmåling for overtrædelse af § 33 på sager indstillet til/taget op af Administrationsudvalget

Simpelt uagtsomt: 1.000 kr. i bøde og 7 dages udelukkelse

Ved simpel uagtsomhed har personen handlet mere skødesløst, end en almindelig fornuftig person ville have handlet eller undladt at handle i den samme situation

Groft uagtsomt: 5.000 kr. i bøde og 28 dages udelukkelse

Grov uagtsomhed er en særlig alvorlig grad af uagtsomhed. Det betyder, at personen har handlet på en måde, der er så markant forsømmelig eller uagtsom, at det ikke kan betragtes som en mindre forsømmelse.

Forsætligt: Min. 20.000 kr. i bøde og øjeblikkelig licensinddragelse. Sagens indstilles til DH’s Administrationsudvalg for udmåling af endelig straf.

Når en person handler ud fra viden og vilje, oftest med et mål om beskadigelse, anses dette som forsætlig adfærd. Det er primært intentionen bag handlingen, som er afgørende for bedømmelsen af forsætlig adfærd.

Ændring i §67.2 (Ankeinstansen) i løbsbestemmelserne

Ankeinstansen er en appelmulighed for de aktive, der i forbindelse med en løbsdag, er idømt en straf af dommerkomiteen eller Administrationsudvalget.

Ankeinstansen behandler forseelser idømt med udgangspunkt i skemaet „Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe“ i denne kalender“ som efter dommerkomitéen eller Administrationsudvalgets vurdering har medført en straf hvori der indgår udelukkelsesdom og/eller gebyr på 5.000 kr. eller mere. Idømte straffe der er dømt med baggrund i gentagelsestilfælde kan ikke ankes – ligesom Ankeinstansen ikke behandler domme for startforseelser. Ankeinstansen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette. 

Ønskes en sag indbragt for Ankeinstansen eller ankes en sag fra Administrationsudvalget, skal dette ske skriftligt senest 3 kalenderdage efter den pågældende person er idømt dommen af dommerkomiteen/ Administrationsudvalget. Anken skal indeholde følgende informationer: 1) løbsdagsinformationer (Dato, Bane, Løbsnummer) 2) kuskens/rytterens navn 3) beskrivelse af dommen (Hvor på banen, hvornår i løbet) 4) dommen præmisser (Løbs- og dommerfilm forevist samt Landsdommeren forklaring af dommen) 5) kusk/rytters argument for at ændre dommen Eller 6) Reference til Administrationsudvalgets afgørelse

Det er alene den dømte kusk/rytter/træner, som kan indsende en anke (se også § 66). Indsendelse af anke vil IKKE have opsættende virkning på dommen – den idømte straf er gældende frem til Ankeinstansens afgørelse.

Ankeinstansen udpeges fra sag til sag af DH Sport og består af 1 landsdommer, 1 repræsentant fra DH Sports administration, 1 repræsentant fra Svensk Travsport samt 1 repræsentant for de aktive udpeget af DTCs bestyrelse.

Ankeinstansen har mulighed for at indhente ekspertbistand.

Ankeinstansens formand er landsdommeren. Ankeinstansens sekretær er repræsentanten fra DH Sport. Medlemmerne har 1 stemme hver, repræsentanten for Svensk Travsport har 2 stemmer.

Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af Ankeinstansens medlemmer afgiver stemme. Afgørelsen afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle sager ekspederes via DH Sports sekretariat.

Ankeinstansen har i sin beslutning bemyndigelse til at 1) frikende den idømte kusk/rytter 2) ændre indhold i dommen – ved at ændre gebyr og/eller udelukkelsesperiode.

Til dækning af sagens omkostninger opkræves et gebyr på 1.000 kr. som faktureres i den måned, hvor anken er indsendt og skal betales i henhold til DH’s betalingsbetingelser. Får en person helt eller delvis ret i sin anke, kan ankeinstansen fjerne gebyret.

Ingen Landsdommer kan deltage i Ankeinstansen, når vedkommende selv er part i sagen. Ingen medarbejdere i DH/DH Sport, der tidligere har behandlet sagen i Administrationsudvalget kan deltage i Ankeinstansen. Ankeinstansens afgørelse er endelig og inappellabel – medmindre den opfylder kriterierne for appel til Travsportens Overdomstol.

Intet medlem af Ankeinstansen må være gift med en part eller selv være part i en foreliggende sag, eller være nært beslægtet med en af parterne eller på nogen anden måde være direkte eller indirekte personligt eller økonomisk interesseret i en sags udfald. Ej heller må vedkommende have beklædt nogen officialpost sagen vedrørende. I påkommende tilfælde afgør domstolen selv sine medlemmers habilitet.

Fra en sag indbringes for Ankeinstansen til sagen er behandlet af samme, må der højst gå 5 kalenderdage. I særlige tilfælde kan der afviges fra dette. Tilladelse til en forlængelse af tidsfristen gives af formanden for Ankeinstansen.