Opdatering

21. april 2023

af Løbs- & Meetingsbestemmelser 2023

- Gældende pr. 1/5-2023

 

Løbsbestemmelserne

§39
For ryttere gælder at ekvipage diskvalificeres, hvis rytteren, inklusive udstyr og eventuelle vægtlodder samt specificerede dele af hestens udstyr, underskrider minimumsvægten på 65 kg. Diskvalifikation vil også ske, dersom rytter undlader tilbagevejning eller efter løbet ikke rider direkte til tilbagevejning. Gyldig vægt er den, som fremgår af den vejning, der foretages på den aktuelle banes vægt. Ansvar for overholdelse af minimumsvægt påhviler rytteren. Underskrides minimumsvægten vil ekvipagen blive diskvalificeret, og straf idømmes i henhold til Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe.

 

Meetingsbestemmelserne

Heste, som fejlagtigt ikke er medtaget, eller som er fejlagtigt slettet i et løb

Heste, der fejlagtigt bliver registreret på en forkert plads i indløbsrækkefølgen på resultatlisten, har ret til en kompensation på forskellen i præmien imellem den registrerede placering og den faktuelle placering. Maksimalt 10.000 kr. pr. løb. Beløbet tillægges ikke hestens startpræmiesum. DH Sport afgør i hvert enkelt tilfælde om udbetaling skal finde sted.

 

Nedenstående afsnit (s. 27) er fejlagtigt ikke medtaget i den trykte udgave af TravKalender Nr. 1 / 2023

Ved bestemmelse om det er en første-, anden- eller tredjegangsforseelse gælder ovenstående skema for ”Retningslinjer for gentagelsesperioder og udelukkelsesperioder. Gentagelsesperioden beregnes bagud fra løbsdagen og til og med samme ugedag i perioden. (eksempel gentagelsesperiode på 3 uger hvor dom idømmes en mandag vil en dom idømt mandag 3 uger tilbage blive betragtet som en gentagelse.  

Ved fastlæggelse af første-, anden- eller tredjegangs forseelser skal der tages højde for, at udvalgte forseelser er grupperet i ”gentagelsesgrupper“, således at forseelser af samme art anses som gentagelsestilfælde. Det skal vurderes som gentagelsestilfælde, uanset om den konkrete forseelse er i samme gebyrkategori (A, B, ...) Uanset formulering gælder gentagelsesbestemmelserne inden for følgende rammer:

Forseelsesnumre: 100-109   110-119   200-209   210-219   300-309   330-339   340-341   350-351   400-407   410-419   438-439   441-470  

For forseelser 480 – 540 gælder at minimumsstraffen udelukkelse i mindst 3 måneder

Forseelsesnumre: 600-710, gentagelse gælder inden for et år.

DH-Sport kan i ganske specielle tilfælde flytte en licenstager til en anden gruppe for gentagelser og udelukkelser end de gældende regler foreskriver, hvis det findes godtgjort at en licenshavers løbsantal i det foregående kalenderår har været misvisende på grund af særlige forhold - for eksempel sygdom, graviditet og skader.   

I øvrigt gælder følgende ved anvendelse af skema for retningslinjer normaltakster:
Udelukkelser træder normalt i kraft samme ugedag to uger efter, at dommen er afsagt. Gentagne udelukkelsesdomme skal så vidt muligt placeres i umiddelbar forlængelse af hinanden.

 

Udstyrsliste

Sulky - Dispensation for maximal sulkybredde (165 cm).
Der er bevilliget dispensation til anvendelse af op til 175 cm bredde sulkyer i løb afviklet på Bornholms Brand Park i sæson 2023.

 

- Download Nyhed som (pdf)