Nyhedsbrev

22. november 2019

DTC har afholdt bestyrelsesmøde den 30.oktober 2019 i Billund

DH’s nye direktør Morten Arnesen (MA) præsenterede sig. MA vil, som tidligere besluttet, deltage på DTC’s bestyrelsesmøder, hvor han vil orientere om driften i DH. Herunder kvartalsmæssig økonomisk rapportering.

Forhold vedrørende Dansk Hestevæddeløb

Sportslige forhold

I sæson 2019 var der sket en reduktion på 82 løb i forhold til 2018. Der forventes et mindre fald i antal starter i 2019 i.f.t. 2018, men faldet er mindre end forventet. Beregninger peger i retning af yderligere fald i 2020, men med resultatet for 2019 vil sæsonplan 2020 indeholde samme antal løbsdage (237) og antal løb (1814).

Bestyrelsen godkendte sæsonplanen for 2020.

I anledning af Billund Travs 50 års jubilæum i 2021vil dagen blive markeret med afholdelse af ligafinaler krydret med andre sportslige højdepunkter. Løbsdagen vil blive afholdt i anden weekend i juli.

Arbejdsgruppen vedrørende Præmiechancen havde til mødet fremsendt et notat. Bestyrelsen besluttede at inkludere Opdrætningsløbet i Præmiechancen for G-årgangen.

Til mødet den 11.december udarbejdes oplæg til, hvordan den besluttede ramme (wild card 2 heste) omkring de klassiske løb kan udfyldes – udvalget fremlægger dette på mødet den 11.december.

Dansk Hestevæddeløb (herunder økonomi)

På det kommende bestyrelsesmøde 11.december vil MA fremlægge økonomirapport for årets første tre kvartaler samt forventningerne til hele 2019.

MA informerede om, at han har igangsat arbejdet med en kortlægning af kommunikationen i regi DH. Dette skal føre til en revision af strategien på området.

Dansk Hestevæddeløb (Det spillemæssige område)

Fremadrettet vil MA orientere om status på det spillemæssige område.

Forhold vedrørende DTC

DTC administration/sport

Ansøgning fra DH Ungdom om optagelse i DTC er modtaget. Ansøgningen behandles på den kommende generalforsamling.

Arbejde med revision af DTC’s vedtægter fortsætter med PB som tovholder. Udkast fremlægges senest ultimo april, så oplæg kan fremlægges på generalforsamling.

Vedrørende de afholdte auktioner (Opdrætterforeningen og DTC) oplyste MS, at det endelige regnskab endnu ikke var gjort op, men givet så fornuftigt ud. DTC’s auktion havde givet et pænt overskud.

Det blev besluttet, at MS sammen med KS og Sport & Udvikling skal lave oplæg til, hvordan vilkår for Auktionsløbet fremadrettet skal se ud. Dette skal gælde fra H-årgangen.

KS gennemgik 2019 resultaterne vedrørende doping/medicinering, som viste, at der ikke havde været nogen positive prøver. Antallet af prøver var øget, så de imødekommer de fra Svensk Travsport stillede krav. Der blev desuden orienteret om de overordnede tiltag for 2020. En gennemgang af banernes forhold (af DTC’s veterinære konsulent) har vist, at der flere steder er behov for opstramning både mandskabsmæssigt og med hensyn de fysiske rammer. I særdeleshed er der problemer, når der afvikles storløbsdage, hvor der skal tages et øget antal prøver i flere på hinanden følgende løb. Emnet tages op på det kommende baneledermøde, så der kan lægges en plan for det videre arbejde.

Orientering om nationale og internationale forhold

KS orienterede om situationen i Norge, hvor indførelse af en tabsgrænse er bekymrende, da DNT frygter, at omsætningen vil falde meget (efterfølgende er der fra politisk hold besluttet at udskyde indførelsen). Foreløbigt har man besluttet at skære 10 af alle løbsdage væk samt indføre en række omkostningsreducerende tiltag. Tilpasningen af løbsdage er også et resultat af mindre årgange.

KS fortalte om det afholdte møde i NEMAC (medicinering/doping og hestevelfærd) samt om arbejdet med Kalender Nr.1, hvor der er aftalt en møderække indeholdende indledende møde med Svensk Travsport, interne møder i DTC samt møde med vore aktive og sluttelig møde med vore dommere. Kommunikation om de ændrede regler/fortolkninger vil blive meldt ud i forbindelse med Kalender Nr.1. Særlig fokus vil være på information til eksterne interessenter samt vore aktive.

Dansk Hestevæddeløb – forhold til drøftelse i DTC’s bestyrelse

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde oplæg, der indeholder forretningsorden og revision af gældende strategi for DTC/DH og samspillet mellem disse. Herunder snitflader, ansvar og opgaver.

Det er vigtigt at få startet det politiske arbejde vedrørende sportens økonomiske fremadrettede tilskud op igen. Til dette blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som refererer til DTC’s bestyrelse.

DTGU

Arbejdet med diverse budgetter pågår.

 

Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 11.december.