Nyhedsbrev

4. september 2019

fra DTC's bestyrelse

 

DTC afholdte bestyrelsesmøde d. 14. august i Billund.

Rene Jensen og Uwe fra Sport & Udvikling gav en kort orientering om arbejdet med sæsonplanen, hvor udgangspunktet er, at der i 2020 afvikles det samme antal løbsdage og løb som i år. 2020 vil i så fald blive det første år i en længere periode, hvor der ikke sker en reduktion af løb og løbsdage. Kommunikation er sket og vil fortsat ske med banerne.

Der afholdes møde med Sverige primo september og første udkast til sæsonplan vil blive forelagt og drøftet på DTC bestyrelsesmøde ultimo september.

Der er nedsat et udvalg, som skal se på strukturen af de klassiske løb, herunder Wildcard. Udvalget vil komme med forslag til godkendelse i DTC i løbet af efteråret.

Det økonomiske resultatet for første halvår for DTC var ikke gjort færdig, men det ser umiddelbart ud til, at resultatet er lidt bedre end budget.

Der blev orienteret om afholdelse af auktioner i København og Aalborg. Der var her en dialog omkring antal tilmeldte heste og udvælgelse af de, som er på auktionen på York. Indstillingen er, at danske opdrættede heste bør have fortrinsret til auktionen, og antal heste på auktionen bør ikke være højere end nu. Regelsæt for dette udarbejdes i god tid inden næste års auktion, så alle opdrættere er informeret.

Klaus Storm orienterede om medicinering og doping. Antallet af indhentede behandlingsjournaler og dopingprøver er steget markant i forhold til 2018. Alle prøver har været negative.

Der var modtaget en række punkter fra Bertel Maigaard (BM), som kort blev drøftet, og der var enighed om, at nogle af emnerne vil blive taget op, når de enkelte områder tages op til revision. BM sagde, at det vigtigste var at få en proces i gang, hvor kommunikationen bliver forbedret.

Foreningens vedtægter trænger til en modernisering, da der er sket væsentlige ændringer indenfor en række områder, hvilket også gælder bestyrelsens forretningsorden. Dette arbejde igangsættes sammen med foreningens advokat, således at det kan behandles i god tid i bestyrelsen og ligge klar til godkendelse på den kommende ordinære generalforsamling

Der har været afholdt nordisk møde i Nordisk Travkomite. Der er både i Norge og Sverige store udfordringer i form af tilbagegang i sporten, så den opbremsning i tilbagegangen vi har set i Danmark er i det perspektiv meget positivt.

På det spillemæssige område blev der meldt om væsentlige udfordringer grundet faldet i spil på heste, hvilket blandt andet skyldes nye registreringskrav af spillere.

Der forelå kort orientering fra Henrik Friis omkring udviklingen i BET25. Platformen er nu oppe at køre, og der er en positiv udvikling, selv det er på et endnu beskedent niveau.

Næste møde er den 19. september.

Med sportslig hilsen

DTC’s bestyrelse