DTC informerer

9. februar 2018

Med baggrund i et interview på Travservice med ejeren af Cody, Keld Gregersen, har DTC, for at skabe fuldstændig klarhed over hele sagsforløbet og sagens indhold, besluttet at fremlægge en beskrivelse af hele forløbet i sagen samt den dom, som er blevet meddelt træner Gordon Dahl.

Sagens forløb

14.august

Træner Gordon Dahl anmodes om at fremsende behandlingsjournaler på nogle startheste; blandt andet Cody. Disse modtages af DTC.

16.august

Dopingprøve tages på Cody i forbindelse med start i Billund.

12.oktober

DTC modtager besked om, at Cody’s A-prøve er positiv.

13.oktober

DTC anmoder træner Gordon Dahl om at fremsende behandlingsjournaler på forskellige heste; herunder Cody. Disse modtages, og Cody’s journal sammenlignes med journal fra 14.august. Det konstateres, at det ikke fremgår af nogle af behandlingsjournalerne, at Cody er behandlet med prokain, som er præparatet, A-prøven viser.

17.oktober

Da de modtagne behandlingsjournaler (fra 14.august og 13.oktober), udover den manglende information vedrørende prokain, ikke giver anledning til mistanke om nogen uregelmæssigheder, kontakter DTC træner Gordon Dahl og orienterer ham om, at en af hans heste har aflagt en positiv A-prøve, og at han bedes være i sin stald den følgende dag (den 18.oktober).

18.oktober

DTC aflægger besøg på Stutteri Disney. Til stede er træner Gordon Dahl og Keld Gregersen. Formålet med besøget er at indsamle materiale og indhente forklaringer til brug ved udfærdigelse af en senere udredning af sagen til SDK.

Keld Gregersen og træner Gordon Dahl erklærer sig indforstået med, at hele seancen optages som lydfil, hvilket sker.

Desuden erklærer KG, at alle informationer vil være åbne i udredningen. Herunder også fakturaer.

Ved en gennemgang af mappen med behandlingsjournaler dukker der, ud over den allerede kendte behandlingsjournal på Cody, en ny behandlingsjournal op. På denne nye journal er der kun én linje, og den beskriver en behandling med penicillin (og dermed prokain) udført af en veterinær, hvis underskrift fremgår.

Træner Gordon Dahl afgiver forklaring på, hvorfra præparatet stammer, og hvorfor Cody har fået det. Træneren kan ikke forklare, hvorfor han ikke hverken den 14.august eller den 13.oktober har fremsendt denne journal nr.2, da han blev bedt om at fremsende behandlingsjournal på Cody.

Ved en efterfølgende kontrol af fakturaer for Stutteri Disney fremgik der ikke, at den af træner Gordon Dahl nævnte veterinær havde leveret noget penicillin præparat.

2.november

Besked om positiv B-prøve modtages.

DTC gennemgår det indsamlede materiale (behandlingsjournaler, fakturaer og lydfil fra besøget på stutteriet).

Denne gennemgang giver anledning til, at der er behov for yderligere uddybning af nogle vigtige forhold i forløbet, inden der kan udarbejdes en endelig udredning af sagsforløbet til SDK. Herunder i særdeleshed forholdet omkring behandlingsjournal nr.2.

Derfor besluttes det at indkalde træner Gordon Dahl til et nyt møde i Billund den 14.november.

14.november

På mødet deltager Keld Gregersen og træner Gordon Dahl samt DTC’s veterinærer konsulent Peter For og Klaus Storm.

Det aftales, at mødets forløb optages på lydfil.

DTC fremlægger materiale i form en større samling af behandlingsjournaler og spørger træner Gordon Dahl, om han ønsker at fastholde sin tidligere forklaring fra den 18.oktober.

Sluttelig indrømmer træner Gordon Dahl, at han selv har udfyldt behandlingsjournal nr.2 og har underskrevet den med veterinærens navn og dermed begået dokumentfalsk.

14.december

Endelig udredning fremsendes til træner Gordon Dahl/Keld Gregersen, der godkender denne uden anmærkninger, hvorefter den sendes til behandling i SDK.

1.februar

SDK behandler sagen og fremkommer med indstilling til DTC vedrørende udmåling af sanktion.

5.februar

Træner Gordon Dahl får meddelelse om sanktion.

 

På vegne af DTC

Formand Lindhardt Jensen

Næstformand Paul Bjerring

 

Nedenstående dom er tilsendt Gordon Dahl:

 

Træner Gordon Dahl 

                                                                                             Charlottenlund den 5.februar 2018 

 

Vedr. : Sanktion på baggrund afovertrædelse af Løbsbestemmelser 2017 §38 samt §64

A: I forbindelse med at hesten Cody ved start på Billund Trav den 16.august 2017 aflagde en positiv dopingprøve (såvel A som B prøve) meddeles det hermed, at du i henhold til overtrædelse af §38 i Løbsbestemmelser 2017 dømmes for ”træneransvar ” (§38.9). Sanktionen er på kr. 10.000 samt en måneds udelukkelse fra løbsdeltagelse (deltagelse i prøve- og rutineløb er tilladt).

B: Ved udredningen blev der desuden konstateret overtrædelse af såvel §38 (mangelfuld udfyldelse af behandlingsjournaler) samt alvorlig overtrædelse af §64 (afgivelse af urigtig forklaring overfor official samt forfalskning af behandlingsjournal). DTC har fra SDK fået rekommanderet en samlet sanktion for disse alvorlige overtrædelser. DTC har valgt at følge denne anbefaling, og derfor idømmes du en bøde på kr. 10.000 samt tre måneders udelukkelse fra løbsdeltagelse (deltagelse i prøve- og rutineløb er tilladt).

C: På anbefaling af SDK skal DTC endvidere meddele dig, at du ved en eventuel fremtidig overtrædelse af Medicinerings-/Dopingreglementet risikerer at få inddraget din licens.

Sammenfattende idømmes du ud fra ovennævnte en samlet bøde på kr.20.000 og fire måneders udelukkelse fra løbsdeltagelse (19.februar til 19.juni begge dage inklusive).

 

På vegne af Dansk Travsports Centralforbund

Klaus Storm

General sekretær