Dommernes hjørne

16. august 2017

Under ovennævnte overskrift vil der fremover blive bragt kommentarer, uddybninger eller oplysninger til og om forhold, der gælder dommernes virke og det regelsæt, som ligger til grund for det.

Det kan, som i dette tilfælde, være en uddybende forklaring bag en vurdering i et løb, eller det kan være af mere oplysende karakter, som eksempelvis holdninger og beslutninger, der er truffet på dommermøder eller på møder af international karakter (UET, Nordisk Reglementskomite og lignende).

Formålet med ”Dommernes hjørne” er at skabe et sted, hvor det om nødvendigt vil være muligt at uddybe og forklare beslutninger officielt. Ideen har været drøftet over et stykke tid, da der kan være flere vinkler på, hvordan et sådant ”hjørne” bedst kan anvendes.

Med den store opmærksomhed omkring hændelserne på Charlottenlund Travbane i søndags er det blevet besluttet at søsætte ideen – og så må vi se, om og hvordan den eventuelt skal udformes fremadrettet.

Udtalelse fra Lunden dommerkomite vedrørende løbsdagen 13. august 2017.

Som en følge af de episoder der drøftes i medierne er dommerkomiteen fra søndagens løb på Lunden anmodet om at komme med en beskrivelse af deres oplevelser og vurderinger af situationerne samt en forklaring på de konkrete domme. I alle de givne situationer skal det slås fast at det ikke var en enkelt persons vurdering – men en helt enig dommerkomite – for dagen bestående af 3 medlemmer - som traf de givne beslutninger.

Det er givet at man må acceptere og respektere at andre kan have en anden vurdering af situationerne – sådan kan det ofte være – men det er lige så vigtigt at slå fast at dommerkomiteen altid dømmer ud fra egen overbevisning og vurdering og ikke fra andres vurderinger, holdninger eller postulater. Samtidig er det også givet at dommerkomiteen altid skal kunne afgive et grundlag for sin vurdering og beslutning – samt at involverede kuske, som altid, er velkommen til at få denne vurdering præsenteret.    

Med hensyn til afhøring af kuskene omkring forskellige løbssituationer har det gennem mange år været en aftale med de aktive om, at dommerkomiteen ”på godt og ondt” selv vurderer og dømmer ud fra det tilgængelige materiale – og kun i ganske særlige tilfælde afhører den/de involverede kuske for at få supplerende informationer inden en afgørelse træffes. Denne praksis vil være gældende indtil der aftales en ny ændret praksis – og de aktives organisationer er velkommen til at igangsætte en dialog om dette via DTC.

Med hensyn til dommerkomiteens hurtige udmelding af undersøgelsen i 6. løb – kan det oplyses at undersøgelsen i 4. løb – rent tidsmæssigt var af samme længde – dog blev der ikke meddelt noget resultat af undersøgelsen i 4. løb, da resultatet ikke skulle ændres. Dommerkomiteen dømmer på baggrund af egne iagttagelser af løbet live kombineret med løbsoptagelser fra DanToto og eget dommerkamera og alene disse parametre og i de nævnte situationer er der som altid foretaget en grundig gennemgang af situationen (gennemsyn mellem 8-10 gange), hvorefter alle medlemmer er fremkommet med deres vurdering af situationerne. Derefter vurderer dommerkomiteen sagen set fra alle sider. Først herefter træffer dommerkomiteen sin afgørelse (vurdering) og som tidligere nævnt er alle gårsdagens situationer truffet i total enighed blandt de 3 medlemmer.  

Episoden med Henrik Lønborg der trækker ud af feltet efter ca. 700 meters kørsel

I startafgangen og kort efter start i dagens 2. løb galopperer både Henrik Lønborgs og Michael Lønborgs hest. Henrik Lønborgs hest sættes i trav efter ca. 80 meters galop mens Michael Lønborgs hest galopperer mere end de tilladte 150 meter. Dommerkomiteen vælger at diskvalificerer Michael Lønborgs hest og annoncerer dette i højtalerne med korrekt program nr., hestenavn og kusk efter ca. 400 meters kørsel. Da Henrik Lønborg hører navnet ”Lønborg” nævnt i højtalerne opfatter han desværre dette som en meddelelse om at han er diskvalificeret og trækker ud af løbet. Efterfølgende erfarer Henrik Lønborg at det ikke var ham der var diskvalificeret og fuldfører løbet.

Dommerkomiteen afhørte Henrik Lønborg efter løbet, og han forklarede, at han desværre havde hørt forkert i højtalerne.

Dommerkomiteen drøftede episoden efterfølgende og besluttede straks at ændre straks procedure for annoncering af diskvalificeret hest – således at kuskens navn ikke oplyses fremover.

Episoden med Jørgen Sjunnesson og Steen Juul i opløbet i 4. løb

På vej ind i opløbet ligger Ken Ecce i inderbanen med Jørgen Sjunnesson i ryg og Steen Juul ligger udvendig på Jørgen Sjunnesson. Ca. 100 meter ind i opløbet kører Jørgen Sjunnesson snævert ud foran Steen Juuls hest der ved passagen i et kort øjeblik bliver urytmisk. Steen Juuls hest galopperer ikke – men taber fart efter passagen. Efterfølgende speeder Jørgen Sjunnesson hest frem og bliver kort 3er i mål. Dommerkomiteen foretog med baggrund i egne oplevelser samt Steen Juuls udtrykte utilfredshed en hurtig undersøgelse via gennemsyn af diverse løbs- og dommerfilm adskillige gange. Undersøgelsen munder ud i at dommerkomiteens vurderer at Jørgen Sjunnesson har kørt for snævert og derfor bør straffes. Samtidig er det dommerkomiteens vurdering at Jørgen Sjunnesson ikke rammer Steen Juuls hest ej heller flytter Steen Juul sin hest for ikke at undgå at blive ramt. Sidste element i dommerkomiteens samlede vurdering er om Jørgen Sjunnesson ved sin handling har opnået en bedre placering end han rettelig burde eller bevirket at Steen Juul placering forringes. Dommerkomiteens vurdering er at Steen Juuls hest fra opløbsmærket og til episoden sker taber fart i forhold til Ken Ecce. og at denne afstand ville øges op mod mål. Derved ville der blive den nødvendige plads til Jørgen Sjunnesson og det er ligeledes dommerkomiteens vurdering at pladsen ville komme på et tidspunkt så Jørgens Sjunnesson vurderes at blive 3er i mål. Steen Juuls hest ligger på en 5te plads da situationen opstår og er også 5te i mål. Det er korrekt at Steen Juuls hest taber fart, men efter dommerkomiteens vurdering har det ikke haft indflydelse – da afstanden til de foranliggende ikke mindskes.

Med disse elementer indeholdt i vurderingen dømmer dommerkomiteen Jørgens Sjunnesson for uforsigtig kørsel uden indflydelse på løbets resultat og derfor afgøres sagen med en bøde. Det skal tillige pointeres at en eventuel påkørsel ikke automatisk medfører diskvalifikation jf. reglerne.- det er vurderingen om påvirkning af resultatet der er den afgørende faktor.

Modsat er det for dommerkomiteen også helt klart, at hvis Jørgen Sjunnesson var blevet 2er i mål havde man måtte skride til diskvalificering, da dette så var blevet vurderet til at have indflydelse på løbets resultat.

Episoden med Sune Hansen og Steen Juul i opløbet i 6. løb

På vej ind i opløbet ligger Sune Hansen i 2 spor i ryg på Jeppe Juel med Steen Juul som første hest i 3. spor - halvvejs oppe udvendig for Sune Hansen. Dommerkomiteen vurderer at Jeppe Juel og Steen Juul opretholder samme fart så der ikke er den nødvendige plads til at Sune Hansen kan skifte til 3. spor foran Steen Juul. Kort inde i opløbet kører Sune Hansen ud i Steen Juul – som også udtrykker sin klare utilfredshed med Sune Hansens kørsel. Sune Hansens kørsel igangsætter en situation hvor Steen Juul flytter sin hest og Sune Hansen følger med ud. Det er korrekt at der ikke er nogen kontakt mellem hestene – men det er heller ikke et krav for at dommerne kan skride til diskvalifikation – som tidligere nævnt er det påvirkning af resultatet med egen vinding der er meget afgørende faktor. Dommerkomiteen vurderer at der aldrig ville være blevet tilstrækkelig plads til Sune Hansen hvis ikke Sune Hansen havde igangsat flytningen af Steen Juuls hest og fået frit frem i 3. spor. Endvidere er det dommerkomiteens vurdering at Steen Juul ikke som førende i 3. spor havde til hensigt frivilligt at køre ud i 4. spor og derved åbne for Sune Hansen.

Da dommerkomiteens samlede vurdering af episoden er at Sune Hansen (modsat Jørgen Sjunnesson) har påvirket løbsafvikling og opnået en fordel som vurderer at havde afgørende indflydelse på resultatet – foreskriver reglerne at Sune Hansen skal diskvalificeres for trængning med indflydelse på løbets resultat – en dom der også indeholder en udelukkelse efter de gældende regler - startende 14. dage fra pågældende løbsdag.

Der findes specielle regler for professionelle om at udelukkelser ikke kan lægges i bestemte storløbsweekender – men disse regler findes p.t. ikke tilsvarende for amatørkuske – dog vil Sune Hansen kunne køre Balder i Derby Consolationsløb – da han vil blive betragtet som sædvanlig kusk.

Sune Hansen har været i dommertårnet og fået forelagt dommerkomiteens grundlag og forklaring til vurdering – mens han modsat havde en helt anden oplevelse af situationen. Dialogen medførte som tilfældet var i 4. løb ikke enighed mellem dommerkomite og kusk.