Nyt fra DTC

22. august 2017

Vedr. løbsdagen d. 13. august 2017 Sagsforløb og kommentarer til samme

Det er med stor beklagelse, at DTC i forbindelse med afvikling af løbene på Charlottenlund den 13.  august kan konstatere, at der stilles spørgsmålstegn ved dommerstandens integritet.
Det er DTC magtpåliggende at sikre en regelret og fair afvikling af sporten, men der vil såvel i travsporten som i alle andre sportsgrene være kontroversielle dommerafgørelser, men der må ikke kunne rejses tvivl om dommernes integritet.
DTC har derfor valgt at lave såvel en beskrivelse af baggrunden for sagen samt komme med nogle kommentarer og faktuelle oplysninger (se nedenstående). Desuden vil optagelsen af dommerfilmen, der blev vist på selve løbsdagen, være vedhæftet.
DTC har gennem en længere periode arbejdet på at styrke og udvide dommerstanden og vurderet på mulighederne for at forbedre de værktøjer dommerne har til rådighed for at sikre det bedst mulige grundlag for en fair og regelret afvikling af løbene. Dette arbejde vil fortsætte, og der vil blive sat yderlig fokus på dette.

BAGGRUND

På løbsdagen den 13.august på Charlottenlund, hvor derbyprøverne blev afviklet, påkaldte især to episoder sig stor opmærksomhed (4.løb og 6.løb). I 6.løb blev Sune Hansen bag hesten Balder diskvalificeret for trængning med indflydelse på løbets resultat. I 4.løb var J. Sjunnesson bag Blackbird dømt for snæver passage og havde fået en bøde.

I forbindelse med dommerkomiteens (der bestod af tre overdommere) afgørelse i 6.løb var filmen fra dommerkameraet blevet vist på banen samtidig med, at den ene af overdommerne forklarede bevæggrundene for afgørelserne.

I de følgende dage udspandt der sig en til tider ophedet debat med mange indlæg af mere eller mindre lødig karakter.

Da det udelukkende havde været publikum på bane, som havde kunnet høre begrundelsen for dommerkomiteens vurdering, bad DTC om, at der blev lavet en redegørelse, der kunne offentliggøres. Det skete den 16.august, hvor dommerkomiteen i detaljer gennemgik de forskellige hændelser. At filmen fra dommerkameraet ikke blev offentliggjort samtidig, skyldtes dels praktiske årsager, da det desværre rent teknisk ikke er en opgave, der er lige til og dels, at dommerkomiteens redegørelse var detaljeret og gav indblik i dens bevæggrunde. 
I perioden fra mandag den 14.august og frem til lørdag den 19.august var der dialog mellem kusken på Balder, Sune Hansen, og DTC. Således fik Sune Hansen allerede mandag telefonisk besked på, at han kan køre Balder i Derby Consolationsløb. Yderligere dialog mellem Sune Hansen og DTC foregik i ugens løb, hvor Sune Hansen ytrede fredag, at selvom DTC anså sagen for afsluttet, så var det nødvendigvis ikke tilfældet for hans vedkommende.
Den svenske hjemmeside Trottosport.se, viste interesse for sagen lørdag d. 19. august ved opkald til Klaus Storm lørdag før frokost.
I to artikler fremføres fra sites side diverse stærkt kontroversielle og udokumenterede påstande. Blandt andet hedder det i overskriften fra den anden artikel, at ”Mycket som er korrupt i den danske travsport”. Denne påstand er man kommet frem til, efter at flere danske aktive og trænere (navne nævnes ikke) ifølge artiklen har ringet til journalisten og hævdet, at der er meget, der er korrupt i den danske travsport. Journalisten fremsætter desuden en påstand om, at vore dommere med overlæg dømmer forkert (så det passer ind i deres egne interesser).

KOMMENTARER TIL FORLØB OG PÅSTANDE

DTC må på det skarpeste afvise og tage afstand fra de på Trottosport.se fremsatte udokumenterede påstande om, at dansk travsport og personer, som arbejder i travsporten, er korrupte eller agerer ud fra egne interesser.
I den aktuelle sag var det en enig dommerkomite bestående af tre overdommere og ikke en enkelt dommer, som skrevet i Trottosports artikel, der vurderede og dømte episoderne.
Når den pågældende journalist tillader sig at skrive, at dommernes vurdering (eller rettere Kim Kablings som han skriver) af sagen ikke kan falde ind under kategorien ”felaktiga beslut” men snarere havner i kategorien, hvor dommerne laver en bevidst fejlkendelse for at fremme egne interesser, så er grænsen nået for, hvad man kan tillade sig.
Det er vigtigt at skelne mellem ”fejlkendelser” (faktuelle fejl som når en hest eksempelvis ikke diskvalificeres når den galoperer mere end det tilladte antal meter) og kendelser, der baseres på vurderinger, men hvor regelsættet er overholdt i forbindelse med afgørelsen. Og i denne sag er der ikke tale om en fejlkendelse, men om en vurdering foretaget på et sagligt grundlag af en enig tre personers dommerkomite.
Travsporten er en forholdsvis snæver sport og samtidig meget kompleks, hvilket gør den noget vanskelig at agere i. Både som official og som leder. Derfor kan det vanskeligt undgås, at der er forskellige former for relationer mellem personerne i sporten. Det være sig familiemæssige, kammeratlige eller forretningsmæssige. Det vigtige er, at der ikke kan rejses tvivl om, at integriteten er i højsædet, når der træffes beslutninger.
Af samme årsag er der på dommerområdet et meget præcist regelsæt for, hvornår en overdommer må dømme. Det er naturligvis en ufravigelig regel, at en overdommer ikke kan dømme (eller må være i dommertårnet), hvis der starter en hest i et løb, som han har økonomisk interesse i - eller hvor han kan have en interesse i et bestemt udfald. Det sidste kan eksempelvis være i derbyprøverne. Hvis en dommer har en hest til start i én derbyprøve, må han ikke fungere som dommer i nogen af prøverne.
Desuden er der på udvalgte løbsdage altid ekstra bemanding i dommertårnet. Som ved derbyprøverne, hvor der var 3 overdommere til stede. Endvidere sker der løbende en overvågning af, hvordan der dømmes. Især for at arbejde hen i mod ensartethed, men også som en yderligere garanti for, at alt går efter bogen.
DTC vil klart udtrykke tillid til sine dommere. Både hvad angår kvaliteten i deres arbejde og deres integritet. Gennem deres, for de flestes vedkommende, mangeårige virke har der ikke været grund til andet.
Det betyder ikke, at gældende regler og procedure bare vil fortsætte, uden de med mellemrum vil blive genstand for en gennemgang. Og det vil være naturlig ovenpå så megen polemik, som denne sag har bragt, at DTC’s bestyrelse sammen med den daglige ledelse foretager en sådan ”trykprøve”.
Der må på ingen måde være tvivl om, at danske væddeløb fortsat afvikles på en måde, så sportens interessenter på alle områder kan have fuld tillid til integriteten i vores sport.

Med sportslig hilsen

Formand                               Næstformand
Lindhardt Jensen                   Paul Bjerring