Nye Vedtægter

20. oktober 2021

for Dansk Travsports Centralforbund


§1

Navn og Formål

Organisationens navn er Dansk Travsports Centralforbund (DTC).

DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer i Danmark. DTC skal have en vision for travsporten som kan danne grundlag for at travsporten vedvarende synliggøres, vedligeholdes og udvikles.

Som udgangspunkt placeres al virksomhed af administrativ og kommerciel karakter, dvs. al operativ drift, i Dansk Hestevæddeløb ApS (DH), et datterselskab ejet af DTC sammen med Dansk Galop (Foreningen til Den Ædle Hesteavls Fremme) (DG). DTC udarbejder vision, mission og formål for travsporten og, i fællesskab med DG, hestevæddeløb i Danmark generelt, mens DH udarbejder strategien og eksekverer denne.

DTC er i forhold til medlemmerne eneberettiget til at fremsætte indstillinger overfor Dansk Trav og Galop Union (DTGU). DTC kan videregive denne rettighed til DH, så DH har mulighed for at eksekvere strategien. Tilsvarende er DTC eneberettiget til at indgå aftaler vedrørende lyd- og billedtransmission fra væddeløbene, hvilken rettighed DTC kan videregive til DH eller andre interessenter, hvor det skønnes at gavne hestevæddeløbssporten.

 

§2

Hjemsted

DTC har hjemsted i Danmark på samme adresse som adressen for DH.

 

§3

Medlemmer

Følgende foreninger, selskaber og organisationer er medlemmer af DTC:

 • Det Danske Travselskab

 • Jysk Væddeløbsbane

 • Billund Trav A/S til udgangen af 2021

 • Fyens Væddeløbsbane A/S

 • Skive Trav (væddeløbsforening)

 • Aalborg Væddeløbsforening

 • Nykøbing F Travbane A/S

 • Bornholms Travselskab

 • Foreningen af Traveropdrættere I Danmark

 • Trænerforeningen af 1909

 • Forenede danske Travamatører

 • Dansk Monteforening

Som medlemmer i DTC kan optages de i Danmark anerkendte travselskaber samt organisationer, som repræsenterer interesseområder indenfor hestesport, avl, træning m.v. Der kan alene optages én organisation indenfor hvert interesseområde. Medlemskab opnås ved fremsendelse af ansøgning til DTC bilagt vedtægter, medlemsfortegnelse samt oplysninger om ansøgerens økonomiske grundlag. Ansøgningen om optagelse af nyt medlem skal behandles på førstkommende generalforsamling i DTC. Optagelsen skal vedtages med kvalificeret flertal svarende til mindst 2/3 af de i DTC værende stemmer.

Medlemmerne skal indsende referat fra ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger med evt. tilhørende godkendt regnskab til DTC, DH og DTGU senest en måned efter det pågældende medlems afholdelse af generalforsamling.

Ændringer i et medlems vedtægter skal indsendes til godkendelse af DTC’s bestyrelse.

 

§4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er DTC’s øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i første halvdel af juni måned med indkaldelse mindst 6 uger før. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent

 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af revideret regnskab

 4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af Travsportens Overdomstol

 7. Valg af avlskommission

 8. Valg af revisor

 9. Debat om vision for travsporten

 10. Eventuelt

Forlag til behandling på generalforsamlingen skal være DTC i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

For et forslag kan anses for vedtaget på generalforsamlingen, skal det have det fornødne flertal (simpelt eller kvalificeret). Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Dagsorden med hertil knyttede bilag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af de til enhver tid i DTC værende stemmer. Begæringen skal indeholde forslag til motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens modtagelse, med mindst 8 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter at begæringen herom er modtaget.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer i DTC og DTC’s medlemmer har adgang til generalforsamlinger i DTC. Hvert medlem er berettiget til at udpege 3 personer, som har taleret på generalforsamlingen.

Hvert medlem af DTC, som er en bane, har to stemmer på generalforsamlingen. DTC’s øvrige medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foranlediger referat udarbejdet af det på generalforsamlingen passerede, hvilket underskrives af dirigenten og DTC’s bestyrelsesformand og sendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

DTC’s generalforsamling er åben for pressen, hvis generalforsamlingen ikke beslutter andet for hele eller dele af generalforsamlingen.

 

§5

Bestyrelse

Hvert medlem af DTC udpeger et medlem og en suppleant til DTC’s bestyrelse. Suppleanten har ret til deltagelse ved bestyrelsesmedlemmets forfald. Medlemmets udpegede bestyrelsesmedlem og suppleant skal tillige være medlemmer af medlemmets bestyrelse, og skal meddeles DTC senest 14 dage før generalforsamlingen i DTC. DTC’s bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

På bestyrelsens første møde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand, som begge skal være medlem af bestyrelsen. På dette førstkommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen ligeledes, blandt bestyrelsesmedlemmerne, udpege ét medlem til bestyrelsen i DH. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand og næstformand og/eller ved udpegning af bestyrelsesmedlem i DH, afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan ansætte en generalsekretær til at forestå den daglige drift af DTC’s arbejde og bestyrelsens virke.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden til nærmere regulering af udførelsen af sit arbejde.

Bestyrelsen skal påse, at den indgåede ejeraftale i DH mellem DTC og DG bliver efterlevet. DTC’s bestyrelsesmedlem og eventuelle medlemmer af DTC i DH’s bestyrelse skal loyalt arbejde for, at aftalen med Svensk Travsport bliver efterlevet, samt støtte op om, at samarbejdet mellem væddeløbsbanerne og DH bliver overholdt som beskrevet i banekontrakterne.

 

§6

Bestyrelsens kontrolmyndighed

Bestyrelsen har ret til at afkræve medlemmerne enhver oplysning, som DTC måtte finde nødvendig til belysning af medlemmernes økonomiske forhold, herunder f.eks. periode- og årsregnskaber, drifts- og likviditetsbudgetter. Bestyrelsen har ret til at fastsætte et rimeligt tidspunkt for, hvornår de begærede oplysninger senest skal være DTC i hænde.

Bestyrelsen skal efter anmodning sikre at der via DH kommer hjælp til banernes ledelse til sikring af en forsvarlig drift.

Bliver det aktuelt, for at sikre eksterne økonomiske interesser og travsportens omdømme, kan bestyrelsen opstille nærmere definerede betingelser for den fremtidige drift, eller nægte en bane at afholde væddeløb.

 

§7

Sanktioner, udtræden og udelukkelse

Medlemmer, som ikke følger de på DTC kompetente generalforsamlinger eller de af bestyrelsen trufne beslutninger, eller et medlems baner, der ikke lever op til gældende regler og normer for afvikling af væddeløb, kan af bestyrelsen idømmes bøder eller andre passende sanktioner afhængig af forseelsens omfang.

Udtræden af DTC kan finde sted med 1 års skriftligt varsel til en 1. januar. Dog kan bestyrelsen træffe beslutning om at acceptere et kortere opsigelsesvarsel.

Udelukkelse af et medlem fra DTC kan ske ved generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret flertal på 2/3 af DTC’s medlemmer, såfremt et medlem ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor DTC eller foretager dispositioner eller handlinger, der er i strid med DTC’s formål eller er i strid med de for DTC vedtagne regler og bestemmelser.

 

§8

Hæftelse

DTC hæfter for sine forpligtelser alene med den af DTC til enhver tid tilhørende formue. DTC’s medlemmer hæfter ikke for DTC’s forpligtelser.

DTC oppebærer, sammen med DH, i takt med at administration og drift overføres fra DTC til DH, alle indtægter fra gebyrer, afgifter, attester, licenser, pseudonymer, etc. såvel som fra salg af kalender, stambøger, reglementer, etc.

 

§9

Tegningsregel

DTC tegnes af:

 1. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller

 2. Næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller

 3. Formanden og en generalsekretær i forening eller

 4. Næstformanden, 1 bestyrelsesmedlem og en generalsekretær i forening.

   

   

§10

Beslutninger

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af DTC’s vedtægter, optagelse af nye medlemmer, opløsning af DTC samt beslutning om udelukkelse af et medlem kræves at forslaget vedtages på en generalforsamling med et flertal svarende til 2/3 af de i DTC værende stemmer.

I tilfælde af opløsning fordeles DTC’s formue ligeligt mellem medlemmerne. Udelukkede eller udmeldte medlemmer kan dog ingensinde gøre krav på andel af DTC’s formue.

 

§11

Revision og regnskabsår

DTC’s årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret.