Pressemeddelelse

18. marts 2021

FRA DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

Dansk Travsports Centralforbund ("DTC") rettede i november 2020 henvendelse til Plesner Advokatpartnerselskab ("Plesner") og anmodede Plesner om at foretage en uvildig advokatundersøgelse af sagsbehandlingen og de øvrige processuelle forhold i en konkret sag vedrørende veterinær behandling og medicinering af en væddeløbshest ved navn Elliot, som af DTC blev kendt i strid med reglerne og derfor medførte udelukkelse fra løbsdeltagelse i 180 dage og sanktioner til hestens træner (herefter "Elliot-sagen").

Elliot-sagen verserer i øjeblikket som et civilt søgsmål for de danske domstole efter, at DTC's Løbsdomstol i september 2020 stadfæstede DTC's administrative afgørelse i sagen. Elliot-sagen er således afsluttet internt i travsportens regi, men fortsætter som civil retssag.

Den uvildige advokatundersøgelse har været foretaget i perioden fra november 2020 til marts 2021, og som afslutning på den uvildige advokatundersøgelse har Plesner som uvildig advokat udarbejdet en rapport om DTC's sagsbehandling og procedurer for bedømmelsen af Elliot-sagen. Den uvildige advokatundersøgelse og den endelige rapport omfatter en undersøgelse af de processuelle forhold og procedurer, dvs. sagsbehandlingen, af Elliot-sagen internt i DTC's regi. Den civile retssag angårspørgsmålet om rigtigheden af det af DTC meddelte startforbud for Elliot, dvs. en vurdering af de materielle juridiske spørgsmål i sagen.

Baggrunden for den uvildige advokatundersøgelse er, at en række personer har rejst kritik af DTC for DTC's håndtering af Elliot-sagen. Temaet for den uvildige undersøgelse er, hvorvidt DTC's interne regelsæt, procedurer og praksis på området blev overholdt i forbindelse med Elliot-sagens behandling i DTC-regi.

Det er som led i den uvildige undersøgelse blevet undersøgt, om sagsbehandlingen foretaget af DTC måtte give anledning til kritik af DTC, samt om eventuelle afvigelser fra vedtægter, reglement, praksis eller øvrige relevante retskilder må formodes at have haft indflydelse på vurderingen.

Formålet med den uvildige advokatundersøgelse har været at foretage en uvildig og objektiv undersøgelse og vurdering af DTC's processuelle sagsbehandling i Elliot-sagen.

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er:

  1. Løbsbestemmelserne 2019 § 38.10 generelt gav hjemmel til administrativt i DTC at nedlægge startforbud mod en hest på 180 dage, og

  2. Løbsbestemmelserne 2019 § 38.9(b) gav hjemmel til administrativt i DTC at idømme bødestraf og udelukkelse for en træner.

Hvorvidt betingelserne for meddelelse af startforbuddet mod Elliot under § 38.10 konkret var opfyldt, og hvorvidt den meddelte bødestraf, udelukkelsessanktion samt den skærpede advarsel til Elliots træner konkret var materielt korrekte og proportionelle sanktioner, er spørgsmål, der henhører under den verserende civile sag for domstolene og er således udenfor rammerne af den uvildige advokatundersøgelse.

Undersøgelsen har givet anledning til følgende bemærkninger i forhold til visse processuelle fremgangsmåder i DTC i doping- og medicineringssager, som kom til udtryk i DTC's sagsbehandling i Elliot-sagen, og som kan give anledning til at overveje at justere på disse i DTC's regi:

  1. startforbuddet og præmiefrakendelser meddeles til offentligheden i en pressemeddelelse fra DTC den 8. juni 2020, men Elliots træner først skriftligt orienteres om sanktionerne efterfølgende ved skrivelse fra DTC den 10. juni 2020;

  2. de to præmiefrakendelser for hesten Elliot offentliggøres af DTC den 8. juni 2020, hvorefter præmiefrakendelserne frafaldes ved skrivelse fra DTC den 22. juni 2020 med henvisning til, at der på grund af sagens specielle omstændigheder er usikkerhed om, hvorvidt § 28 finder anvendelse i den konkrete sag; og

  3. Elliots træner ikke løbende af DTC blev orienteret om sin sag for Skandinavisk Doping Komité, herunder på DTC's eget initiativ, og navnlig at Elliots træner ikke i samme omfang som DTC fik lejlighed til at kommentere på sagen og materialet, der indgik heri, og at Elliots træner i modsætning til DTC ikke fik indsigt i indstillingen til sanktion fra Skandinavisk Doping Komité.

For god ordens skyld præciseres det afslutningsvis, at undersøgelsens konklusioner er Plesners egen juridiske vurdering af DTC's sagsbehandling i Elliot-sagen, og at resultatet af undersøgelsen ikke udgør en dom eller afgørelse.

Egon Jensen Formand Dansk Travsports Centralforbund