DTC informerer

11. juli 2020

Hesten Elliots startforbud anket til Løbsdomstolen

I forbindelse med Musketerdagen i Skive den 1. juni, blev der indsamlet behandlingsjournaler fra deltagerne i udvalgte løb.

Ved en gennemgang af disse behandlingsjournaler viste behandlingsjournalen for Stutteri Disneys hest Elliot, at den var blevet behandlet med Tildren som 3 års, hvilket i henhold til de gældende regler (Forbuds- og Karenstidliste i Kalender Nr. 1 2019 / 2020) er en forbudt behandling, da behandling af heste yngre end 4 år med Tildren af hestevelfærdsmæssige årsager ikke er tilladt.

Denne overtrædelse medførte efter indstilling fra Skandinavisk Doping Komite, og efterfølgende dom fra DTC, en nedlæggelse af startforbud på minimum 180 dage i henhold til Løsbestemmelsernes §38.10.

Ejeren af Elliot, Stutteri Disney, har valgt at anke nedlæggelsen af startforbuddet til behandling i Løbsdomstolen, og har desuden i henhold til §67 valgt, at ved behandlingen af sagen i Løbsdomstolen, skal domstolens fem faste medlemmer suppleres med et medlem fra det danske advokatsamfund.  
Udover nedlæggelsen af startforbuddet blev Elliot fradømt sine placeringer i sine to seneste starter.
Det er som udgangspunkt DTCs opfattelse, at der også er hjemmel til at frakende Elliot sine præmier ved starterne den 13. maj og 1. juni 2020, jvf. §28. Da der på grund af sagens omstændigheder imidlertid består en vis usikkerhed med hensyn til, om denne bestemmelse finder anvendelse i den konkrete sag, har DTC besluttet at undlade at frakende Elliot præmierne ved de to pågældende starter.

DTC informere vedrørende håndtering af dopingsager

Med baggrund i at der gennem den seneste tid har været ført en debat på forskellige medier i forhold til konkrete sager, har DTC fundet det betimeligt at orientere om hvorledes DTC’s regelsæt er indenfor området.
Det er vigtigt at understrege, at regelsættet er henholdsvis aftalt og koordineret både på Nordisk såvel som Europæisk plan.
Områdets håndtering er vigtigt for sporten, for at sikre fair afvikling af sporten, troværdigheden i forhold til spilmarkedet og bidragsydere til sporten.
Der er et ønske fra DTC’s side om at leve op til de internationale standarder omkring antal af dopingprøver, hvilket vi altid har levet op til. I 2019 blev der taget dopingprøver i mere end 15 % af alle løb.
Vi kan rose os selv i sporten, da den indsats, der er gjort på området, har gjort, at antallet af overtrædelser har været meget begrænset.
Vi har i DTC valgt i arbejdet at tilslutte os det skandinaviske og europæiske samarbejde og følge de regler og anbefalinger der kommer herfra, for på den måde at sikre maksimal objektivitet på området.
De almindelige regler for området fremgår af løbsbestemmelsernes §38, som er tilgængelig på DTCs hjemmeside , www.trav.dk,  samt i Kalender Nr. 1 2020.
På hjemmesiden fremgår endvidere den til enhver tid gældende forbuds- og karenstidsliste, som er udarbejdet af NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Commitee) i samarbejde med de øvrige Nordiske forbund samt godkendt af DTC og underlagt § 38 i løbsbestemmelserne.

Som det er alle bekendt, udtages der dopingprøver i forbindelse med alle storløb og øvrige løb, hvor retningslinjerne meddeles til banerne i god tid. Der tages tilfældige udvalgte dopingprøver i øvrige løb. Dette meddeles dommere og den aktuelle bane (og dyrlæge) et par dage før løbenes afholdelse.  
Som bekendt kan dommerkomiteen ligeledes beslutte udtagelse af dopingprøver på løbsdagen.
Der er endvidere i DTC besluttet at indhente behandlingsjournaler på alle heste der starter i udvalgte storløb, hvilket har fundet sted gennem de seneste år. Dette skulle gerne bidrage til en forbedret forebyggelse og støtte til de aktive. Der indhentes på årsbasis mere end 300 behandlingsjournaler.
Alle prøver sendes til SVA (i Uppsala), der er det svenske laboratorium, som ligeledes anvendes af de øvrige nordiske forbund. Laboratoriet er akkrediteret efter internationale standarder.
Er der prøver, som viser en overskridelse i forhold til gældende regler, udarbejdes der et materiale i sagen, som forelægges SDK (Skandinavisk Doping Komite). SDK gennemgår materialet ud fra de gældende regelsæt og med afsæt i disse kommer SDK med deres indstilling til en eventuel sanktion for overtrædelsen.
De fundne stoffer i dopingprøverne kontrolleres stikprøvevis op mod den indhentede behandlingsjournaler, for at tilsikre at gældende regler omkring behandlingsjournaler overholdes.
DTC har besluttet under hensyntagen til objektiviteten og den snævre personkreds i vores sport at følge SDKs indstilling til sanktion, således at vores aktive sikres en neutral og objektiv vurdering.
Det skal understreges, at SDK udelukkende kommer med en indstilling, mens det er DTC, der er den dømmende instans.

DTC har på det seneste bestyrelsesmøde gen-bekræftet denne beslutning og håndtering af overtrædelser af sportens løbsbestemmelser på området for medicinering og doping.
Som yderligere sikkerhed for objektiv behandling, kan domme ankes til Løbsdomstolen og efter særligt ønske, kan suppleres Løbsdomstolens fem medlemmer suppleres med en dommer udpeget af advokatsamfundet.
Det er vigtigt af hensyn til sportens udviklingsmuligheder som en attraktiv og fair sport med gode oplevelser og med et godt spilprodukt, at vi alle har forståelse for og viser accept af, at der på området medicinering/doping gælder regler, der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved.
Arbejdet bliver gjort for at sikre sportens udvikling og fremtid og ikke af andre grunde.
DTC skal indskærpe, at ansvaret er trænernes, så det er vigtigt at I som ansvarlige tilsikrer, at de fagfolk som anvendes i behandlingen af hestene, efterlever sportens regler. Så spørg hellere en ekstra gang, frem for at tro.