DTC informerer

3. april 2020

DTC satte efter bestyrelsesmødet den 20. marts 2020 via DTGU gang i en proces med Kulturministeriet for at afklare om vores tilskud var i fare ved at afvikle løb, da Kulturloven går ud over kun at følge de offentlige retningslinjer. Svaret er, at så længe vi overholder retningslinjerne, så er der ikke problem i at køre hestevæddeløb. Håbet er derfor en genopstart af hestevæddeløb i Danmark uden publikum umiddelbart efter påske, men under behørigt hensyn til de retningslinjer og love, som er udstukket af Statsministeriet, Folketinget og diverse myndigheder.

Der er derfor igangsat en række initiativer for at understøtte denne mulighed.

Som det fremgik af informationen fra Sport og Udvikling den. 27. marts er der allerede foretaget flytninger af en række løbsdage, og der arbejdes nu med at få de eksisterende proportioner tilrettet med henblik på hurtigst mulig start efter påske.

For at sikre de bedst mulige betingelser for, at så mange heste som muligt kommer til start i opstartsfasen (og derved minimere antallet af eventuelle tvangssletninger) samt sikre at så mange heste som muligt bliver kvalificeret til start, vil følgende tiltag blive iværksat:

  • Prøveløb vil blive afviklet udenfor de normale løbs dage og vil blive udskrevet med kort varsel og afviklet efter behov.

  • Der arbejdes på at færdiggøre et direktiv for afvikling af løb uden tilskuere og med minimal, men tilstrækkelig bemanding på banerne. Ligesom antallet af aktive i forhold til løbsafvikling kun består af det nødvendige antal personer. Dette afstemmes med de enkelte baner lige nu.

  • Der vil, såfremt der er behov herfor ske deling af løb på de enkelte løbsdage i det omfang, det er muligt i forhold til det samlede antal løb på en løbsdag.

  • Der er allerede aftalt med S&U at de har mulighed for om nødvendigt at udskrive ekstra løbsdage.

  • Grundet situationen vil der på de i sæsonplanen fastlagte løbsdage kunne være ændringer i udskrivningen af de enkelte løb, så alle skal være opmærksom på at anvende de løbsudskrivninger, som offentliggøres på DH’s hjemmeside, hvor eventuelle ekstra løbsdage m.m. ligeledes annonceres.

Planen for opstartsfasen ser således ud:

Mandag 6.april S&U kontakt til de enkelte baner for fastlæggelse af, hvor og hvornår der afvikles prøveløb.

Tirsdag 7.april Udmelding fra S&U om, hvor og hvornår der afvikles prøveløb

Onsdag 8.april Anmeldelse til prøveløb på de forskellige baner

Tirsdag 14.april Anmeldelse til løb på Nykøbing, FVB, Aalborg og Bornholm

OVENNÆVNTE ER MED DET FORBEHOLD, AT DE FORNØDNE TILLADELSER FRA MYNDIGHEDERNE OPNÅS.

De baner, som ligger på kommunal ejede arealer, bliver bedt om at tage en kontakt til de respektive kommuner for at tilsikre tilsagn om afvikling af løb.

Der arbejdes derudover på en række modeller/løsninger, som kan tilsikre, at de tab som hesteejere, aktive og baner har fået i forbindelse Covid-19, minimeres. Der vil løbende blive informeret om dette i takt med, at situationen bliver mere afklaret.

Derudover arbejdes der naturligvis med modeller for, hvorledes hesteejere, aktive og baner kan hjælpes, såfremt de offentlige myndigheders fortolkning af retningslinjerne tilsiger, at løbsdage ikke kan afholdes i længere tid frem.

Det skal gentages, at sporten, der er en del af kulturarven og dermed en del af kulturmidlerne, har et nødvendigt ansvar i forhold til at efterleve regeringens udstukne retningslinjer og lovkrav, hvilket også er årsagen til, at sporten af forsigtighedsprincip har anbefalet vore aktive, at de undlader at starte i Sverige. Det skal dog understreges, at det udelukkende er en henstilling, som er givet ud fra regeringens udmelding, da der intet forbud forligger fra myndighedernes side.

Sluttelig skal det igen understreges, at der arbejdes intenst for, at vi hurtigst muligt igen kan afvikle hestevæddeløb i Danmark, og DTC er i løbende dialog med alle relevante myndigheder.

 

Med sportslig hilsen

Dansk Travsports Centralforbund

(3.april 2020)