DTC forklarer

30. oktober 2020

sig i Elliot-sag

Bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund fremlægger her den dokumentation, som forbundet har lagt til grund for udelukkelsen på 180 dage af travhesten Elliot, da den som 3-åring var behandlet med det forbudte stof Tildren.

Travhesten Elliot ejet af Keld Gregersen, Stutteri Disney, og trænet af travtræner Gordon Dahl, Aalborg, blev i december 2019, da hesten var 3 år gammel, behandlet med det ifølge det danske reglement forbudte stof Tildren. Da behandlingen senere blev opdaget, valgte DTC at udelukke hesten fra løbsdeltagelse i 180 dage.

Efterfølgende har sagen været genstand for stor opmærksomhed, og det får nu bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund til at fremlægge et tidslinjeforløb i sagen, herunder dokumentation for sagens akter.

Forbundet skriver:

Sportens omdømme og samarbejdet med Skandinavisk Doping Komité (SDK)

For bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund er det magtpåliggende at slå fast, at alle i sporten skal overholde sportens spilleregler for deltagelse i løb, uanset hvem man er; det være sig trænere, hesteejere, opdrættere m.fl. Dette under hensyntagen til sportens troværdighed i forhold til alle interessenter såvel internt som eksternt.

Travsportens reglement er beskrevet i Travkalender Nr. 1, og forseelser idømmes altid efter dette regelsæt. I forhold til brud på dopingreglementet og/eller i sager omhandlende fejlagtig medicinering overbringes sagen altid af forbundet til udtalelse i SDK. Denne komité består af repræsentanter fra Norge, Sverige og Danmark.

SDK har til opgave at sikre en kvalitativ korrekt vurdering af alle sager og dermed tjene som en sikkerhed for sportens udøvere. Det er dog værd at slå fast, at SDK IKKE er en dømmende instans. Komitéens opgave er alene at vurdere og komme med en anbefaling til, hvilke sanktioner det enkelte forbund bør give i en given sag.

I Danmark har DTC’s bestyrelse dog vedtaget, at forbundet altid følger SDKs indstilling, når denne er kontrolleret værende i overensstemmelse med det gældende reglement. Dette er sket i samtlige sager, som Danmark har indbragt til behandling siden oprettelsen af SDK. Baggrunden for denne praksis er, at de aktive udøveres retssikkerhed på denne måde sikres bedst muligt. Det skal derudover påpeges, at den danske repræsentant i SDK IKKE deltager i sagsbehandlingen, såfremt sagsbehandlingen vedrører en sag, som det danske forbund har fremsendt til vurdering i komitéen.

Sagen med Elliot

I sagen er udelukkelsen af Elliot sket med baggrund i følgende sagsforløb:

28. november 2019:
En dyrlæge undersøger den på dette tidspunkt 3 år gamle travhest Elliot og foreslår, at hesten i vinterpausen behandles med Tildren. Dyrlægen udleverer præparatet til træner Gordon Dahl og foreslår, at staldens lokale dyrlæge skal forestå behandlingen. Den undersøgende dyrlæge udfylder samtidig hestens behandlingsjournal, hvor han skriver ledinflammation som diagnose.

Tildren er ifølge Travkalender Nr. 1 (både 2019 og 2020-udgaven) forbudt at anvende til 3-årige heste, og en overtrædelse af dette medfører en minimumsstraf på 180 dages udelukkelse. Derudover er det ikke tilladt at anvende Tildren på en hest uden ansøgning og efterfølgende godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Ansøgningen skal være med angivelse af hestens navn og lidelse.

3. december 2019:
Stalden kontakter sin lokale dyrlæge, der spørges, om vedkommende vil give Elliot Tildren gennem drop. Præparatet er ordineret og udleveret af en anden dyrlæge. Staldens dyrlæge udfører denne behandling og indfører den i hestens behandlingsjournal.

27. - 29. maj 2020:
DTC indhenter rutinemæssigt behandlingsjournaler på en række heste, der 1. juni skal starte på Musketerdagen i Skive, heriblandt Elliot. De indsamlede journaler gennemgås med fokus på, hvilke behandlinger der er udført de foregående 4-6 uger. Dette giver ikke anledning til bemærkninger for Elliots vedkommende.

1. juni 2020:
Elliot deltager i løb på Musketer dagen i Skive.

1. - 3. juni 2020:
De indsamlede behandlingsjournaler gennemgås nøje med henblik på at undersøge, hvornår hestene er behandlet i forhold til tidligere starter. Her bliver forbundet opmærksom på den forbudte behandling af Elliot med Tildren foretaget 3. december 2019. Forbundet sender straks herefter sagen inkl. dokumentationen fra hestens behandlingsjournal videre til SDK.

5. juni 2020:
DTC’s veterinære konsulent, dyrlæge Peter Fog, sender en mail til forbundet, hvori han gennemgår reglerne for anvendelse af Tildren. Enhver behandling med medikamenter fordrer, at man før behandling undersøger reglerne for brug af det pågældende medikament i Kalender nr.1.

I Travkalender Nr. 1 2019 beskrives det, at behandling med Tildren til heste på 3 år eller yngre er helt forbudt. Dette forbud er skrevet ind i karenslisten. Se Travkalender nr. 1 – 2019 - side 23 og 28. www.danskhv.dk/media/4737232/Travkalender-nr-1_-2019.pdf

Hvis en 3-årig hest behandles med et forbudt stof, som i dette tilfælde Tildren, er sanktionen jf. 2019-reglementet fastsat i Løbsbestemmelsernes §38.10, nemlig udelukkelse fra løbsdeltagelse i 180 dage.
Se side 13 i Travkalender nr. 1 – 2019. www.danskhv.dk/media/4737232/Travkalender-nr-1_-2019.pdf

7. juni 2020:
DTC modtager SDK’s indstilling, der lyder på minimum 180 dage med udgangspunkt i, at hesten er behandlet med forbudt stof og sanktioneres i henhold til §38.10.

Se mailen fra SDK’s formand Göran Wahlmann - HER (pdf)

8. juni 2020:
Der nedlægges foreløbigt startforbud mod Elliot på 180 dage. Se meddelelsen fra Trav.dk HER: https://www.trav.dk/nyheder/2020/dtc-informerer-1/

Forbundet kontakter træner Gordon Dahl telefonisk først på dagen og orienterer ham om situationen, herunder det foreløbige startforbud.

DTC kontakter herefter den behandlende dyrlæge og beder om at få fremsendt dyrlægens journal på Elliot.

10. juni 2020:
Træner Gordon Dahl informeres skriftligt om, at der med øjeblikkelig virkning er nedlagt et foreløbigt startforbud mod Elliot i minimum 180 dage i henhold til §38.10.

Endvidere informeres træneren om, at den videre behandling af sagen vedrørende placering af trænerens ansvar vil overgå til SDK.

Hvis DTC skulle vælge et længere startforbud for Elliot end det meddelte foreløbige startforbud på minimum 180 dage, ville dette også skulle vurderes af SDK. Dette blev dog ikke aktuelt, da DTC traf beslutning om, at startforbuddet skulle være på minimumslængden (180 dage) i henhold §38.10.

Til brug for SDK’s behandling af sagen skal der udarbejdes en fuldstændig redegørelse, der blandt andet skal bygge på de oplysninger, som DTC forventer at modtage fra træner og implicerede dyrlæger.

12. juni 2020:
Træner Gordon Dahl afgiver telefonisk sin forklaring om hændelsesforløbet. Denne forklaring anvendes som et delelement i den samlede beskrivelse af sagen, som vil danne baggrund for SDK’s gennemgang og samt vurdering af sagen om træneransvar.

Ultimo juni 2020:
Hesteejer Keld Gregersen indklager sagen for Løbsdomstolen, og parternes to advokater og Løbsdomstolen forsøger at finde dato for behandling af sagen hurtigst muligt, så Elliot, hvis hesteejeren får medhold, kunne starte i Dansk Trav Derby og andre storløb.

Løbsdomstolen foreslog, at sagen skulle behandles den 7.juli, hvilket accepteres af DTC, men blev afslået af hesteejer Keld Gregersen, hvorfor en behandling i Løbsdomstolen først ville kunne finde sted noget senere grundet ferieafholdelse.

1. september 2020:
Sagen behandles i Løbsdomstolen, der er appeldomstol i travsporten. Løbsdomstolen består af fem medlemmer, der er valgt på DTC’s generalforsamling. I Elliot-sagen bestod Løbsdomstolen af følgende medlemmer:

• Advokat Erik Hollensen (én stemme)

• Jørgen Kold fra Seges (én stemme)

• Lars Raahauge (indtrådt i stedet for dyrlæge H.C. Sørensen, som meddelte, at han var inhabil) (én stemme)

• Ruben Nielsen (én stemme)

• Gert Fabricius Rasmussen (én stemme) samt

• Jacob Schjern Andersen (efter ønske fra Keld Gregersen som ekstern dommer – 3 stemmer)

Den part, der indbringer en sag for Løbsdomstolen, kan altid vælge at få suppleret Løbsdomstolen med en ekstern dommer, som er udpeget af Advokatsamfundet. Denne dommer får tildelt tre stemmer, mens de øvrige medlemmer af Løbsdomstolen hver har én stemme. Denne mulighed valgte hesteejer Keld Gregersen at benytte sig af, og advokat Jacob Schjern Andersen fra Advokatsamfundet indtrådte derfor som ekstern dommer.

Dette beskrives HER: https://www.trav.dk/nyheder/2020/dtc-informerer-3/

Løbsdomstolen behandlede herefter sagen, og med dommerstemmerne 8-0 stadfæstedes udelukkelsen på 180 dage.

Løbsdomstolens afgørelse finder du HER https://www.trav.dk/media/2053/afgoerelse_l%C3%B8bsdomstol_200901.pdf